Add to Calendar
top of page

פורסמה הנחיית רשם מאגרי מידע בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר

אודיט מתכבדת לעדכן אתכם בהנחיות החדשות שפרסמה הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע בדבר פרשנות ויישום הוראות החוק בעניין דיוור ישיר.


בתאריך 21.06.17 רמו"ט פרסמה נוסח סופי להנחיית רשם מאגרי מידע:

ההנחיה מיועדת להבהיר בפני העוסקים בדיוור ישיר ובשירותי דיוור ישיר את האופן בו מפרש רשם מאגרי המידע את החוק לצורך הפעלת סמכויותיו, וכן להבהיר לציבור הנמענים של דיוור ישיר את זכויותיהם מול בעלי מאגרים אלו.


הרשות פרסמה זה מכבר רשימת קווים מנחים לרכישת מידע לצרכי דיוור ישיר המיועדים לכל מי ששוקל להתקשר עם גורם לרכישת מידע אישי, על מנת לוודא שמקורות המידע הנרכש הינם חוקיים.


להנחיית רשם מאגרי מידע מס' 2/2017

לקווים מנחים לרכישת מידע לצרכי דיוור ישיר

עו"ד מיכאל גילינסקי יישמח לייעץ לכם בנושא

פורסמה הנחיית רשם מאגרי מידע בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר

bottom of page