Add to Calendar
top of page

הגבלים עסקיים בתחום דיני תחרות

הגבלים עסקיים זהו ענף אשר עוסק בקידום התחרות ואוסר תחרות לא הוגנת על פי חוק. תחרות לא הוגנת מתרחשת כאשר גורמים שונים בענף מייצרים חסמים מסוגים שונים המשפיעים על התחרות בענף מסוים, באזור גיאוגרפי וכדו. בישראל, עיקר הפיקוח על התחרות מתבצע בידי רשות התחרות, בהתאם לחוק התחרות הכלכלית. המטרה העיקרית של דיני ההגבלים העסקיים היא להסיר מגבלות מלאכותיות שעומדות בדרכה של התחרות החופשית. כמו כן, הגבלים עסקיים נועדו למנוע מחברה בעלת מיקום דומיננטי בשוק מלנצל לרעה את כוחה ולייצר מונופול או קרטל. דיני ההגבלים העסקיים הוא תחום משפטי בעל השפעה מכרעת על עסקיה של כל חברה. המגמה של פתיחת הליכים משפטיים פליליים עקב הפרת כללי ההגבלים העסקיים, גדילה בכמות התביעות הנזיקיות והתובענות הייצוגיות והתפתחותה של הרגולציה הנוגעת לתחום – כל אלה יוצרים הכרח בידע רחב ובמקצועיות על מנת לזכות בתוצאה הרצויה עבור הלקוח.

דיני תחרות והגבלים עיסקיים

לרשות התחרות אמצעי סמכויות רבות המקנות לה יכולות אכיפה במישורים הפלילי והמנהלי. הרשות מפרסמת מדי שנה דו"ח עם הפעילות השוטפת שלהם. על פי הדו"ח, רק בשנת 2019 לבדה, הוטלו 70 עיצומים כספיים בסך של 70 מיליון שקלים ו7 אנשים נשלחו למאסר, כאשר העונש המירבי הוא 11 חודשי מאסר. ניתן לראות את הדו"ח המלא באתר של רשות התחרות.

שירותינו בתחום דיני התחרות


סקר ציות סקר הבוחן את חשיפת הארגון לסיכוני ציות. בסקר נבחנות החשיפות, תהליכי העבודה המבוצעים בפועל בארגון, ומנגנוני הבקרה במטרה להציג את הפערים הקיימים בחברה והעשויים, חלילה, לגרום להפרה של הוראות הדין.

בסקר הציות, נכללת התייחסות לכלל ההוראות הרגולטוריות החלות על החברה בתחום דיני התחרות, תוך ניתוח של תרחישים בהם עשויה להתרחש הפרה של הוראות אלו.

עריכת הסקר מחייבת מיפוי של כלל הפעילויות בארגון, סקירה של נהלי העבודה או מסמכי מדיניות שונים בארגון, על מנת לוודא כי קיימת התייחסות למספר רב ככל שניתן של תרחישי הפרה.

תכנית אכיפה פנימית המבוססת על חוק הגבלים עסקיים תכנית אכיפה פנימית הינה מנגנון התנדבותי אותו מאמץ ומיישם תאגיד באופן שוטף כדי לאתר ולמנוע הפרות ועבירות, וכדי לוודא ציות של התאגיד ושל היחידים בו. תוכנית אכיפה פנימית יעילה יכולה לסייע לאירגון ולעובדים בו להיכנס "לתחום המוגן" שבו אם יתרחש אירוע של הפרה, תיבחן אופציה של המרת חומרת ההפרה מעבירה מהמישור הפלילי (מעצר, כלא) לעבירה במישור המינהלי (קנסות ועיצומים). בנוסף ייבחנו הקלות בנושא גובה העיצום הכספי שיוטל על המפר ותיבדק האופציה של הפחתת הקנס.

ההקלות ייבחנו לפי מספר קריטריונים: מהות ההפרה, תפקידו של המפר, היקף ההפרה, הישנות אירועי ההפרה, גילוי ההפרה, טיפול במניעת הישנות התרחשותה והנזק שנגרם או שהיה יכול להגרם.

תוכנית האכיפה בתחום דיני התחרות אמורה לכלול התייחסות לכלל הפעילויות המבוצעות בארגון, החל מכללים על אופן ההתנהלות לגורמים החברים באיגודים שונים או ב"שולחנות עגולים", עובר דרך התקשרויות למול לקוחות וספקים, וכלה במכירות עצמן. מעבר לעריכת התוכנית, חשובה לא פחות ההטמעה שלה בארגון, היכולה לכלול הדרכות, מבדקי ידע, בקרות ועוד.

