Add to Calendar
top of page

ההבדל בין ביקורת חיצונית לביקורת פנימית

כתוצאה משינויים תכופים בסביבה העסקית, משתנה מערך הסיכונים של החברות באופן תדיר. ביקורת פנימית וחיצונית הם כלים יעילים לשליטה ולצימצום הסיכונים של אירגונים מכל סוג. קיימים מספר הבדלים מהותיים בין ביקורת פנימית לביקורת חיצונית. לפניכם סיכום שערכנו המסביר את ההבדל של ביקורת פנימית מול ביקורת חיצונית:

 • מטרת הביקורת - ביקורת חיצונית משמשת לצורך מתן חוות דעת על דוחות כספיים בעוד שהביקורת הפנימית משמשת כשירות להנהלת הארגון, בדיקת עמידה בחוקים, טוהר המידות, יעילות וחיסכון.

 • מינוי - מבקר חיצוני מתמנה ע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות בעוד שמבקר פנימי מתמנה על ידי דירקטוריון החברה בהמלצת ועדת הביקורת.

 • תחום הביקורת - מבקר חיצוני ייבצע עבודתו על פי תקני הביקורת המקובלים של לשכת רו"ח וכן על פי חוק רו"ח ותקנותיו תוך כדי התמקדות בתחום הכספי והדיווח. לעומתו, מבקר פנימי מחויב לעמידה בחוק הביקורת הפנימית ובהתאם לכללים המקצועיים שנקבעו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים. הביקורת של מבקר פנים מקיפה וכוללת גם היבטים חשבונאיים וכן תחומים נוספים הנקבעים על ידי הדירקטוריון.

 • השכלה - בתפקיד מבקר חיצוני יכול לשמש רק רואה חשבון כהגדרתו. בתפקיד מבקר פנימי יכול לשמש גם מי שאינו רואה חשבון, זאת בתנאי שיימלא אחר הדרישות של סעיף 3 (א) לחוק הביקורת הפנימית.

 • זמני עריכת הביקורת - מבקר חיצוני עורך ביקורת בד"כ בסוף שנה (לאחר תום שנת הכספים) וסקירה במהלך תקופות הרבעון (זמנים מוגדרים). לעומתו, מבקר פנימי עורך ביקורת שוטפת כל השנה ומהווה חלק אינטגרלי מהמערכת הארגונית.


יתרונות הביקורת הפנימית

 • למבקר הפנים רצון ומוטיבציה גבוהה להשגת מטרות הארגון

 • מבקר פנים יכול לשפר את יכולת האירגון לאתר סיכוני מפתח ולהבין השלכותיהם

 • זיהוי ושיתוף של סיכונים חוצי אירגון בזמן אמת

 • העסקת מבקר פנים מאפשר התמקדות גדולה יותר של ההנהלה בנושאים מהותיים

 • במסגרת תפקידו, מבקר הפנים צופה מראש משברים בארגון ובכך עוזר למניעתם

 • מבקר פנים מכיר ומבין את הארגון, עובדה התורמת לשיפור הבקרה של הארגון

 • מבקר פנים מומחה ובעל ידע וניסיון בתחומי ממשל, סיכון ובקרה

 • מבקר הפנים הינו גורם בלתי תלוי

コメント


bottom of page