Add to Calendar
top of page
Man on Computer

ביקורת פנים בעמותות וחל"צ

בישראל רשומות כ-30,000 עמותות ובכל שנה נרשמות בין 1500 ל2000 עמותות (הנקראות גם אירגונים לא-ממשלתיים) בממוצע על ידי רשם העמותות שבמשרד המשפטים. עמותות אלה מגוונות בתחומי העיסוק שלהן ויכולות להיות בין השאר עמותות חברתיות, עמותות לילדים, עמותות לנזקקים ועוד. פעולתן של העמותות מוסדרת באמצעות חוק העמותות, תש"ם- 1980והן נכללות ב"מגזר השלישי", בו הארגונים פועלים ללא כוונת רווח ואינם חלק ממוסדות המדינה והשלטון המקומי. עקב הפעילות הענפה של עמותות בישראל , חוק העמותות התעדכן והשתנה עם השנים.

בעבר, לא הייתה מחויבות חוקית למנות מבקר פנימי (שייבצע עבודת ביקורת פנים ) לצורך בחינת פעילות העמותות ובמרבית המקרים, עמותות שכן מינו מבקר פנים עשו זאת לאחר דרישה של רשם העמותות, דרישות של תורמים או חשבי משרדי הממשלה. אך מאז שנת 2015 פני הדברים השתנו כאשר נכנס לתוקפו תיקון 14 לחוק העמותות, על פיו עמותות בעלות מחזור כספי העולה על 10 מיליון ש"ח יחויבו במינוי מבקר פנימי, על פי הוראת סעיף 30א לחוק.

ביקורת פנימית בעמותות שונה מביקורת שמתבצעת בחברות מסחריות או בתאגידים ציבוריים. עמותה, מלכ"ר, חל"צ ואלכ"ר פועלים ללא מטרת רווח ולכן מימון האירגון ייעשה בדר"כ מכספי תרומות או תמיכות. תפקיד המבקר הפנימי הוא לחזק את מערך הבקרה הפנימית ולבדוק האם ההתנהלות בעמותה תקינה לצד שמירה על החוק והוא ממונה על ידי הוועד המנהל ובהסכמת וועדת הביקורת.

 

שירותי ביקורת פנימית בעמותות

 

משרדנו מבצע ביקורת פנימית בעמותות, אירגוני המגזר השלישי, מלכ"רים ואלכ"רים בכל תחומי המשק מעל עשור.

בין השירותים הניתנים על ידי המחלקה:
 

  • ביצוע סקר בקרה פנימית לצורך מיפוי תהליכי העבודה העיקריים בעמותה ביצוע ביקורת פנימית בחברה והכנת דו"ח מסכם

  • ביצוע סקר סיכונים כללי לצורך קביעת תוכנית עבודה רב- שנתית

  • עריכת תכנית ביקורת וסקר מוקדם לנושאי הביקורת הפרטניים

  • עריכת עבודת השטח וביצוע מדגמים מייצגים

  • כתיבת טיוטת דו"ח הביקורת וקבלת תגובת המבוקרים לטיוטה

  • כתיבת הדו"ח הסופי אשר כולל המלצות לשינויים נדרשים בבקרות הניהוליות מעקב אחר יישום ההמלצות על ידי הגוף המבוקר

  • בדיקת עמידה בדרישות של רשם העמותות והרגולציה הרלוונטית

  • ליווי וסיוע שוטף לחברי ההנהלה, חברי ועדת הביקורת וועד העמותה


במחלקות המשרד צוות מומחים מתחומים שונים ובהם: חשבונאות, כלכלה, משפטים, תעשייה וניהול, מערכות מידע ועוד, המביא עמו ראייה עסקית רחבה וניסיון רב.

 

ביקורת פנים בעמותות וחל"צ

מוזמנים לתאם איתנו פגישת ייעוץ ללא התחייבות 
טלפון: 03-5616303 | מייל: info@audit-fa.co.il 

bottom of page