Add to Calendar
top of page

תיקון צו איסור הלבנת הון

חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהלי תיקים​

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה ביום 05.06.2017 את נוסח התיקון של צו איסור הלבנת הון חובות  זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א – 2010 (להלן: "הצו"). מטרת התיקון היא להתאים את הצו לסטנדרטיים הבינלאומיים בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור שמפרסם ארגון ה- FATF  

(Financial action task force), הארגון הבינלאומי המוביל את המאבק הגלובלי בהלבנת הון ומימון טרור.
 

עיקרי התיקון 
 

עיקרי התיקון שבוצע לצו הם, בין היתר:

  1. התאמת ההגדרה של "איש ציבור זר" להגדרה הבינלאומית המקובלת;

  2. הוספת הקלות לחשבון אשר הוגדר כחשבון ברמת סיכון נמוכה, לרבות פטור מזיהוי פנים אל פנים ופטור מקבלת הצהרה על נהנה ובעל שליטה בחתימת מקור;

  3. הוספת חובה לבצע בקרה שוטפת מוגברת על פעילות בחשבון שמוגדר כחשבון בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור, לרבות חשבון של איש ציבור זר;

  4. התאמת חובת רישום הפרטים לגבי ישויות משפטיות לסטנדרט הבינלאומי;

  5. הוספת איסור מפורש על ניהול חשבונות בשמות בדויים או ממוספרים.

 

הצו המתוקן ייכנס לתוקפו 30 יום מיום פרסומו ברשומות (נכון להיום, למיטב ידיעתנו, הצו עדיין לא פורסם). לכשיקבע מועד נעדכנכם.

 

bottom of page