Add to Calendar
top of page

ביקורת פנים לבחינת מערך הבטיחות בתעשייה קיבוצית ובאגודות שיתופיות

בשנים האחרונות מתרבים המקרים בהם מנהלים וחברות נתבעים בבתי משפט כתוצאה מאי עמידה בדרישות הבטיחות בעבודה כפי שנקבע על פי החוק והתקנות.

החוק מטיל את האחריות על קיום הבטיחות ואכיפתה על מנהל המפעל או יו"ר האגודה ולא על ממונה הבטיחות שאחראי על ניהול הבטיחות, תכנונה והפצתה לעובדים. כך שלעתים נחשפת איכות ניהול הבטיחות למנהלים רק לאחר התרחשות אירוע בטיחותי המחייב חקירה חיצונית של האחראים.

Workers Wearing Helmets and Jackets

 

מאז שנת 2014 קיימת תקנה המחייבת את בעלי המפעלים/קיבוצים לקיים תכנית בטיחות שנתית פרואקטיבית במקום העבודה מתוך התקנה:
 

א. האחריות למילוי אחר הוראות תקנות אלה תחול על המחזיק במקום העבודה;

ב. המחזיק במקום העבודה יפעל להבטיח יישומה של התכנית וינקוט אמצעים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד שמינה ימלא אחר הוראות אלה.

ג. המחזיק במקום העבודה יקיים מדי שנה את כל אלה:

1. יוודא הכנת התכנית ועדכונה בכל נושא חדש או נושא הדורש עדכון, בהתאם לתקנות אלה; 

2. ויוודא כי הופקו והוטמעו לקחים מהתהליך במקום העבודה;

3. יפקח על תהליך ניהול הסיכונים כאמור בתקנה 5 

4. יאשר את התכנית בחתימתו, לאחר שהתייעץ עם ועדת הבטיחות; 

5. יחליט לגבי הקצאת המשאבים הדרושים ליישומה של התכנית, ויפרסם את החלטתו; 

6. יבקר ויאמוד את מידת יישומה של התכנית ויתעד בכתב את ממצאיו ואת החלטותיו; 

על מנת לעמוד בדרישות הקפדניות יש להכין את הארגון כיאות. ההכנה לוקחת זמן ושימוש בידע מקצועי. סקר הביקורת בבטיחות שאנו מציעים יעזור לך כמנהל לדעת מה עליך לעשות על מנת לצמצם את הפער בין המצב המצוי ומצב הרצוי.

 

בראש מחלקת ביקורת הבטיחות של חברת אודיט – בקרה וביקורת בע"מ ניצבים שני חברי קיבוץ (שאף מבצעים את סקרי ביקורת הבטיחות) המעורים בתוך ההוויה הקיבוצית ומבינים היטב את מורכבות הניהול בתעשייה ובאגודות השיתופיות.

 

ארנון קנדל - חבר קיבוץ יחיעם, ממונה ויועץ בטיחות בקיבוצים ובמפעלי תעשיה והיי טק. שותף במחקרים בנושאי בטיחות עבור משרד הכלכלה והמוסד לבטיחות וגהות (בעבר, מרכז משק ומנהל פרויקטים בקיבוץ).

 

אוולין אקרמן - חברת קיבוץ יחיעם, מבקרת פנים, מתמחה בביקורות פנים במוסדות קיבוציים (בעבר, מילאה תפקידי ניהול במוסדות קיבוציים).

bottom of page