Add to Calendar
top of page

הסדר איזון משאבים לפני גירושין | חלוקת רכוש - כל מה שצריך לדעת | מדריך מלא


הגדרת איזון משאבים


מה זה איזון משאבים? כאשר זוג מעוניין להתגרש, יש לקחת בחשבון כי על פי חוק יחסי ממון (התשל"ג 1974) נכסים אשר נצברו לזוג במהלך החיים המשותפת הינם ברי חלוקה. מכך כמובן יש להחריג נכסים שאינם משותפים ו/או אשר סוכם לגביהם מבעוד מועד שאינם ברי חלוקה במסגרת הסכם ממון.

חלוקת הרכוש נעשית תוך בחינת ערכם של הנכסים וההתחייבויות. לעיתים האיזון נעשה על בסיס ערך הנכסים וההתחייבויות במועד הקרע ולעיתים על בסיס ההפרש שבין ערכם במועד הקרע לבין ערכם במועד הנישואין (קרי, תוך הפחתת ערך הנכסים וההתחייבויות שהצדדים צברו לפני תחילת תקופת השיתוף), בהתאם לנסיבות. בתום הערכה זו סל המשאבים מאוזן בין הצדדים לרוב בחלקים שווים (50/50), אלא אם נקבע (או בית המשפט הורה) אחרת.

בראשית תהליך הערכת המשאבים, מתבצעת בחינת רשימת הנכסים לאיזון, לרבות זכויות סוציאליות, יתרות בנקים, כלי רכב, כתבי אופציות למניות ועוד. קורה לא אחת, שאף נדרשת הערכת שווי חברה, שווי החזקות, שווי מניות, הערכת נכסי קריירה וכו'.

חשוב להיות ערים לעובדה, כי לא אחת ישנן טענות להעלמת כספים ונכסים אחרים, פעולות דילול פיקטיביות וכו' – אשר לכאורה בוצעו על ידי מי מהצדדים טרם פירוק השיתוף – דבר אשר לעיתים מצריך מינוי רואה חשבון חוקר לשם עריכת ביקורת חקירתית לבחינת הטענות. לדוגמא, לעיתים בן זוג מבצע העברת מניות פיקטיבית לצורך הפחתת שיעור חלקו בחברה. ויוער, כי לאחרונה נתקלנו במספר מקרים של הפחתת שיעור החזקה ללא העברת מניות, אלא על דרך של דילול עקב הנפקת מניות נוספות, וכן בדרכים עקלקלות ופעולות נוספות שננקטות להפחתת שווי הנכס לאיזון.

מניסיוננו כמומחה מטעם בית משפט, וכן כמומחה אשר נשכר לצורך בחינה או התמודדות עם חוות דעת אשר הוגשה על ידי מומחה אחר, לעיתים ישנם סוגי נכסים מורכבים המחייבים שבארגז הכלים של המומחה יהיו הכשרה מתאימה, ידע, מומחיות וניסיון אשר יאפשרו להגיע להערכת שווי נאותה ותוך כך לתוצאת איזון נכונה, מלאה והוגנת יותר.

איזון משאבים | חלוקת רכוש

בין הנכסים לאיזון ניתן למנות:

 • נכסים מוחשיים כגון דירה, כלי רכב, וכו'

 • זכויות פנסיוניות (פנסיה, ביטוח, גמל וקרנות השתלמות)

 • מענקי פרישה מעבודה ופיצויים

 • חסכונות, תיק ניירות ערך

 • שווי עסק / חברה

 • מניות / אופציות למניות

 • נכסי קריירה

 • התחייבויות כגון משכנתא או הלוואות אחרות, יתרת בנק במינוס וכיו"ב.

כאשר בין הנכסים ישנה פעילות עסקית (עסק או חברה), ותחת הנחה כי הצדדים אינם מגיעים להבנה או הסכמה לגבי אומדן שוויה, נדרש לבצע הערכת שווי לקביעת הערך לחלוקה בין בני הזוג ולשם כך בית המשפט מסתייע בגורם מקצועי שיבצע הערכת שווי ויגיש חוות דעת מומחה בנושא. להערכת שווי כאמור משקל ניכר בהליך האיזון, וברוב המקרים הנכס המהותי והעיקרי אותו יש לאמוד לצורך חלוקה בין בני הזוג.

על פי רוב, תהליך הערכת השווי מבוסס על ביצועי העבר של החברה תוך התחשבות בנתוני השוואה ענפיים, הערכת ביצועי העתיד, התייחסות לקיומם או אי קיומם של אירועים מסוימים אשר חלקם בשליטת החברה וחלקם אינם בשליטת החברה, ועוד. יודגש, כי בניגוד לדיעה הרווחת, שיטת היוון תזרים מזומנים אינה השיטה האוטומטית ובוודאי שאינה השיטה היחידה להערכת שווי לצורך איזון משאבים. כך לדוגמא, הערכה של עסק מדשדש עם פעילות מפסידה ו/או קיומה של חברה עם נכסים וללא פעילות על פי רוב יצריכו התייחסות שונה. דוגמא נוספת היא חברת סטארט אפ או קיומם של אופציות למניות מצריכות בחינת מודלים מתאימים שונים ממודל הערכת שווי של חברת שירותים או חברה תעשייתית.

