Add to Calendar
top of page

ביקורת פנים לבחינת מערך הבטיחות בתעשייה קיבוצית ובאגודות שיתופיות


בשנים האחרונות מתרבים המקרים בהם מנהלים וחברות נתבעים בבתי משפט כתוצאה מאי עמידה בדרישות

הבטיחות בעבודה כפי שנקבע על פי החוק והתקנות.

החוק מטיל את האחריות על קיום הבטיחות ואכיפתה על מנהל המפעל או יו"ר האגודה ולא על ממונה

הבטיחות שאחראי על ניהול הבטיחות, תכנונה והפצתה לעובדים. כך שלעתים נחשפת איכות ניהול הבטיחות

למנהלים רק לאחר התרחשות אירוע בטיחותי המחייב חקירה חיצונית של האחראים.

התרחשות מצב מעין זה עלולה לגרום למבוכה ואי נעימות למנהלים והפסדים כספיים לארגון. לפיכך אנו מציעים למנהלי המפעלים והאגודות, לערוך סקר ביקורת פנים בנושא הבטיחות בארגון. הסקר יאפשר להנהלה לקבל תמונת מצב בהירה לגבי ניהול מערך הבטיחות ורמת הביצוע בשטח מחד וחשיפת המנהלים לסיכונים הקשורים בבטיחות מאידך. ממצאי הסקר והמלצותיו יהוו כלי אפקטיבי לצמצום נקודות הסיכון וכן יאפשרו טענת הגנה חזקה בעת הליך משפטי.


תקנה חדשה תיכנס לתוקפה בשנת 2014

בשנת 2014 תכנס לתוקפה תקנה חדשה המחייבת את בעלי המפעלים/קיבוצים לקיים תכנית בטיחות שנתית

פרואקטיבית במקום העבודה מתוך התקנה:


א. האחריות למילוי אחר הוראות תקנות אלה תחול על המחזיק במקום העבודה;

ב. המחזיק במקום העבודה יפעל להבטיח יישומה של התכנית וינקוט אמצעים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד שמינה ימלא אחר הוראות אלה.

ג. המחזיק במקום העבודה יקיים מדי שנה את כל אלה:

1. יוודא הכנת התכנית ועדכונה בכל נושא חדש או נושא הדורש עדכון, בהתאם לתקנות אלה;

2. ויוודא כי הופקו והוטמעו לקחים מהתהליך במקום העבודה;

3. יפקח על תהליך ניהול הסיכונים כאמור בתקנה 5

4. יאשר את התכנית בחתימתו, לאחר שהתייעץ עם ועדת הבטיחות;

5. יחליט לגבי הקצאת המשאבים הדרושים ליישומה של התכנית, ויפרסם את החלטתו;

6. יבקר ויאמוד את מידת יישומה של התכנית ויתעד בכתב את ממצאיו ואת החלטותיו;

על מנת לעמוד בדרישות הקפדניות יש להכין את הארגון כיאות. ההכנה לוקחת זמן ושימוש בידע מקצועי. סקר

הביקורת בבטיחות שאנו מציעים יעזור לך כמנהל לדעת מה עליך לעשות על מנת להתכונן לקראת החלת תקנת הבטיחות ב - 4102 ולצמצם את הפער בין המצב המצוי ומצב הרצוי.

בראש מחלקת ביקורת הבטיחות של חברת אודיט – בקרה וביקורת בע"מ ניצבים שני חברי קיבוץ (שאף מבצעים את סקרי ביקורת הבטיחות) המעורים בתוך ההוויה הקיבוצית ומבינים היטב את מורכבות הניהול בתעשייה ובאגודות השיתופיות.

ארנון קנדל - חבר קיבוץ יחיעם, ממונה ויועץ בטיחות בקיבוצים ובמפעלי תעשיה והיי טק. שותף במחקרים בנושאי בטיחות עבור משרד הכלכלה והמוסד לבטיחות וגהות (בעבר, מרכז משק ומנהל פרויקטים בקיבוץ).

אוולין אקרמן - חברת קיבוץ יחיעם, מבקרת פנים, מתמחה בביקורות פנים במוסדות קיבוציים (בעבר, מילאה

תפקידי ניהול במוסדות קיבוציים).

ביקורת פנים


bottom of page