Add to Calendar
top of page

רשות ניירות ערך פירסמה חוזר "NO ACTION"

לקראת סיום השנה פרסמה רשות ניירות ערך חוזר "NO ACTION" ביחס להיקף הביטוח הנדרש מחברות. מצ"ב החוזר לנוחיותכם. בחוזר נקבע, כי הרשות לא תנקוט בפעולות אכיפה במקרה של ביטוח שאינו עונה על דרישות התקנות, כפי שנקבע בחוזר.

יש לשים לב למספר דגשים:

  1. המדובר על חוזר זמני – שתוקפו עד סוף חודש 3/21.

  2. קיימת חובה לעדכן את הלקוחות:  "באמצעות שיחה טלפונית שתתועד או בכל אמצעי אחר הניתן לאחזור, כי אין הוא עומד בדרישות הביטוח הקבועות בתקנות הביטוח, למשך תקופה מוגבלת, והוא רשאי לצרף הפניה לחוזר זה "

  3. החוזר אינו מקנה חסינות מלאה לאי עמידה בהוראות התקנות, לדוגמא במקרה של תביעה כנגד מנהל התיקים.

לחוזר

רשות ניירות ערך פירסמה חוזר "NO ACTION"

bottom of page