Add to Calendar
top of page

עדכון לחוזר צירוף לביטוח - אוכלוסיות מיוחדות

שלום לכולם, 

רשות שוק ההון פרסמה היום עדכון לחוזר צירוף לביטוח, כחלק משינויים בהנחיות הכוללים התייחסות פרטנית לאוכלוסיות מיוחדות.

להלן בתמצית עיקרי השינויים:

1.שיחת שיווק עם "אזרח ותיק" תבוצע על ידי גורם שעבר הכשרה לכך (בחוזר נקבע היקף ההכשרה - הדרכה מקצועית ראשונית, שתעביר חברת הביטוח או סוכן הביטוח או מי מטעמם, בהיקף של שלוש שעות לכל הפחות והדרכות ריענון אחת לשנה לכל הפחות. לעניין סוכן ביטוח, די שיעבור הכשרה מטעם חברה אחת).

2.בדברי ההסבר להנחיה קיים פירוט ביחס לנדרש מבחינת הכשרה ושימור ידע, ונכתב כי : "הנושאים המרכזיים שצריכים לקבל במסגרתם ביטוי אלה: מאפייני אוכלוסיית האזרחים הותיקים בהיבט הפסיכולוגי, הקוגניטיבי, הסוציאלי והפיזיולוגי, מאפיינים ייחודיים של ניצולי שואה, כלים לשיח עם אזרחים ותיקים, כגון : קצב הדיבור, מגבלות טכנולוגיות, שפה, שיקוף שיחה. בנוסף, כלים ל"הקשבה פעילה", לאמפתיה ולפיתוח הרגישות הנדרשת לאוכלוסיה זו, כלים להתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר ולסוגיות ייחודיות בעבודה עם קשישים במצבי תפקוד שונים. יש לוודא הדרכות ושימור ידע אחת לשנה לפחות וקיום פורום לפתרון בעיות שנתקלים בהם במהלך העבודה עם אוכלוסיה זו."

3.נקבע תהליך העבודה הנדרש בעת הליך שיווק יזום למול אזרח ותיק הכולל מפגש נוסף ומשלוח חומר בשפה קריאה וברורה. 

4.נוסף סעיף 8א הקובע תהליך סדור במקרה של השוואה וביטול של פוליסה מקורית בענפי הביטוח הכללי. בחוזר נקבעה חובת חברת הביטוח בה מנוהלת הפוליסה המקורי למסירת מידע, ואת חובת סוכן הביטוח לבחון את נתוני הפוליסה המקורית ולהתאים את המוצר בהתאם להשוואה זו. כמו כן, נקבע הליך החתמת הלקוח על בקשת ביטול פוליסה. 

5.יצויין, כי סעיף 8א לא יחול על פוליסות רכב חובה, מקיף לבתי עסק, ביטוחי בריאות וחיים. 

6.תחילת התחולה של השינויים הינה 6 חודשים ממועד הפרסום, כלומר בחודש 7/22. 

7.עוד נציין, כי שינויים ברוח זו נכללו גם בחוזר מתן שירות ללקוחות גופים מוסדיים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

עדכון לחוזר צירוף לביטוח - אוכלוסיות מיוחדות

bottom of page