Add to Calendar
top of page

שלושת הרשויות יישתפו פעולה

רשות התחרות, הרשות להגנת הפרטיות והרשות להגנת הצרכן יישתפו פעולה. הצוות המשותף ישלב ידיים לקידום אסדרה, פיתוח כלים מתקדמים ושיתופי פעולה למען הגנה על מידע אישי ופרטיות המשתמשים, מניעת הטעיות צרכניות, הקפדה על תנאי שימוש הוגנים והפחתת חסמים לתחרות – במטרה להיטיב עם הציבור בישראל.


לקריאה נוספת ליחhttps://6ef2a20a-c882-4217-9ef3-08fe29598197.filesusr.com/ugd/167461_d2afbda51418416ba9d8665f16a8e0e8.pdfצו כאן 

שלושת הרשויות יישתפו פעולה

bottom of page