Add to Calendar
top of page

שימוש במצלמות המעקב במקום העבודה

לצד ההנחיה מפרסמת הרשות להגנת הפרטיות מסמך קווים מנחים, המשמש כלי לבחינה כי נעשה שימוש חוקי ולגיטימי במצלמות המעקב במקומות העבודה.   

להלן תמצית של הנחית הרשות: 

למצלמות מעקב המותקנות במקומות העבודה פוטנציאל לפגיעה בפרטיותם של העובדים. הנחיה שפרסמה הרשות להגנת הפרטיות מבהירה את המותר והאסור בעניין זה. לפניכם רשימת קווים מנחים, המיועדת לכל מי שמעונין לוודא כי נעשה שימוש חוקי ולגיטימי במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי העבודה.


בשוק העבודה הנוכחי, העובדים נמצאים חלק ניכר ממהלך היום במקום העבודה, לכן מתעצמת ההשלכה של הפעלת מעקב קבוע בידי המעסיק על תחושת הפרטיות של העובדים. מצלמת וידאו המותקנת במקום העבודה מסוגלת לתעד באופן מקיף ומתמשך את כלל ההתנהלות של העובד במהלך יום העבודה, ולא רק את פעילותו המקצועית. הצילומים הנאספים עלולים לכלול מידע נרחב ורגיש במיוחד, ולפגוע באופן חמור בפרטיות העובדים וזאת מבלי שיש בידיהם יכולת להשפיע באופן משמעותי על מיקום המצלמות או על מתכונת הפעלתן.

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיה המסדירה את התחום ומבהירה את המסגרת הנורמטיבית לפיה הרשות מפרשת את חוק הגנת הפרטיות, וממנה נגזרות חובות המעסיקים בשימוש במצלמות מעקב בכל מקומות העבודה במשק.

קווים מנחיםלצד ההנחיה מפרסמת הרשות להגנת הפרטיות רשימת קווים מנחים המיועדת לכל מי שמעונין לוודא כי נעשה שימוש חוקי ולגיטימי במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי העבודה:

1. כל מעסיק כפוף לחובות:

 • סבירות

 • מידתיות

 • תום לב

 • הגינות

זאת, גם כאשר התקנת מצלמות מחויבת מכוח הוראת חיקוק או דרישת רשות מוסמכת.

2. התקנת מצלמות יכולה להתבצע רק למטרה לגיטימית, החיונית למימוש האינטרס של המעסיק ומתיישבת עם התכלית העסקית שלו, או נדרשת למילוי חובה חוקית.

3.  שימוש בצילומים למטרה אחרת מזו שהוגדרה מלכתחילה, ככלל, אינו תקין, אף כאשר המטרה האחרת לגיטימית; לכן, הקלטות ממצלמה שהותקנה למשל לבקרת כניסה, ככלל אינן יכולות לשמש את המעסיק לצרכי משמעת כגון תיעוד משך ההפסקות של העובד.

4. לפני התקנת מצלמה:

 • עליכם לגבש מדיניות ברורה ומפורטת בדבר אופן והיקף השימוש במצלמות ומטרותיהן.

 • עליכם להציג את המדיניות לעובדים, לשוב ולידע בדבר הפעלתה, ולבחון הצורך לרעננה מעת לעת.

5. ככלל אסור להתקין מצלמות סתר או לצלם עובד ללא ידיעתו, ואין לקבל מהעובדים "הסכמה עקרונית" לבצע צילומי סתר במשרדיהם.

6. דוגמאות למידת הציפיה לפרטיות במתחמים השונים במקום העבודה:

 • חדרי שירותים או מלתחות – צילום במתחמים אלה מהווה פגיעה חמורה שקשה להעלות על הדעת אינטרס ארגוני שמצדיק אותה.

 • משרד או עמדת עבודה אישיים - התקנת מצלמת מעקב במשרדו של העובד או בעמדת העבודה שלו  בה מתבצעת פעילות משרדית רגילה תהיה מוצדקת רק לשם השגת תכלית בעלת חשיבות ציבורית ממשית, או שהתועלת ממנה למעסיק תעלה משמעותית על הפגיעה החמורה בפרטיות העובד, ובכל מקרה בידיעתו ובהסכמתו של העובד.

 • משרדים משותפים או עמדות עבודה מתחלפות – מקנים גם הם לעובד ציפייה מוגברת לפרטיות.

 • איזורי מנוחה (מטבחון או חדר אוכל) -  כמו גם בכל מתחם אחר שאינו זירת ביצוע העבודה ואינו פתוח לקהל הלקוחות, הציפייה של העובד לפרטיות גבוהה והצדקת צילום בו תהא רק למטרה חיונית ביותר, ובמתכונת מצומצמת.

 • מסדרונות, מבואות כניסה ואזורים ציבוריים - השימוש במצלמות למטרות לגיטימיות הוא סביר יותר, בתנאי שיבוצע במידתיות ותוך ידוע הולם של העובדים.

7. מיקום המצלמה:

למיקום הספציפי בו מותקנת המצלמה חשיבות מכרעת, כמו  גם לשאר הקריטריונים המפורטים בהרחבה, בחלק הכללי של ההנחיה, בין היתר, בעניין שטח הכיסוי, מספר המצלמות, זמני הצילום, הרזולוציה של התמונה, ומשך זמן שמירת הצילומים.


לחץ כאן להורדת הנחיית הרשות להגנת הפרטיות 

שימוש במצלמות המעקב במקום העבודה

bottom of page