Add to Calendar
top of page

הרשות להגנת הפרטיות ביצעה פיקוחי רוחב הנועדו לבדוק את רמת העמידה בהוראות חוק הגנת הפרטיות ברשויות המקומיות. הממצאים מפתיעים?

הרשות להגנת הפרטיות ביצעה פיקוחי רוחב הנועדו לבדוק את רמת העמידה בהוראות חוק הגנת הפרטיות במגזרים שונים במשק בהם קיים סיכון מוגבר לפרטיות. מרבית הרשויות עמדו ברמה בינונית או נמוכה בהוראות חוק הגנת הפרטיות בנוגע לאבטחת מידע, כאשר כמחצית מהרשויות (48%) עמדו ברמה נמוכה בהוראות החוק בנושא.

רק כמחצית (54%) מהרשויות אשר עושות שימוש במצלמות מעקב במרחב הציבורי מציבות שלטי יידוע בסמוך להן, כנדרש בהתאם להנחיית הרשות.

הרשויות קיבלו מהרשות להגנת הפרטיות הנחיות ודרישה לתיקון הליקויים.

לדו"ח הממצאים המלא ליחצו פה.


הרשות להגנת הפרטיות ביצעה פיקוחי רוחב הנועדו לבדוק את רמת העמידה בהוראות חוק הגנת הפרטיות ברשויות המקומיות. הממצאים מפתיעים?

bottom of page