Add to Calendar
top of page

סיכום קנסות ועיצומים בתחום דיני עבודה לשנת 2016 (בודק שכר מוסמך)


עם תחילת שנת 2017 אנו מביאים לידיעתכם את סיכום שנת 2015-2016 בכל הקשור לאכיפת דיני העבודה.

מאז חקיקת חוק "ייעול האכיפה בדיני עבודה" הוטלו כמפורט מטה עיצומים כספיים בהליך מנהלי מהיר על מספר חברות רב. מעיון בנתונים אנו מוצאים שהאכיפה בנושא הולכת ומתגברת ושהעיצומים הכספיים על החברות רק הולך ועולה.

כגוף שמלווה חברות רבות בתחום דיני העבודה ומבצע מטעם חברות רבות את בדיקות השכר (בודק שכר מוסמך), בחברות הקבלן בתחום הניקיון השמירה וההסעדה וכגוף שביצע סקרי סיכונים, תכניות אכיפה פנימית וכתיבת נהלים, אנו מודעים לחשיבותו הרבה של הליך נכון בתוך החברה, דבר היכול להקטין משמעותית את סכנת הטלת העיצום או על הקטנתו.


דיני עבודה בודק שכר מוסמך

סיכום 2016 באכיפת דיני עבודה

א. סה"כ מספר עיצומים לשנה, היקף העיצומים וממוצע עיצום בשנה:


ניכרת ירידה משמעותית בהיקף האכיפה ביחס לשנים קודמות, עם כי גידול בגובה הקנט הממוצע שהוטל ב-2016 ביחס ל-2015.

בודק שכר מוסמך

ב. התפלגות הקנסות לפי החוק בו נמצאה הפרה:

שנת 2016:

בודק שכר מוסמך

2013-2016:

בודק שכר מוסמך

בחתך שנים:

בודק שכר מוסמך

ג. תחומי העיסוק בהם הוטלו עיצומים כספיים על מעסיקים:

שנת 2016:

בודק שכר מוסמך

2013-2016: תחומי העיסוק בהם מספר העיצומים שהוטל היה הגדול ביותר (כ-70% מסך העיצומים שהוטל).

בודק שכר מוסמך

ד. סיבת בירור ההפרה בחתך שנים –

גידול במספר הבדיקות היזומות ביחס לכלל הבדיקות שנערכו למול שנים קודמות.

בודק שכר מוסמך

לסיכום, אין ספק כי שימוש בשירותיו של בודק שכר מוסמך, היה יכול לחסוך עשרות ומאות אלפי שקלים לחברות רבות.

bottom of page