Add to Calendar
top of page

המלצות עיקריות להגנה על פרטיות הציבור במסגרת עריכת חקירות אפידמיולוגיות מאת הרשות להגנת הפרטיות

מידע רגיש המועבר במסגרת חקירה אפידמיולוגית  עשוי לזלוג, להיחשף וכן להיות מוצלב עם פרטי מידע אחרים, באופן אשר עלול להביא לפגיעה קשה בפרטיותם של מתוחקרים ואנשים אשר עימם הם היו בקשר. לאור הרגישות והסיכונים לפרטיות הציבור, מדגישה הרשות להגנת הפרטיות כי על כל הגורמים העורכים חקירות אפידמיולוגיות לרבות חוקרים, גורמים מסייעים, מעסיקים ומתשאלים במקומות עבודה להיות מודעים להוראות הדין ולהיבטים השונים הנוגעים להגנה על פרטיות ואבטחת המידע ומפרסמת מסמך הדגשים בנושא.


למסמך המלא כנסו לקישור זההמלצות עיקריות להגנה על פרטיות הציבור במסגרת עריכת חקירות אפידמיולוגיות מאת הרשות להגנת הפרטיות

bottom of page