Add to Calendar
top of page

עורך דין לדיני צרכנות משתף: מה קורה בתחום הקוסמטיקה?

תחום דיני הצרכנות הוא בעל השפעה יומיומית על כולנו, כעסקים וכלקוחות.

חיפוש מהיר בגוגל של קנסות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן יניבו רשימה מפורטת של קנסות שאותה חילקה המועצה לצרכנות, על פי שנים. ניתן לראות את הרשימה גם בקישור הבא. ניתן להניח שעסקים אלה לא השתמשו בשירותיו של עורך דין דיני צרכנות שהיה יכול למנוע מהם את הקנסות ואת עוגמת הנפש. כמו על שאר הענפים במשק, גם על תחום הקוסמטיקה חלים דיני צרכנות רבים וספציפיים. למרות שכאשר מדובר על טיפולי קוסמטיקה השירות הוא לא תמיד מוחשי, כמו הסרת שיער וטיפולי פנים (נקראים גם טיפולי אסתטיקה או טיפולי קוסמטיקה), החוקים והתקנות השומרות על הצרכן הן בהחלט מוחשיות ולרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן יש סמכויות אכיפה מנהלתיות ואף פלילית. הנה מידע חשוב שכדאי לעסקים לדעת על נושא קוסמטיקה או אסתטיקה בהקשר של דיני הצרכנות:


ביטול עיסקה

שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה (כולל טיפולי הסרת שיער) נחשבים לא פעם לעסקת מנויים ועיסקה מתמשכת.

במקרה שמדובר בסוג עיסקה מתמשכת בה התשלום נעשה בדר"כ באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי, ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך גילוי נאות (לפי המאוחר מביניהם), בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא, גם כאשר העסקה היא לתקופה קצובה. זאת כפועל יוצא של חוק ניתוק מעסקה מתמשכת. זכות ביטול עיסקה במקרה זה ניתנת גם אם התחילו כבר במתן השירות.


כאשר צרכן מבטל עסקה שבה החשבון שלו מחויב כל חודש, העוסק חייב להפסיק את החיובים תוך 3 ימים מיום הודעת הביטול ואם היא הועברה בדואר רשום, על העסקה להסתיים תוך 6 ימים מיום שליחתה. המשמעות היא כי גם אם התקנות מאפשרות לעוסק לחייב עבור השירות המתמשך שנצרך בפועל, הוא חייב להפסיק לחייב תוך המועד הנ"ל מכוח חוק ניתוק מעסקה מתמשכת ועל הלקוח לשלם עבור השירותים שנתנו עד למועד הביטול גם אם הוחל במתן השירות.


המועד האחרון לביטול עיסקת קוסמטיקה 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב, לפי המאוחר מביניהם.


מועד החזרת התמורה

על העוסק להחזיר לצרכן את התמורה ששולמה במועד ביטול העסקה או עד 7 ימי עסקים ממועד הביטול, לכל המאוחר.


אופן החזרת התמורה

אם התשלום בוצע במזומן על העוסק להשיב את התמורה במזומן או בשיק מזומן. אם התשלום בוצע בצ'ק והוא נפרע, השבת התמורה תעשה בתוך 5 ימים ממועד הפירעון. אם התשלום בוצע בכרטיס אשראי והתמורה טרם הועברה לחשבון העוסק, על העוסק לבטל את החיוב. אם התשלום בוצע בכרטיס אשראי, והתמורה הועברה כבר לחשבון העוסק, העוסק ישיב את התמורה במזומן, בשיק מזומן או באמצעות זיכוי כרטיס האשראי.דיני צרכנות בתחום הקוסמטיקה עם עורך שין לדיני צרכנות


גביית דמי ביטול

העוסק רשאי לחייב את הצרכן בדמי ביטול, בשיעור 5% ממחיר השרות או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.


גביית עמלת סליקה

אם התמורה שולמה בכרטיס אשראי והעוסק שילם עמלת סליקה, הוא רשאי לגבות את העמלה מהצרכן בתנאי שיוכיח לצרכן שהיא אכן שולמה.

תמרוקים

ומה קורה כאשר עסקת הקוסמטיקה היא של תמרוקים (כלי בישום וטיפוח, מוצרי קוסמטיקה)? המועצה לצרכנות מדווחת מדי שנה על תלונות רבות המעלות חשש שבתי עסק אינם מודעים לזכות הצרכנים של ביטול עסקה לרכישת תמרוקים בתנאים המפורטים בתקנות ביטול עסקה ומתייחסים לתמרוקים כאל תרופות, או כאל טובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל לקוח הקצה ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקן ללקוח אחר/מוצרים שערכם ייאבד ויירד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעוסק/מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם).

האם ניתן לבטל עסקה לרכישת תמרוקים?

בכדי לבטל עיסקה של רכישת תמרוקים יש לבדוק אם המוצר שנרכש שייך לקטגוריה הכללית – טובין ארוז באריזתו המקורית שלא נפתחה על ידי הצרכן, או מוצרי קוסמטיקה שאינם ארוזים באופן המוודא כי לא נפתחו, משום שהדין שונה על כל אחד מסוגי האריזות והמוצרים. כאשר מדובר במוצר קוסמטי שאינו ארוז או ניתן לפתיחה ללא הותרת סימן נראה כי הסיבה לכך שאי אפשר להחזירו היא שהעוסק אינו יכול לדעת האם המוצר נפתח או האם נעשה בו שימוש ובמצב זה רשאי המוכר לסרב לקבלו.

