Add to Calendar
top of page

עידכוני חוקים ותקנות

עדכון לחוזר צירוף לביטוח - אוכלוסיות מיוחדות

עדכון לחוזר צירוף לביטוח - אוכלוסיות מיוחדות

עדכוני רגולציה - כניסת תקנות הביטוח לתוקף

עדכוני רגולציה - כניסת תקנות הביטוח לתוקף

הרשות להגנת הפרטיות ביצעה פיקוחי רוחב הנועדו לבדוק את רמת העמידה בהוראות חוק הגנת הפרטיות ברשויות המקומיות. הממצאים מפתיעים?

הרשות להגנת הפרטיות ביצעה פיקוחי רוחב הנועדו לבדוק את רמת העמידה בהוראות חוק הגנת הפרטיות ברשויות המקומיות. הממצאים מפתיעים?

 רשות ניירות ערך הוציאה טיוטת הוראות למבקשי רישיון ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי

 רשות ניירות ערך הוציאה טיוטת הוראות למבקשי רישיון ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי

עדכון להסכם עבודה בענף הניקיון

עדכון להסכם עבודה בענף הניקיון

רשות שוק ההון פרסמה טיוטה לתיקון החוזר המאוחד ביחס להוראות איסור הלבנת הון

רשות שוק ההון פרסמה טיוטה לתיקון החוזר המאוחד ביחס להוראות איסור הלבנת הון

דו"ח פעילות של הרשות להגנת הפרטיות לשנת 2019-2020

דו"ח פעילות של הרשות להגנת הפרטיות לשנת 2019-2020

עדכוני רגולציה לנותני שירותים פיננסים

עדכוני רגולציה לנותני שירותים פיננסים

רשות ניירות ערך נדרשה לשאלה הבאה: האם בעל רישיון רשאי לבצע את הליך בירור הצרכים הראשוני מול מי שקיבל ייפוי כוח מתמשך?

רשות ניירות ערך נדרשה לשאלה הבאה: האם בעל רישיון רשאי לבצע את הליך בירור הצרכים הראשוני מול מי שקיבל ייפוי כוח מתמשך?

הגבלים עסקיים ותחום דיני תחרות: רשות התחרות ממליצה לאמץ אסדרה ביחסים שבין פלטפורמות מקוונות לבין משתמשים עסקים בדין הישראלי

הגבלים עסקיים ותחום דיני תחרות: רשות התחרות ממליצה לאמץ אסדרה ביחסים שבין פלטפורמות מקוונות לבין משתמשים עסקים בדין הישראלי

רשות ניירות ערך פירסמה חוזר "NO ACTION"

רשות ניירות ערך פירסמה חוזר "NO ACTION"

המלצות עיקריות להגנה על פרטיות הציבור במסגרת עריכת חקירות אפידמיולוגיות מאת הרשות להגנת הפרטיות

המלצות עיקריות להגנה על פרטיות הציבור במסגרת עריכת חקירות אפידמיולוגיות מאת הרשות להגנת הפרטיות

bottom of page