Add to Calendar
top of page

זירת סוחר

ביום 20.06.2017 פורסמה הצעת תיקון לחוק ניירות ערך, תשע"ז – 2017 (להלן: "התיקון").

מטרת התיקון לקבוע איסור מפורש על מסחר באופציות בינאריות בזירת סוחר, וזאת בין אם הזירה פונה ללקוחות בישראל ובין אם היא פונה ללקוחות מחוץ לישראל.

  

עיקרי התיקון
 

עיקרי התיקון המוצע הם, בין היתר:

1. הוספת הגדרה של "אופציה בינארית" לפרק ההגדרות;

2. הוספת מגבלה - איסור הצעת מסחר במכשירים פיננסיים מסוימים;

3. הוספת המגבלה כאמור לסעיף 2 לעיל, כתנאי לקבלת רישיון זירה וכחובה לקיום בכל עת ע"י חברה שקיבלה רישיון זירה;

4. הוספת איסור שלפיו לא ינהל אדם זירת סוחר המשמשת רק לקוחות המצויים מחוץ לישראל, אם הוא מציע באותה זירה מסחר באופציות בינאריות או במכשירים פיננסיים אחרים שנאסרו;

5. החלת צו איסור הלבנת הון גם על אכיפת התיקון המוצע.

 

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

 

bottom of page