Add to Calendar
top of page

רשות ניירות ערך נדרשה לשאלה הבאה: האם בעל רישיון רשאי לבצע את הליך בירור הצרכים הראשוני מול מי שקיבל ייפוי כוח מתמשך?

רשות ניירות ערך נדרשה לשאלה הבאה: האם בעל רישיון רשאי לבצע את הליך בירור הצרכים הראשוני מול מי שקיבל ייפוי כוח מתמשך?


ייפוי כח מתמשך הינו ייפוי כח הניתן לאדם שעונה על כל דרישות החוק, ומאפשר לו לפעול בשמו של מייפה הכח. ייפוי כח זה מאפשר לאדם כשיר לייפות את כוחו של אחר לבצע פעולות בשמו גם במקרה בו הוא מאבד את כשירותו. ייפוי הכח יכול להיות מוגבל לפעולה מסויימת או כללי.


תשובת הרשות לשאלה זו הייתה, כי : "ככל שבמסגרת ייפוי כוח מתמשך קיימת הרשאה מפורשת לביצוע ההליך בשם הלקוח או הרשאה לחייב את חשבון הבנק של הלקוח ניתן לבצע את הליך בירור הצרכים הראשוני מול מיופה הכוח על פי יפוי הכוח המתמשך. ככל שאין מדובר בהרשאה לחייב את החשבון, מיופה הכוח יכול שיהיה בעל רישיון לפי החוק או מי שהוסמך על בסיס קירבה אישית ללקוח ומבלי שמהות הקשר ביניהם היא על בסיס עסקי. על בעל הרישיון לבחון כל ייפוי כוח מתמשך לגופו ולוודא שקיימת בו ההרשאה כאמור".


לכן, מה שנדרש בעת קבלת ייפוי כוח מתמשך הוא:

  1. לוודא כי ייפוי הכוח אותנטי ולקבל עותק מאושר.

  2. לוודא כי ייפוי הכוח כולל הרשאה למיופה הכח לבצע את הפעולות הנ"ל בחשבון המנוהל.

  3. לזהות ולאמת את פרטי זהותו של מיופה הכח (כפי שנדרש בצו איסור הלבנת הון).

רשות ניירות ערך נדרשה לשאלה הבאה: האם בעל רישיון רשאי לבצע את הליך בירור הצרכים הראשוני מול מי שקיבל ייפוי כוח מתמשך?

bottom of page