Add to Calendar
top of page

הרשות לניירות ערך פרסמה מספר תשובות לשאלות בנושא איסור הלבנת הון

1. במקרה של תאגיד שאינו חברה – ניתן לניתן לראות ברשם הרלוונטי (עמותות, אגודות שיתופיות, שותפויות) כגורם הרלוונטי לצורך אימות פרטי זיהוי, כפי שהסעיף מתייחס לרשם החברות ביחס לתאגיד שהוא חברה.


2. במקרים בהם נדרש לאמת פרטי זהות על ידי תעודה נוספת – ניתן להשתמש בתעודה שלא הוצאה על ידי רשות מרשויות המדינה, אך יש לוודא את מהימנותה (לדוגמא – תעודת לשכת עו"ד, רופא וכדו')

3. הפרטים אותם יש לכלול ב"תיאור מבנה השליטה" – הם לכל הפחות – שם החברות המחזיקות בשליטה, מספר הרישום (ח.פ), אחוזי ההחזקה. כמו כן, יש לרשום את שמות היחידים שהם בעלי שליטה לפי ההגדרה של חוק איסור הלבנת הון (כלומר מי ששולט בפועל (יו"ר, מנכ"ל וכדו')). לגבי יחידים יש לרשום את מספרי הזהות. כן יש לרשום כל פרט אחר שיסייע למנהל התיקים להבין כראוי את מבנה השליטה בחברה

 

4.ההקלות החלות על לקוח ברמת סיכון נמוכה יחולו גם על תאגיד ברמת סיכון נמוכה. לפיכך, בחשבון של לקוח שהוא תאגיד אמצעי הזיהוי הנוסף שיבוצע ביחס למורשה החתימה יחשב גם כאמצעי הזיהוי הנוסף שבוצע ביחס לתאגיד עצמו. כך למשל אם אמצעי הזיהוי שבוצע למורשה החתימה הוא זיהוי פנים אל פנים באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי (וידאו קונפרנס), הוא יחשב גם לאמצעי הזיהוי הנוסף של התאגיד.​

ניתן לקרוא את המענה המלא של הרשות בלחיצה כאן

bottom of page