Add to Calendar
top of page

האם ביקורת בטיחות יכלה למנוע תאונה של סטודנט במעבדה באוניברסיטת ת"א?


ושוב נתקלנו בידיעה נוספת על תאונה שקרתה במעבדה באוניברסיטת תל אביב עקב ריאקציה של חומרים מסוכנים.

ביקורת בטיחות נהלי בטיחות

במטרה למנוע תאונות דומות ובמקומות רגישים במיוחד, כדאי לקיים ביקורת בטיחות שבודקת בצורה מעמיקה את כל הנושא.

מה כוללים סעיפי ביקורת בטיחות פנימית?

1. הכנות לביקורת: • קבלת החוקים והתקנות הנוגעים לנושא הבטיחות. העזר בנושא בממונה הבטיחות בחברה. • קבלת דוחות שנערכו ע"י גופים חיצוניים בנושאי כיבוי אש, בדיקות סביבתיות , תאונות עבודה, בדיקות תקופתיות של ציוד, הדרכות עובדים ועוד.

2. נהלים: • האם קיימים נהלים בנושא הבטיחות בחברה. • אם כן לוודא עבודה על פי הנהלים. • האם הנהלים מכסים את כל הפעילויות בתחום הבטיחות. 3. תיק מפעל ותוכנית בטיחות. • לקבל תיק מפעל ותוכנית בטיחות הנמצאת בתיק המפעל. • לבדוק תכנית הבטיחות : תכנית לעומת ביצוע.

4. תפקידים בנושא בטיחות בחברה: • לבדוק קיום ואיוש תפקידים הנדרשים עפ"י החוק : ממונה בטיחות , ועדת בטיחות, נאמני בטיחות, ממונה רעלים. • האם יש לבעלי התפקידים: ממונה בטיחות וממונה רעלים אישורים ע"י הגורמים המוסמכים. • האם ועדת הבטיחות מתכנסת לפחות 8 פעמים בשנה כנדרש עפ"י החוק • קבל פרוטוקולים של ועדת הבטיחות , האם הממצאים וההמלצות מיושמים.

5. בדיקות בריאות תקופתיות: • בדיקות בריאות תקופתיות של עובדים :האם מתבצעות ,האם יש רישום.

6. בדיקות תקופתיות של ציוד: • ציוד בטיחות, ציוד שינוע וציוד בכלל. מי מבצע , רישום ובקרה.

7. חומרים מסוכנים (חמ"ס): • רשימת חמ"ס, בדיקת סימונו ואחסונו, כמויות מותרות לאחסנה , שימוש ,פינוי לאתרי פסולת. • הצטיידות בחמ"ס, כמויות , שינוע, אמצעי בטיחות.

8. ציוד מגן: • בדיקת ציוד מגן לעובדים, ציוד מגן כללי לפעילות, מיקום , הדרכה ותחזוקה.

9. הדרכת עובדים: • בדיקת ביצוע הדרכות מול תכנית.

10. בטיחות אש: • בדיקת דוחות של שירותי הכבאות - מה מהמלצתם לא בוצע.

11. בדיקת יציאות חירום: • סימון, תאורה, נגישות מבחינת חסימת מעברים ודלתות.

12. תאונות עבודה: • כימות, סוגי תאונות, דיון בוועדת הבטיחות והפקת לקחים, דיווח למוסדות כנדרש.

13. בדיקות סביבתיות: • האם בוצעו בדיקות/סקרים, מה היו התוצאות ודרכי הטיפול.

14. הפעלת דוודי קיטור: • ישנן תקנות של משרד העבודה המחייבות איוש תקנים להפעלה ובקרה על פעילות חדר הקיטור. • ודא ישום התקנות בפועל.

אם נתייחס לסעיף החומרים המסוכנים נבין כי תאונה כזאת יכולה הייתה להימנע.

קחו את הבטיחות בידיים והבטיחו לעצמכם ולעובדים שלכם סביבת עבודה מוגנת ובטוחה. בין שירותינו תוכלו למצוא ביקורת בטיחות כוללת המתייחסת לכל סעיפים אלו.


Comentários


bottom of page