Add to Calendar
top of page

אכיפה בתחום דיני צרכנות סיכום עיצומים שנתי 2016 - 2015

האם עורך דין לדיני צרכנות לעסקים יכל לחסוך כסף רב לחברות אשר קיבלו קנסות מהרשות להגנת הצרכן? התשובה היא, בהחלט כן. בתחילת שנת 2015 נכנסו לתוקפן הוראות חוק הגנת הצרכן המסמיכות את הרשות לצרכנות וסחר הוגן להטיל עיצומים מנהליים על עוסקים בשל הפרות של הוראות דיני צרכנות. אם תחפשו בגוגל "הרשות להגנת הצרכן קנסות", תוכלו למצוא את רשימת הגופים אשר קיבלו קנסות.

אנו באודיט, כגוף המתמחה בתחום הביקורות בחברות בכלל ובתחום האכיפה המנהלית של דיני צרכנות ברשתות שיווק בפרט, עקבנו אחר פעילותה של הרשות לצרכנות וסחר הוגן בתחום האכיפה וניתחנו את הממצאים.

מצאנו כי במהלך השנים 2015-2016, כלומר בתוך כשנתיים, הטילה הרשות לצרכנות וסחר הוגן 103 עיצומים מנהלים כנגד מפירים בתחום דיני הצרכנות. ככל הנראה, גופים אלו לא השתמשו בשירותיו של עורך דין צרכנות לעסקים ולכן קיבלו קנסות הנובעות מחוסר ידיעה או אכיפה של החוק.

דיני צרכנות לעסקים

היקף העיצומים הכולל עומד על כ-14 מיליון ₪ וממוצע הקנס שהוטל על תאגידים, לאחר ההפחתות עמד על כ-172 אש"ח. הפרות בתחום רגולציה מסחרית, עסקת מכר מרחוק, מדיניות החזרת מוצרים, ביטול עיסקה, מדיניות החזרה, חובת סימון מוצרים ואיסור הטעיה - כל אלה היו רק חלק מההפרות שבוצעו.

כידוע, הרשות פרסמה את ה"דרישות למילוי סעיף 2(3) לתקנות הגנת הצרכן (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשע"ה-2014" בהן נקבעו הקריטריונים אשר בהתקיימם תפחית הרשות מהעיצומים.

כמות העיצומים והיקפם הכספי מצביעים, לדעתנו, על הצורך של העוסקים לקרוא את המסמך ולהיערך בהתאם.

לנוחיותכם אנו מצרפים את סיכום שנת 2016 באכיפת דיני צרכנות ואת סוגי ההפרות, סכומי העיצומים ועוד.


א. הפחתת העיצומים:

בכל המקרים בהם הוטלו עיצומים כספיים הפחיתה הרשות את העיצומים. העילות להפחתות מפורטות להלן:

  1. ב-58 מקרים הופחתו העיצומים ב-20%, בכל המקרים הללו עילת ההפחתה הייתה בשל דרישות למילוי סעיף 2(3) לתקנות הגנת הצרכן (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשע"ה-2015.

  2. ב-43 מקרים הופחתו העיצומים ב-50%. לצד עילת ההפחתה של אי הפרת החוק בחמש השנים האחרונות הופחתו בכל המקרים הללו העיצומים בשל נקיטת פעולות למניעת הישנות ההפרה והקטנת הנזק.

  3. במקרה אחד הופחת העיצום ב-75% בשל נסיבות אישיות שנוספו לעילות המצוינות לעיל.

ב. פירוט הנושאים בגינם הוטלו הקנסות
ג. היקף העיצומים

העיצומים הגבוהים ביותר שהוטלו ב-2015-2016


ד. סוג המפר

81 מתוך העיצומים הוטלו על תאגידים. נתונים אודות התפלגות העיצומים לפי תחום הפעילות והיקפם:

הענפים בהם ממוצע העיצומים הוא הגבוה ביותר:


הענפים בהם מספר העיצומים היה הגדול ביותר:

לגבי מפר שאינו תאגיד:

ה. ערעור

ב-22 מקרים הוגשו ערעורים. מתוכם – במקרה 1 הערעור נתקבל, ב-5 מקרים הערעור נדחה וביתר המקרים טרם הסתיים ההליך.

לסיכום, עסקים רבים בתחומי המשק השונים יכולים להימנע מקנסות בסך עשרות ואף מאות אלפי שקלים בגין הפרות של דיני הצרכנות ע"י שימוש בשירותיו של עורך דין צרכנות הבקיא בעולם המשפטי ובעל ניסיון בעבודה עם רשתות שיווק קמעונאיות.

אנו נשמח כמובן להעמיד את ניסיוננו הרב בתחום זה לשירותכם ולסייע לכם בהיערכות כאמור. ניתן לפנות לראש מחלקת רגולציה, עו"ד לענייני צרכנות, מיכאל גילינסקי בכל שאלה או בירור בנושא.


コメント


bottom of page