עידכוני תקנות וחוקים

Accountant Records

מינוי ממונה הגנה על הפרטיות בארגון ותפקידיו

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הכולל המלצות לארגונים וחברות מכלל מגזרי המשק בנוגע למינוי ממונה על הגנת פרטיות בארגונים וביחס לדרישות התפקיד, כאשר הממונה יכול להיות מהחברה עצמה או חיצוני לה. 

Preschool Class

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת מסמך שמטרתו להנגיש לציבור את הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות במסגרתו היא מבהירה את הסדרי השימוש במצלמות מנקודת מבט של הגנה על פרטיות הפעוטות וצוותי המעונות.

pexels-photo-1438081.webp

רשות ניירות ערך - פרסום חדש בנושא בעלי רישיון

בעקבות משבר הקורונה קמו קשיים בקיום הוראות הקבועות בחוק הייעוץ ובצו איסור הלבנת הון החל על מנהלי תיקים בעת מתן שירותים מרחוק. כיום, לאחר תיקונים בחוק, רשות ניירות ערך פרסמה מסמך בנושא הצטרפות לקוח ומתן שירותים מרחוק. לפניכם המידע המלא בנושא.

למידה מרחוק

דגשים והמלצות ללמידה מרחוק בתקופת הקורונה

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א, הרשות מפרסמת מסמך עדכני בנושא הגנת פרטיות תלמידים בלמידה מרחוק: דגשים והמלצות להתנהלות בתקופת התמודדות עם נגיף הקורונה.

Image by Markus Winkler

חוות דעת של הרשות להגנת הפרטיות

בנוגע להארכת ההסתייעות באיכוני השב"כ  

המלצות אבטחת מידע לעבודה מרחוק

עבודה עם מחשבים/טלפונים ניידים

עידכוני רשות לניירות ערך בעת וירוס קורונה

עידכונים מהרשות לניירות ערך בעת חירום שנוצרה עקב וירוס הקורונה

Image by Markus Spiske

פקודות מאקרו ביישומי אופיס

מערך הסייבר הלאומי פירסם לא מזמן מסמך אבטחת פקודות מאקרו ביישומי אופיס. הנה לפניכם המלצות פרקטיות כיצד להתגונן מפני תקיפות העושות בפקודות שימוש.

Mac Desktop

שלושת הרשויות יישתפו פעולה 

רשות התחרות, הרשות להגנת הפרטיות והרשות להגנת הצרכן יישתפו פעולה. הצוות המשותף ישלב ידיים לקידום אסדרה, פיתוח כלים מתקדמים ושיתופי פעולה למען הגנה על מידע אישי ופרטיות המשתמשים, מניעת הטעיות צרכניות, הקפדה על תנאי שימוש הוגנים והפחתת חסמים לתחרות – במטרה להיטיב עם הציבור בישראל. 

Inside Business

הרשות להגנת הפרטיות - פיקוח רוחב

מערך אכיפה - פיקוח רוחב מקיים פיקוחי רוחב מגזריים או נושאיים לבחינת יישום חוק ותקנות הגנת הפרטיות במשק הישראלי.

Business Meeting

הרשות לניירות ערך - מקבץ תובנות

מחלקת השקעות ברשות לניירות ערך פירסמה את מקבץ התובנות בנושאי רישוי ופיקוח על יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים. לפניכם התקציר

government office

עדכוני רגולציה - הרשות לניירות ערך

הרשות לניירות ערך פרסמה השבוע מספר תשובות לשאלות בנושא איסור הלבנת הון...

French Lawyer

תיקון חוק איסור הלבנת הון הטלת עיצום כספי על נותני שירות עסקי 

ביום 14.3.2017 העבירה וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 20), התשע"ז-2017, המאפשרת הטלת עיצום כספי על נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון. להלן עיקרי החובות שמוטלות על נותן שירות עסקי מכח חוק איסור הלבנת הון...

Security Camera

שימוש במצלמות המעקב במקום העבודה

לצד ההנחיה מפרסמת הרשות להגנת הפרטיות מסמך קווים מנחים, המשמש כלי לבחינה כי נעשה שימוש חוקי ולגיטימי במצלמות המעקב במקומות העבודה...

Mail Boxes

פורסמה הנחיית רשם מאגרי מידע בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר

אודיט מתכבדת לעדכן אתכם בהנחיות החדשות שפרסמה הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע בדבר פרשנות ויישום הוראות החוק בעניין דיוור ישיר...

Wall Street

זירת סוחר

ביום 20.06.2017 פורסמה הצעת תיקון לחוק ניירות ערך, תשע"ז – 2017 (להלן: "התיקון").

מטרת התיקון לקבוע איסור מפורש על מסחר באופציות בינאריות בזירת סוחר, וזאת בין אם הזירה פונה ללקוחות בישראל ובין אם היא פונה ללקוחות מחוץ לישראל...

Self Check-Out Machines

תיקון צו איסור הלבנת הון של מנהלי תיקים

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה ביום 05.06.2017 את נוסח התיקון של צו איסור הלבנת הון חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א – 2010 (להלן: "הצו"). מטרת התיקון היא...

TV Screens

תקנות הגנת הפרטיות - אבטחת מידע

ברצוננו לעדכנכם בתקנות החדשות אשר תוקנו ע"י שרת המשפטים בעניין הגנת פרטיות לאבטחת מידע המצוי במאגרי מידע. תקנות אלו ייכנסו לתוקפן בעוד מספר חודשים, אך לאור היקף הפעילות הנדרש מכם אנו ממליצים לכם...

Neat Storage Boxes

ניצול ארגונים למטרות הלבנת הון ומימון טרור - דגלים אדומים

ארגונים ללא כוונת רווח מהווים מגזר חשוב מאוד המשמש עוגן לפעילות החברה האזרחית. יחד עם זאת, מגזר חשוב זה חשוף גם לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור. מידת הסיכון הנשקפת משתנה בהתאם למאפייניהם וכן בהתאם למנגנוני הפיקוח והבקרה החלים עליהם...