רק במקרה שהמוצר עדיין ארוז באריזתו המקורית שלא נפתחה, ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, אם מחיר המוצר עולה על 50 ₪ והוא לא נפגם על ידי הצרכן. דמי הביטול עומדים על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

הגבלת זכות הביטול

דין תמרוקים אינו כדין תרופות משום שהגבלת זכות הביטול חלה על תרופות בלבד.

קנסות ועיצומים למפירים של דיני צרכנות בתחום הקוסמטיקה המועצה הישראלית לצרכנות עוסקת במגוון נושאים בתחום הקוסמטיקה, התמרוקים והיופי. חוק הגנת הצרכן שנוסד בשנת 1981, הוא חוק מרכזי בדיני הגנת הצרכן, שנועד להגן על ציבור הצרכנים מפני הטעיה וניצול מצד העוסקים. החוק נוצר בעקבות התפתחות חיי המסחר וריבוי תלונות של ציבור הצרכנים בגין הטעיה וניצול ואותו אוכפת המועצה הישראלית לצרכנות. בכל שנה אלפי בתי עסק נקנסים בסכומים של מאות לפי שקלים בגין הפרה של דיני צרכנות בתחום הקוסמטיקה. הנה מספר דוגמאות:

סכום העיצום: 104,250 ₪

חברת בשמים ידועה המנהלת אתר סחר של מכר מרחוק נקנסה בשנת 2019 בקנס בגובה מעל 100,000 ₪ על סעיפי ההפרה הבאים:


הטעיה בתנאי ביטול עסקה - באתר החברה פורסמה מדיניות ביטול עסקה שבו היו חסרים הפרטים הבאים: התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף, פרטים בדבר זכות הביטול של הצרכן – ביטול עסקה בהתאם לסעיף 14ג1 לחוק, לא אוזכר כלל באתר החברה.

היעדר פרטים בשיווק - החברה לא גילתה לצרכן את פרטי ההתקשרות הנוגעים לכל דרך ביטול ואת הפרטים שיש לכלול בהודעת הביטול כאמור בסעיף 14ט(א) לחוק. אי הצבת קישור ייעודי ודרכי ביטול עסקה - החברה לא יצרה קישור ייעודי שבאמצעותו יכול צרכן לשלוח הודעת ביטול לעסקת מכר מרחוק בדף הראשי של אתר החברה, וזאת בניגוד להוראות סעיף 14ט-(ב) לחוק.

סכום העיצום: 80,400 ₪


חברה מוכרת וגדולה בעלת סניפים בכל הארץ המשווקת מוצרי בישום וקוסמטיקה באמצעות אתרה קיבלה במהלך חודש אוקטובר 2019 קנס על סך 80,400 ₪ וזאת לאחר שהרשות להגנת הצרכן ערכה ביקורת באתרה ובדקה את תקנון החברה. הממצאים היו הפרה של מספר סעיפים בחוק הגנת הצרכן. הטעיה בתנאי ביטול עסקה החברה לא גילתה לצרכן את כל האפשרויות לביטול עסקה כמפורט בסעיף 14ט(א). החברה לא ציינה את האפשרויות לביטול העיסקה ולא מסרה מידע זה באתר החברה בניגוד להוראות סעיף 14 לחוק: בעל פה, בדואר רשום או באינטרנט.

היעדר פרטים בשיווק

החברה לא פירטה באתר האינטרנט את התקופה שבה תקנון החברה בתוקף, את העובדה כי ניתן לבטל את העיסקה ועוד. אי הצבת דרכי ביטול

פרטים בדבר זכות הביטול של הצרכן – ביטול עסקה בהתאם לסעיף 14ג1 לחוק לא

מאוזכר כלל בתקנון או במקום אחר באתר. החברה לא יצרה בדף הראשי שלה, קישור ייעודי מובלט וברור שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול, בניגוד להוראות סעיף 14ט(ב) לחוק.

וזהו רק מדגם קטן של קנסות שהתקבלו בשנת 2019. תחום דיני הצרכנות הוא תחום מורכב כשלעצמו, ובטח כאשר מדובר בתחום הקוסמטיקה הרגיש. קיימות סוגיות רבות כמו הטעיה במחיר, החזרת תמורה, ביטול עיסקה ועוד המצריכות מקצועיות והבנה עמוקה של דיני הצרכנות השונים ולכן עורך דין לדיני צרכנות הוא איש

בעל עסק, רוצה להימנע מקנסות, עיצומים, חשיפה לתביעות ואיבוד המוניטין? באודיט בקרה וביקורת מחלקת דיני צרכנות ובראשה עומד עורך דין לתחום צרכנות מיכאל גילינסקי. כחלק מהתמחותו בתחום הרגולציה, מיכאל אמון על תחום דיני צרכנות, מתפקד כעורך דין לענייני צרכנות ומטפל בנושאים שונים ביניהם: בחינת חשיפות להפרת דיני צרכנות, פרסום מטעה, ליקויים במתן שירותים לצרכן, ליקויים בחיוב צרכנים, ליקויים בהליכי ביטול עסקאות ועוד.

מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לסייע גם לעסק שלכם.

Comments


bottom of page