ביקורות פנימיות בתחום דיני התחרות


הביקורת הפנימית היא מקבץ של פעולות בלתי תלויות ואובייקטיביות על ידי מבקר פנימי. מטרת הביקורת היא להפנות את תשומת הלב של מנהלים ועובדים בארגון לסיכונים בארגון, להוסיף ערך ולשפר את הבקרות הניהוליות כדי לצמצם את הסיכונים הללו. ביקורת פנים בחברה נועדה להבטיח קיום של יעדי האירגון, שמירה על כספו ורכושו של האירגון, לוודא כי תהליכי עבודה של המנהלים והעובדים מבוצעים באופן יעיל , חלוקת אחריות וסמכויות, יצירת איזונים ובלמים ועוד. כמו כן, ביקורת פנימית מגדילה את אפקטיביות התהליכים של ניהול הסיכונים, בקרה, פיקוח וממשל תאגידי.

בקרות שוטפות תהליך סדור לניהול סיכוני הציות בתחום ההגבלים העסקיים מחייב ביצוע של בקרות שוטפות. לשם כך, נבנית תוכנית עבודה שנתית הכוללת את מאפייני הבקרות, תדירות ביצוען, אופן ביצוען והגורמים האחראים על ביצועה של כל בקרה.


קיים מגוון רחב של בקרות אותן ניתן לבצע, אך חשוב להקפיד, כי הן תכלולנה את כל הסיכונים בתחום דיני התחרות. כך, יש להתייחס לממשקים למול לקוחות, קביעת מחירים, הנחות וכדו' אך גם לבקרות אחר הפעילות למול ספקי החברה, בחינת ההתקשרויות למולם ועוד. בקרות אלו, הן מעבר כמובן לביקורת הפנימית הבוחנת את כלל הטיפול בניהול הסיכון בתחום דיני התחרות.

מושגים שחשוב להכיר:

תיקון לחוק ההגבלים העסקיים בתחילת שנת 2019 אישרה הכנסת את התיקון לחוק ההגבלים העסקיים. התיקון לתקנות ההגבלים העסקיים מבקש מצד אחד להעמיק ולמקד את פעילותה של רשות ההגבלים העסקיים בפעילויות שטמון בהן נזק פוטנציאלי לתחרות ולציבור, ומהצד השני להקטין את הנטל הבירוקרטי והרגולטורי שמייצרים מנגנוני הפיקוח שקדמו לתיקון החוק. כיום, במקום החוק להגבלים עיסקיים, קיים חוק התחרות. במקום הרשות להגבלים עסקיים קיימת רשות התחרות ובמקום הממונה על ההגבלים העסקיים קיים תפקיד בשם "הממונה על התחרות".

חוק ההגבלים העסקיים נקרא גם בשם "חוק התחרות הכלכלית", חוק זה, הנקרא גם " תקנות התחרות הכלכלית" מסדיר את תחום ההגבלים העסקיים בישראל. כהמשך ישיר של החוק הוקמה בשנת 1994 רשות התחרות, המתפקדת כגוף העיקרי המפקח על התחרות בישראל. בראש הרשות עומד הממונה על התחרות, ובמקביל נוסד בית הדין להגבלים עסקיים. מיזוגים ההגדרה המדוייקת של מיזוג היא רכישה של "עיקר נכסי" חברה אחת בידי חברה אחרת, או רכישת מניות חברה בערך העולה על 25% מסך המניות בידי חברה אחרת. בצורה כזאת מבצעים העברת שליטה של יחידות עסקיות שונות ליחידה עסקית אחת.


מונופולין / מונופול

לצד ההגדרה הקיימת, לפיה חברה שיש לה נתח שוק של מעל 50% משוק מסוים מוגדרת כבעלת מונופולין, גם למי שמחזיק בכוח שוק משמעותי. חברות אשר רוצות להוות מונופול בשוק יכולות להיות בעלות יותר מ50% מהשוק או מחזיקות בכוח שוק משמעותי.

הסדר כובל

הסדר כובל מוכר גם כ"קרטל". הסדר זה הוא הסדר זה מתקיים בין בני אדם המנהלים עסקים, בו (לפחות) אחד הצדדים מגביל את עצמו, בצורה העלולה להפחית התחרות בינו לצדדים אחרים. הסדר כובל יכול להיווצר כאשר יש הסכמה לגבי המחיר שיידרש או ישולם עבור מוצר או שירות; כאשר מוסכם על הרווח העתידי שעשוי להיות מופק; כאשר מתבצעת חלוקת שוק (חלוקה גאוגרפית או לפי סוג הצרכנים); או כאשר ההסכם נוגע לכמות, איכות או השירות המסופק.

לסיכום,

משרדנו ביצע סקרים, ביקורות ובקרות למגוון לקוחות בתחומי פעילות רבים. נשמח לסייע גם לכם בהתמודדות עם סיכוני הציות בתחום דיני התחרות. עורך דין מיכאל גילינסקי, שותף במשרדנו, ישמח לסייע לכם ולהציע פתרונות יעילים להתמודדות המתאימה עם סיכונים אלו. אודיט בקרה וביקורת מעמידה לשירותכם את הידע, המקצועיות והניסיון הרב שצברה בכדי לסייע גם לאירגון שלכם. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה בנושא.

אל תהססו לפנות לצוות שלנו בכל שאלה או התייעצות.

Comentários


bottom of page