Add to Calendar
top of page

הגבלים עסקיים ותחום דיני תחרות: רשות התחרות ממליצה לאמץ אסדרה ביחסים שבין פלטפורמות מקוונות לבין משתמשים עסקים בדין הישראלי

הגבלים עיסקיים ותחום דיני תחרות חלים כמובן ואולי בעיקר בעולם הסחר המקוון. אתרי אינטרנט מרכזים פעילות של מיליוני עסקים וצרכנים בתחומי פעילות שונים, כגון: קמעונאות, תחבורה, אירוח ופנאי ועוד. פלטפורמות מקוונות מאפשרות למשתמשים עסקיים ופרטיים אפשרויות נרחבות ויעילות להגיע באופן מהיר לקהל הצרכנים, מניבות ערך רב לגולשים ומאפשרות למשתמשים עסקיים להגיע לקהלים חדשים וגדולים.


אך למרות היתרונות הברורים, ככל שפלטפורמה מקוונת נעשית עיקרית ומרכזית בתחום עיסוק מסוים, כך גדל היקף התלות של המשתמשים העסקיים (והפרטיים) בה. יכולותיהם המקוונות של הפלטפורמות השונות והתלות בהן מספקות להן יתרון עסקי מובהק אל מול המשתמשים העסקיים, העלול להתבטא בצורות פעולה בלתי הוגנות בתנאי הסחר ביניהן ובפגיעה ביכולת הצמיחה הכלכלית והרווחה החברתית הטמון בתחומי סחר אונליין ולכן תחום ההגבלים העסקיים רלוונטי ככל שהשימוש בפלטפורמות אלה עולה. 


ביולי 2020 נכנסה לתוקפו חוק אשר פועל באיחוד האירופי ומטרתו לקבוע כללי שקיפות והוגנות בקרב משתמשים עסקיים בפלטפורמות אינטרנט. הרצון העומד בבסיס רגולציה זו הוא התמודדות עם פערי הכוחות בין פלטפורמות מקוונות למשתמשים העסקיים שלהן באמצעות ניסוח כללים של תנאי מסחר הוגנים אשר ישפרו את כוח המיקוח של המשתמשים, יקטינו את פערי המידע מול הפלטפורמות המקוונות, ויגדילו את הוודאות העסקית.


הרגולציה האירופית קובעת איסורים על פרקטיקות לא הוגנות, כגון: חובת יידוע על שינוי בתנאי השימוש מראש; איסור על השמת שינויים באופן רטרואקטיבי וכן חובת הודעה מראש על סיום או השעית השימוש בשירות ומתן אפשרות לתיקון בטרם ההשעיה. מעבר לכך, קובעת הרגולציה כללים בנושאים חשיפה למידע, שקיפות ויצירת וודאות כמו: הצגת תנאי השימוש בצורה ברורה וקלה להבנה במגוון נושאים; גילוי המשתנים המרכזיים לדירוג שנעשה בפלטפורמה המקוונת ובמנועי חיפוש; תיאור כל יחס מועדף (המלצה או חוות דעת חיובית) למוצר או שירות המצוי בקשרי בעלות עם הפלטפורמה; יידוע בדבר כל אופציה של גישה למידע ובדבר העברת מידע אישי של הגולשים לצד שלישי. בנוסף, קובעת הרגולציה מנגנון יישוב מחלוקות בשלוש מדרגות – חובה להחזיק מנגנון קבלת פניות, הצבעה של שני מגשרים חיצוניים ואפשרות לנקיטה בהליכים משפטיים פרטיים נגד הפלטפורמות המקוונות בגין אי קיום הוראות הרגולציה.


רשות התחרות האמונה על שמירת עקרונות התחרותיות במשק של מדינת ישראל, ממליצה ליישם חקיקה דומה לרגולציה האירופית בישראל ולהחיל את החוקים ביחס להוגנות ושקיפות על פי  הרגולציה האירופית ועל כן מבקשת את חוות הדעת של הציבור בנושאים הבאים:


· על אלו פלטפורמות מקוונות יש להחיל את הרגולציה בישראל?

· מהו מנגנון האכיפה המתאים בישראל?

· אילו כללים מתוך הרגולציה האירופית יש להחיל בישראל?

· מהו מנגנון האכיפה המתאים בישראל?


מענה והתייחסויות לנושאים המפורטים מעלה ולכל נושא אחר בקשר להצעת הרשות יתקבלו במייל digitaleconomy@competition.gov.il עד לתאריך 28.2.2021.

הגבלים עסקיים ותחום דיני תחרות: רשות התחרות ממליצה לאמץ אסדרה ביחסים שבין פלטפורמות מקוונות לבין משתמשים עסקים בדין הישראלי

bottom of page