הלכה למעשה, ישנם מודלים רבים לביצוע הערכות שווי. על אף ששיטת היוון תזרים מזומנים (DCF) מקובלת ומאומצת בתיקי גירושין רבים, הרי שבנסיבות מסוימות מעריך השווי עשוי למצוא שיטה מתאימה יותר ואם כך הדבר עליו לעשות זאת בזהירות ראויה ותוך הנמקה ברורה. מעריכי שווי רבים נוטים שלא לסטות משיטת הDCF, אולם לא אחת שיטות אחרות כגון שווי נכסי נקי נמצאות עדיפות וראויות, מיושמות על ידי מעריכי שווי ומאומצות על ידי בתי המשפט בתיקי משפחה ובכלל.

באילו מקרים יש צורך בפניה למומחה לצורך איזון משאבים?

 • בתביעה רכושית המתנהלת בבית המשפט או בבית הדין הרבני, ואף בגישור.

 • כאשר ישנם נכסים מורכבים (חברות, אופציות למניות וכיו"ב)

 • כאשר ישנה טענה להפרשי נכסי קריירה ופוטנציאל השתכרות

 • גם בני זוג שכירים בעלי הכנסה בינונית-ממוצעת עשויים להידרש לסיוע מומחה כלכלי לצורך איזון.

 • כאשר בני זוג הם בעלי ממון רב ואינם מבינים/מסכימים על אופן הערכת וחלוקת הנכסים ביניהם

דוגמא לתביעה לאיזון משאבים - תביעה רכושית לאיזון משאבים בין בני זוג

זוג בעל 2 ילדים קטינים מעוניין להתגרש עקב משבר בנישואים וניהול רומן של הבעל עם אישה אחרת (האישה היא התובעת והגבר הוא הנתבע. אגב, פעמים רבות התובע/ת הוא דווקא הצד הפוגע).

לטענת האישה כבר מתחילת היא לא זכתה לתמיכה כספית מטעם בעלה. כמו כן, היא נשאה בנטל גידול הילדים ואף נאלצה לוותר על אפשרויות קידום מטעם עבודתה. לאחר ניסיונות שיקום הקשר שלא צלחו החליטה האישה להתגרש סופית והודיעה לבעלה. בבדיקת המומחה הסתבר כי בעוד שהאישה הפקידה את כל הכנסותיה וחסכונותיה לחשבון הבנק המשותף לאורך כל שנות נישואיהם, העביר הבעל את משכורתו לחשבון בנק אישי פרטי על שמו בלבד תוך מידור האישה מהחשבון.

עוד התגלה כי במהלך החודשים שקדמו לפרידתם העלים את הכנסותיה וחסכונותיה מהחשבון המשותף, בין היתר, על ידי זיוף חתימתה על גבי שיקים לצורך העברת כספים (עשרות אלפי שקלים) מהחשבון המשותף אל חשבונו הפרטי ואף לצורך רכישת פינוקים נשיים לטובת אישה אחרת. בתיק זה, מינוי רואה חשבון חוקר (להבדיל מאקטואר רגיל) כמומחה מטעם בית המשפט הוא שאיפשר חשיפת ניסיונות הברחת הכספים ובסופו של יום הביא להשבת הכספים שנעלמו לסל האיזון בין בני הזוג. מבחינה כספית המשמעות היתה תוספת של עשרות אלפי שקלים לזכות האישה.

תשומת לב כי שימוש במומחה מומלץ לא רק בתיקים המתנהלים בבית המשפט או בבית הדין הרבני, אלא גם מחוץ לכותלי בימ"ש (גישור וכו'), כמו גם בגירושין בהסכמה.

הערכת שווי אופטימלית תתאפשר במצב של שיתוף פעולה מטעם הנהלת החברה, רואי החשבון שלה ויועציה המשפטיים, במקביל להכרות מעמיקה של תחום הפעילות ובדיקות רגישות של הפרמטרים המרכזיים המשפיעים על השווי בנסיבות המקרה. יחד עם זאת, במקרים מסוימים בהם המומחה נתקל בשיתוף פעולה מוגבל ו/או בהיעדר חומרים מהותיים, באפשרות המומחה לפעול באמצעות צו בית משפט לצורך פניה לגורמים חיצוניים, כגון רואה החשבון של החברה, בנקים, מוסדות פיננסיים אחרים וכו'.

לסיכום, הערכת שווי חברה או עסק הוא עניין מקצועי ולכן חשוב לבחור בבעל ניסיון כמומחה מטעם בית משפט ובמידת הצורך במומחה בעל מומחיות ספציפית בביקורת חקירתית, בעריכת הערכות שווי חברות ואומדן נכסי קריירה. משרדנו בעל ניסיון באיזון משאבים כמומחה מטעם בית המשפט (רו"ח, אקטואר, רו"ח חוקר, מעריך שווי וכיו"ב) למעלה מעשור וכן מתמחה בביצוע ביקורת חקירתית (לבחינת טענות הברחת נכסים, כספים וכו'), איזון משאבים מורכב הכולל הערכת שווי עסקים וחברות, הערכת נכסי קריירה.

Comments


bottom of page