Add to Calendar
top of page

עדכוני רגולציה לנותני שירותים פיננסים

שלום רב,


ב-24/3/21 פורסם על ידי שר האוצר תיקון לצו איסור הלבנת הון של נותני שירותי אשראי. קישור לעדכונים

עיקר השינוי נובע מההתאמות הנדרשות לצורך הכללת נותני שירותים בנכס פיננסי (ובכלל זה במטבעות וירטואליים) תחת הצו. מספר שינויים מהותיים יותר:

 1. במקום ההגדרה של "מקבל שירות בסכום נמוך" מוגדר לקוח כאמור כ"לקוח מזדמן" (הפרמטרים נשארו זהים).

 2. נוספו בסעיף 3 סעיף קטן נוסף (א1), המאפשר העמדת אשראי בלי צורך באימות פרטי זיהוי של מקבל השירות בתנאים הבאים:

 3. האשראי הינו אגב רכישת נכס או שירות מבית העסק והעסקה היא בסיכון נמוך בהתחשב במקבל השירות, בעסקה ובבית העסק.

 4. נותן שירותי האשראי קיבל לידיו, טרם ביצוע הפעולה, את פרטי הזיהוי כמפורט בסעיף זה.

 5. קבלת מסמכי הזיהוי ואימותם כמפורט בצו יבוצעו בתוך שני ימי עסקים לכל היותר ממועד העסקה.

 6. הצו עודכן כך שניתן לבצע זיהוי באמצעות דרכון ישראלי תקף גם בישראל (ניתן היה לבצע רק לישראלי בחו"ל או ישראלי שאינו מתגורר בארץ).

 7. לגבי אימות פרטי זיהוי של תושב "האזור" – חל שינוי וכיום נדרש לבצע את האימות מול "מסמך הנושא שם וכן מספר זהות, מען או תאריך לידה"  (בנוסח הקודם נכתב:"מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה").

 8. לעניין אימות פרטי תאגיד נדרש לקבל מעבר לתעודת ההתאגדות, העתקים מאושרים ממסמכי היסוד של התאגיד.

 9. נקבע פטור חלקי מרישום פרטי נהנה למוסד ציבורי, תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, חברה מנהלת, קופת גמל, מנהל תיקים, קרן, הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים או חברה בעלת רישיון זירה, נותן שירותים פיננסיים שחל לגביו צו מכוח סעיף 7 לחוק, תאגיד מסוג אחר שעליו הורה הממונה.

 10. כמו כן, ניתנה הקלה לגבי רישום בעל שליטה אם מקבל שירות הוא: תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, חברה מנהלת, קופת גמל, מנהל תיקים, קרן, הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים, חברה בעלת רישיון זירה או חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה בישראל או בבורסה במדינה שהיא חברה בארגון ה–OECD.

 11. בסעיף 7 לצו, המגדיר את הפעילות למול חשבונות במערכת סגורה/סגורה למחצה הוספה ההגדרה של "העברה". ההגדרה היא: העברה בנקאית או תשלום בשיק שנמשך על חשבון בתאגיד בנקאי או חשבון בבנק הדואר.(במקרה של המחאה – נדרש לעמוד בתנאים הבאים: 1. השיק משוך מחשבון מקבל השירות לפקודת חשבון נותן השירות, או מחשבון נותן השירות לפקודת מקבל השירות. 2. השיק הוא למוטב בלבד ואינו ניתן להסבה או להעברה. 3. השיק משורטט, כך שניתן לגבותו רק באמצעות הפקדתו לחשבון בנק של המוטב.

 12. בהגדרה של "חשבון אחר"ו-"חשבון מקור" – הורדה הדרישה, במקרה של חשבון משותף, לקבלת הצהרה ממקבל השירות כי בן/ת זוגה/ו נהנה בחשבון.

 13. אימות של זהות מקבל השירות מול מסמכי הבנק – נדרש מול מסמך רשמי של הבנק.

 14. נוסף סעיף 7א לצו הקובע כי  "נותן שירות לא יבצע פעולה באמצעות שירות העברה אלקטרונית אל מחוץ  לישראל בסכום העולה על 5000 שקלים חדשים, בלא שירשום בכל אחד ממסמכי ההעברה את פרטי המעביר" – הפרטים הנדרשים פורטו בצו. הנחיה דומה נכללה גם ביחס  להעברות אלקטרוניות בתוך ישראל וכן בקבלת העברות כאמור.

 15. בסעיף 11 עודכנו הגדרות הדיווח אותו נדרש להעביר לרשות.

 16. "הרשימה השחורה" – ההגדרה של  רשימה שונתה לרשימות וכוללת:

 17. רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה בהודעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם       שהוא פעיל טרור הומצאה לנותן שירות בדרך שנקבעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, ונותן השירות לא קיבל הודעה על ביטולה. ניתן למצוא את הרשימה בקישור.

 18. רשימת הגורמים שהוכרזו כמסייעים  להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית לפי סעיפים 3 או 4 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק ; להשמדה המונית, התשע"ח-2018.  ניתן למצוא את הרשימה בקישור.

נציין, כי הדברים המובאים לעיל מהווים תמצית בלבד ואינם מהווים תחליף לעיון בכל השינויים בצו.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

עדכוני רגולציה לנותני שירותים פיננסים

bottom of page