Add to Calendar
top of page

תיקון חוק איסור הלבנת הון

 הטלת עיצום כספי על נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון

ביום 14.3.2017 העבירה וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 20), התשע"ז-2017, המאפשרת הטלת עיצום כספי על נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון.

עיקרי החובות

להלן עיקרי החובות שמוטלות על נותן שירות עסקי מכח חוק איסור הלבנת הון(מצ"ב קישור לחוק איסור הלבנת הון) :

 1. אי מתן שירות עסקי אלא אם כן יהיו בידי נותן השירות העסקי פרטי הזיהוי, כמפורט בצו איסור הלבנת הון, של הלקוח ושל מי שבעבורו או שלטובתו ניתן השירות העסקי במישרין או בעקיפין.

 2. ניהול רישומים ושמירה עליהם באופן ולתקופה המפורטים בצו (פרטי זיהוי, כל עניין הדרוש לשם אכיפת החוק).

 3. ביצוע הדרכות לעובדי נותן השירות העסקי בדבר דרכי מילוין של חובות סעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון.

 4. פיקוח על מילוי החובות כאמור לעיל.

להלן עיקרי הוראות צו איסור הלבנת הון(מצ"ב קישור לצו איסור הלבנת הון):
 

 1. ביצוע הכר לקוח וזיהויו

 • סעיף 2 (א)- נותן שירות עסקי לא ייתן שירות עסקי ללקוח בלא שזיהה את הלקוח ובלא שביצע לגביו הליך של הכרת הלקוח לפי הטופס בתוספת הראשונה...

 • סעיף 2 (ב) - מסר הלקוח פרטים או מסמכי זיהוי שעל פניהם אינם סבירים, בנוגע לזהות הלקוח או הנהנה, יבצע נותן שירות עסקי הליך של הכרת הלקוח פעם נוספת...

 • סעיף 2 (ג) - נותן שירות עסקי יעיין בפרטים שנמסרו לפי הטופס בתוספת הראשונה (טופס הכר לקוח), יבחן את הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור ויעדכן בטופס שבתוספת הראשונה את מועד ביצוע הבחינה כאמור; בחינת הסיכון תתבסס, בין השאר, על מאפייני הלקוח, סוג השירות העסקי המבוקש, מקור הכספים לשירות העסקי, סבירות הפרטים שנכללו בטופס שבתוספת הראשונה, וכן מידע שפורסם באתר האינטרנט של הממונה; בלי לפגוע בכלליות האמור, יכול שיראו את הנסיבות המנויות בתוספת הרביעית כמצביעות על סיכון גבוה, בשים לב למידע או להסבר שיש בו כדי להפחית את הסיכון; תיעד נותן השירות העסקי את בחינת הסיכון או בירור נוסף לגביה - לא יחולו על תיעוד זה הוראות סעיף 10.

 • סעיף 2 (ד) - על אף האמור בסעיף קטן (א), היה הלקוח מוסד ציבורי, יזהה נותן השירות העסקי את הנציג מטעם המוסד הציבורי, ויחתימו על הטופס שבתוספת השלישית.

 • סעיף 2 (ה) - ליישום סעיף זה, יפעל נותן השירות העסקי לפי התוספת החמישית; נותן שירות עסקי רשאי לקבוע נהלים אחרים לצורך יישום החובות לפי צו זה (נוהל להכרת הלקוח כאמצעי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) .

 

  2. אימות פרטים ודרישת מסמכים

 • סעיף 3 - נותן שירות עסקי יאמת את פרטי הזיהוי של הלקוח ויקבל לידיו מסמכים, כמפורט להלן: 

- ביחיד​ שהוא תושב: שם, מספר זהות, תעודת זהות ומין - על פי תעודת זהות או העתק מאושר שלה [...]

- ביחיד שהוא תושב חוץ: שם, מספר זהות, תעודת זהות ומין - על פי דרכון חוץ או תעודת מסע או העתק מאושר שלהם       שהעתק מצולם שלהם[...]

- תאגיד רשום בישראל: לעניין שמו, מספר זהותו ותאריך ההתאגדות שלו - על פי נסח עדכני של פרטי החברה מרשם           החברות או תעודת הרישום או על פי העתק מאושר שלה; חסר בתעודה אחד הפרטים כאמור -

  על פי אישור של עורך דין; העתק מאושר של ייפוי כוח לנציג מטעם התאגיד לקבל את השירות העסקי עבורו [...]

בתאגיד שאינו רשום בישראל: לעניין שמו, מספר זהותו ותאריך ההתאגדות שלו והמען שלו -

  על פי מסמך המעיד על רישומו או על פי העתק מאושר ממסמך כאמור, אם פרטים אלה מופיעים במסמך; חסר במסמך       אחד הפרטים כאמור - על פי אישור של עורך דין; נותן שירות עסקי יקבל לידיו מסמך המעיד על רישומו של התאגיד מסמך

  כאמור בפסקה (3); בתאגיד שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו, יקבל לידיו נותן שירות עסקי     אישור של עורך דין על כך שלא קיים רישום במדינת ההתאגדות[...]

בגוף שהוקם בחיקוק ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ - על פי החיקוק שמכוחו הוקם הגוף או התאגיד, או אישור של     עורך דין על קיומו של החיקוק נותן שירות עסקי יקבל לידיו מסמך כאמור בפסקה (3) בשינויים המחויבים [...]

