Add to Calendar
top of page

עו"ד צרכנות לבעלי עסק וכיצד תוכלו להיעזר בו

תחום דיני הצרכנות מתחדש: הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן עומדת בקרוב, בדומה לרגולטורים אחרים, לקבל בחקיקה סמכויות אכיפה מנהליות[1]. שינוי זה הינו חלק ממגמה בחקיקה לייעל את יכולות האכיפה של הרשויות השונות ולציידן בכלים מרתיעים. למותר לציין, כי לך כמפוקח של הרשות משמעות הדבר הינה הגדלת החשיפה לסנקציות מנהליות באופן ניכר.

כדאי לדעת, כי הפרה של הוראות דיני צרכנות עלולה לגרום להפעלת אמצעי אכיפה על ידי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן שבמשרד התמ"ת, להטלת עיצום כספי של עד מאות אלפי ש"ח בגין כל הפרה, ולתביעה מצידם של צרכנים וכתוצאה לפגיעה במוניטין החברה.

בכנס שערכה הרשות לאחרונה נאמר על ידי נציגי הרשות כי קיומה של אכיפה פנימית יעילה בארגון תהווה שיקול בבחינת אמצעי האכיפה כנגד אותו ארגון, באם תתגלה בו הפרה.

חלק ניכר מהוראות הדין בנושאי דיני צרכנות צפויים להיכלל במסגרת סמכויות האכיפה המנהלית. נציין, כי בחוק נקבעה חזקה לפיה הפרה על ידי עוסקים הפועלים באמצעות מספר סניפים תיחשב כהפרה בנסיבות מחמירות. להלן דוגמאות להפרות:

 • פרסום מטעה

 • הטעיה של צרכנים בנוגע למוצרים

 • אי סימון מחירים

 • ליקויים בנושא מדיניות החזרת מוצרים וביטולי עסקאות

 • ליקויים במתן שירותים לצרכן

 • ליקויים בחיוב הצרכנים (המשך חיוב לאחר ביטול, חיוב בסכום גבוה מהמוצג וכדומה)


עורך דין לענייני צרכנות

אודיט מסייעת ללקוחותיה להיערך לאכיפה המנהלית בתחום דיני צרכנות: בין השירותים הניתנים בתחום דיני צרכנות ע"י עורך דין לענייני צרכנות

 • עריכת תוכנית אכיפה פנימית - תוכנית זו מהווה מסמך מדיניות של הארגון ומטרתה יצירת תרבות ארגונית של ציות להוראות הדין. התוכנית כוללת את תפקידיהם של האורגנים השונים בחברה וכן, תוכניות עבודה אופרטיביות לצמצום החשיפה ולהגברת מודעות העובדים להוראות הדין.

 • סקרי ציות בתחום דיני צרכנות  - עריכת סקר הבוחן את חשיפת הארגון לסיכוני ציות בתחום דיני הצרכנות. בסקר נבחנות החשיפות, תהליכי העבודה המבוצעים בפועל בארגון, תהליכי ומנגנוני הבקרה במטרה להציג את הפערים הקיימים בחברה והעשויים לגרום, חלילה, להפרה של הוראות הדין. 

 • הדרכות למנהלים ועובדים בנושאי רגולציה צרכנית.

 • ביקורת פנימית בנושאי צרכנות - לחברתנו ניסיון רב בעריכת ביקורות פנימיות. נשמח לבצע ביקורת פנימית בנושאים הרלבנטיים לדיני צרכנות כגון: ביקורות פיזיות בסניפים (בחינת התאמת החיוב למחיר הנקוב, יישום מבצעים ופרסומות, עמידה בהוראות הדין לעניין מדיניות החזרה ועוד), ביקורות באמצעות כלי ביקורת ממוחשבים בנושאים שונים, ביקורת חיובי לקוחות, זיכויים והחזרות, מבצעים, פרסומים ועוד.

 • כתיבת נהלים - לחברתנו ניסיון רב בכתיבת נהלי עבודה נגישים ובהירים לעובדים, אשר ישלבו בין ההיבטים התפעוליים והרגולטוריים בתהליך.

 • לקוח סמוי - לחברתנו ניסיון רב בהפעלת לקוח סמוי במגוון תחומים, באמצעות הלקוח הסמוי ניתן לבחון היבטים רגולטוריים, אך גם מדדי שירות.

[1] ר' הצעת חוק הגנת הצרכן לכל שאלה בנושא דיני צרכנות, ניתן לפנות אל עורך דין לענייני צרכנות מיכאל גילינסקי, ראש מחלקת רגולציה במשרדנו במייל הבא: michaelg@audit-fa.co.ilComentários


bottom of page