Add to Calendar
top of page

אכיפה מנהלית של נותני שירותים במידע פיננסי

קצת רקע

נותני שירותים במידע פיננסי מחוייבים לפעול על פי חוק שירות מידע פיננסי, תשפ"ב-2021 שנחקק בחודש נובמבר בשנת 2021, בכדי לוודא את עמידת בעלי הרישיון בדרישות החוק ולאפשר פיקוח יעיל על פעילותם. כמו כן, מטרה חשובה של החוק היא הגברת התחרותיות והפחתת הריכוזיות בתחום השירותים הבנקאיים והפיננסיים. החוק הסמיך את הרשות לניירות להעניק רישיונות למתן שירות מידע פיננסי לתאגידים העומדים בדרישות הקבועות בחוק, כמו למשל עמידה בתנאי אבטחת מידע, דרישה לביטוח או פיקדון, וכן יש לו אמצעים טכנולוגיים מתאימים לשם מתן שירות המידע הפיננסי שהוא מבקש לתת ומיומנות בהפעלתם.

בנוסף, חייב בעל הרישיון לשמור בסוד כל מידע על אודות הלקוח, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס לפעולות שביצע במסגרת מתן השירות ללקוח.
הפרת חוק שירות מידע פיננסי

על הפרת חוק, כידוע, יש מחיר. על הפרה של חוק שירות המידע הפיננסי קיימים שני סוגי עונשים: עיצום מנהלי (שהוא בעצם קנס) ו/או מאסר.


גובה העיצומים המנהליים


על פי לשון החוק, לעניין מפר שהוא יחיד שהוא עובד של בעל רישיון ואינו נושא משרה בכירה בו – בסכום מרבי של 25,000 שקלים חדשים;

(2) לעניין מפר שהוא יחיד אחר – בסכום מרבי של 1,000,000 שקלים חדשים;

(3) לעניין מפר שהוא תאגיד – בסכום מרבי של 5,000,000 שקלים חדשים.


עונשין


העונש המפורט בחוק הוא, כאמור, מאסר שנתיים או קנס פי שניים וחצי מהקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – פי שנים עשר וחצי מהקנס כאמור באותו סעיף.

את העונש האמור ייקבל מי שביצע את העברות הבאות:

· עיסוק במתן שירות מידע פיננסי בלי רישיון לכך או שלא בהתאם לתנאי הרישיון

· עיסוק במתן שירות מידע פיננסי בלי אישור לכך או שלא בהתאם לתנאי האישור

· אם נמסר לרשות פרט מטעה בבקשה, בדיווח או במידע אחר שמסר לרשות, בניגוד להוראות סעיף 36(ד)

בנוסף, יינתן עונש מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם מדובר בתאגיד – כפל הקנס האמור, למי שניגש, דרך עיסוק, אל מידע פיננסי על אודות לקוח, הנמצא ברשות מקור מידע, באמצעות מערכת מקוונת, תוך שימוש בפרטי הגישה של הלקוח אל חשבונו שנועדו לאמת את זהותו בפני מקור המידע, לשם מתן שירות ללקוח הנוגע להתנהלותו הכלכלית, בניגוד להוראות סעיף 60.


מה ניתן לעשות?

רשות ניירות ערך, כמו גם רגולטורים אחרים, מכירה בתוכניות אכיפה פנימיות של גופים מפוקחים, ככלי משמעותי ביצירת תרבות ארגונית של ציות, ולכן במקרה של הפרה היא עשויה להתחשב בקיומה של תוכנית כאמור.

תוכנית אכיפה פנימית הינה מנגנון שנועד למפות את החשיפות של הארגון בתחום הציות ולנהלן באופן שיפחית את הסיכון להפרה.


השירותים שמשרדנו מספק לנותני שירות מידע פיננסי


· עריכת סקרי ציות

· כתיבת נהלים

· עריכת תוכנית אכיפה פנימית

· הטמעת תוכנית האכיפה בארגון (ביצוע הדרכה, בקרות וכדו')


מעוניינים להגיש בקשה לרישיון? צריכים עזרה? אנחנו כאן כדי לסייע לכם! למשרדנו ניסיון בסיוע לגופים בהליכי קבלת רישיונות למול רגולטורים שונים, ובכלל זה מול רשות ני"ע ונשמח לסייע לארגונים להגיש את בקשות הרישיון. צרו קשר עוד היום עם עו"ד מיכאל גילינסקי, ראש תחום רגולציה אצלנו במשרד. מייל: michaelg@audit-fa.co.il טלפון נייד: 052-4326617


Comments


bottom of page