- בקטין שטרם מלאו לו 16 שנים - מסמך זיהוי של אחד מאפוטרופסיו.  

   3. הצהרת לקוח

 • סעיף 4 (א) - בטרם מתן שירות עסקי בעבור לקוח ידרוש נותן שירות עסקי מהלקוח הצהרה בנוסח המופיע בטופס שבתוספת הראשונה כי הוא פועל בעבור עצמו; הצהיר הלקוח כי קיים נהנה אחר מהשירות העסקי - תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור המנויים בטופס שבתוספת הראשונה לגבי כל אחד מן הנהנים, ובמקרה של תאגיד - גם לגבי בעלי השליטה; הכול, למעט באחד מהגופים המפורטים[...]

 • סעיף 4 (ב) - על אף האמור בסעיף קטן (א), סיפה, היה הנהנה בלתי ידוע - יצהיר על כך הלקוח.

 • סעיף 4( ג) - נותן שירות עסקי יאמת את פרטי הזיהוי של הנהנה כאמור בסעיף קטן (א), תוך שימוש באמצעים סבירים להשגת מידע הנוגע לעניין או בנתונים שהתקבלו ממקור מהימן להנחת דעתו.

 • סעיף 4 (ד) - על אף האמור בסעיף קטן (א), נותן שירות עסקי רשאי שלא לדרוש מלקוח חוזר הצהרה חתומה כאמור באותו סעיף קטן, לפני מתן שירות עסקי אם ביצע ללקוח החוזר הליך של הכרת הלקוח לפי סעיף 2 והלקוח החוזר חתם על הצהרה כאמור פעם אחת לפחות, ובלבד שההצהרה, היא, על פניה, סבירה כאמור בסעיף 2(ב).

   4. זיהוי פנים אל פנים

 • סעיף 6 (א) - נותן שירות עסקי יזהה את הלקוח פנים אל פנים לפי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 3, טרם מתן השירות העסקי בשבילו [...]

 • סעיף 6 (ב) - מבצע הזיהוי יאשר את ביצוע הזיהוי כאמור, כמפורט בחלק ב' של הטופס בתוספת הראשונה.

   5. זיהוי שאינו פנים אל פנים

 • סעיף 7 (א) - ראה נותן שירות עסקי טרם מתן שירות עסקי שאין אפשרות לבצע בו זיהוי פנים אל פנים של הלקוח כמפורט בסעיף 6, וזאת לאחר שנקט אמצעים סבירים לצורך זיהוי הלקוח ועדכן את רישומיו בהתאם, יזהה נותן השירות העסקי את הלקוח באמצעות טכנולוגיה של היוועדות חזותית שתאפשר זיהוי ברור של הלקוח וכן יקבל ממנו העתק של מסמך זיהוי בעת ביצוע הליך הכרת הלקוח כאמור בסעיף 2(א)[...]

 • סעיף 7 (ב) - אם לנותן שירות עסקי ספק באשר לזהות הלקוח, ידרוש מהלקוח מסמך זיהוי נוסף הנושא תמונה, שם ומספר זיהוי.

 • סעיף 7 (ג) - מבצע הזיהוי יאשר את ביצוע הזיהוי כאמור, כמפורט בחלק ב' של הטופס בתוספת הראשונה.

   6. שמירת מסמכים

 • סעיף 8 (א) - נותן שירות עסקי ישמור את מסמכי הזיהוי וכן את המסמכים הנוגעים לסוגי השירות העסקי הניתן ללקוח כמפורט בתוספת הראשונה הנצרכים לצורך אימות הפרטים המופיעים בטופס, אם ישנם, לתקופה של חמש שנים לפחות לאחר מתן השירות העסקי; שמירת מסמכי הזיהוי, למעט הצהרה שניתנה בחתימת מקור, יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות (העתקים צילומיים), התש"ל-1969; לעניין זה, "מסמכי זיהוי" - כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות, לרבות הצהרה שניתנה לפי צו זה ומסמכים עיקריים ששימשו את נותן השירות העסקי להכרת הלקוח לפי סעיף 2 [...]

   7. בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה

 • סעיף 9  - נותן שירות עסקי יבדוק אל מול הרשימה אם מצויים בה שם או מספר זהות של הלקוח, הנהנה ובעל השליטה טרם מתן השירות העסקי וכן כל שישה חודשים את עדכון הרשימה לגבי כל הלקוחות המקבלים ממנו שירות עסקי.

   8. תחולה והוראות מעבר

 • סעיף 12 (א) - צו זה יחול על שירות עסקי שניתן לאחר יום התחילה.

 • סעיף 12 (ב) - על אף האמור בסעיף קטן (א), בנוגע ללקוח שהשירות העסקי לגביו נמשך לאחר יום התחילה - נותן השירות העסקי יזהה את הלקוח ויבצע לגביו הליך של הכרת לקוח כאמור בסעיף 2(א), בתוך שנה מיום התחילה.

 • סעיף 12 (ג) - היה הלקוח לקוח חוזר, נותן השירות העסקי יזהה את הלקוח ויבצע לגביו הליך של הכרת הלקוח כאמור בסעיף 2(א), בעת ההתקשרות הראשונה עימו לאחר יום התחילה.

bottom of page