Add to Calendar
top of page

עדכוני רגולציה - כניסת תקנות הביטוח לתוקף

בתאריך 19.12.21 נכנס לתוקף התיקון לתקנות הביטוח. להלן תמצית ההוראות וכן הקובץ הכולל את התקנות.

1. בעל רשיון נדרש ל"כרית בטחון", כלומר אין חובה להחזיק פוליסת ביטוח וניתן לבחון. כרית הבטחון יכולה להיות מורכבת מאחד או יותר מהבאים: פקדון ני"ע, פקדון כספי, ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח. הן הפקדונות והן הערבות נדרשים להשמר בנאמנות.

2. בעל הרשיון נדרש לקבוע את היקף כרית הבטחון שיעמיד. 

3. כרית הבטחון צריכה להתקיים שנה לאחר שבעל הרשיון הפסיק את פעילותו – לכן, במקרה בו הוחלט על פקדון יש לוודא כי הוא לא משתחרר גם בחלוף שנה מסיום פעילות בעל הרשיון.

4. הוראה לתאגידים – נדרש כי הדירקטוריון יהיה הגורם הדן בהיקף כרית הבטחון ותמהיל הכרית ויקבל החלטה כאמור.

5. אחת לשנה יש לבחון את היקף כרית הבטחון והתאמתה לדרישות – אין חובה בתקנות, אך המלצתי היא שיהיה תיעוד לתהליך זה. במקרה של תאגיד – דיון שנתי יתקיים בדירקטוריון.

6. הוראה לתאגידים - מדי שנה, בחודש מרץ יש להעביר לרשות ניירות ערך דיווח, שיהיה דיווח פומבי באשר להיקף הנכסים המנוהל וכרית הבטחון. 

7. הוראה למנהלי תיקים - בדיווח ללקוחות יש לכלול הערת שוליים ובה גילוי אודות כרית הבטחון והפנייה לדיווח שהועבר לרשות ני"ע.

8. הוראה ליחידים (יועץ/משווק) – אחת לשנה עד 31/1 נדרש לדווח לרשות ניירות ערך אודות פירוט כרית הבטחון. 

לקובץ התקנות המלא ליחצו כאן

עדכוני רגולציה - כניסת תקנות הביטוח לתוקף

bottom of page