Add to Calendar
top of page

עידכוני רשות לניירות ערך בעת וירוס קורונה

איחור בהגשת הדוחות השנתיים​

רשות ניירות ערך הודיעה היום כי לאור משבר הקורונה היא לא תנקוט צעדי אכיפה במקרה של איחור בהגשת הדוחות השנתיים, ובלבד שהדוח לרשות יוגש עד סוף חודש מאי.

מדובר על הדיווח לרשות בלבד, ואין הנחיות כלשהן ביחס לדיווח ללקוחות.

מצ"ב קישור להנחיה

תיעוד שיחת ייעוץ

לאור משבר הקורונה היוצר עומס אצל בעלי הרשיון ומקשה על הגעה למשרדים, נשאלה רשות ניירות ערך לגבי המועד לעריכת תיעוד לשיחת ייעוץ עם לקוח. להלן תשובת הרשות:

"...תיעוד שיחת ייעוץ שנעשה לא יאוחר מחלוף שבועיים ממועד מתן הייעוץ, באופן ובאישור כפי שפורט בעמדת הסגל בדבר ייעול תהליך הייעוץ, ייחשב כתיעוד שנעשה "בסמוך למתן הייעוץ" לעניין תקנה 7 לתקנות רישום שיחות.  יתר על כן, ככל שבעל הרישיון שנתן את הייעוץ נאלץ להיכנס לבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות ונמנעת ממנו גישה למערכת המאפשרת השלמת התיעוד בתוך התקופה של שבועיים ממועד מתן הייעוץ, תוארך התקופה בימים ספורים לאחר תום תקופת הבידוד, בהתאם להחלטת הגורם האחראי על היועץ שאישר את התיעוד המאוחר."


כלומר, ככל שלא מתאפשר לבצע את התיעוד במועד הסמוך ביותר לשיחה ניתן לבצעו תוך שבועיים (אא"כ בעל הרשיון נמצא בבידוד).

עידכוני רשות לניירות ערך בעת וירוס קורונה

bottom of page