Add to Calendar
top of page

ציות לדיני צרכנות בעזרת עורך דין לענייני צרכנות

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן היא בעלת סמכויות אכיפה מנהליות בתחום דיני צרכנות.
 

זאת חלק ממגמה בחקיקה שמטרתה לייעל את יכולות האכיפה של הרשויות השונות ולציידן בכלים מרתיעים. למותר לציין, כי לך כמפוקח של הרשות משמעות הדבר הינה הגדלת החשיפה לסנקציות מנהליות באופן ניכר.
 

הפרה של הוראות דיני צרכנות עלולה לגרום להפעלת אמצעי אכיפה על ידי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן שבמשרד התמ"ת ולהטלת עיצום כספי של עד מאות אלפי ש"ח בגין כל הפרה, ולתביעה מצידם של צרכנים וכתוצאה לפגיעה במוניטין החברה.

עורך דין ליני צרכנות לעסקים

בכנס שערכה הרשות להגנת הצרכן נאמר על ידי נציגי הרשות כי קיומה של אכיפה פנימית יעילה בארגון תהווה שיקול בבחינת אמצעי האכיפה כנגד אותו ארגון, באם תתגלה בו הפרה.

 

חלק ניכר מהוראות הדין בנושאי דיני צרכנות צפויים להיכלל במסגרת סמכויות האכיפה המנהלית. נציין, כי בחוק נקבעה חזקה לפיה הפרה על ידי עוסקים הפועלים באמצעות מספר סניפים תיחשב כהפרה בנסיבות מחמירות להלן דוגמאות להפרות:

 

 •  פרסום מטעה

 •  הטעיה של צרכנים בנוגע למוצרים

 •  אי סימון מחירים

 •  ליקויים בנושא מדיניות החזרת מוצרים וביטולי עסקאות

 •  ליקויים במתן שירותים לצרכן

 •  ליקויים בחיוב הצרכנים (המשך חיוב לאחר ביטול, חיוב בסכום גבוה מהמוצג וכדומה)

השירותים בתחום דיני הצרכנות אותם נשמח לספק לארגונכם

 • עריכת תוכנית אכיפה פנימית - תוכנית זו מהווה מסמך מדיניות של הארגון: יצירת תרבות ארגונית של ציות להוראות הדין. התוכנית כוללת את של האורגנים השונים בחברה וכן, תוכניות עבודה אופרטיביות החשיפה ולהגברת מודעות העובדים להוראות הדין.
   

 • סקר ציות - עריכת סקר הבוחן את חשיפת הארגון לסיכוני ציות בתחום דיני הצרכנות. בסקר נבחנות החשיפות, תהליכי העבודה המבוצעים בפועל בארגון, ומנגנוני הבקרה במטרה להציג את הפערים הקיימים בחברה והעשויים, חלילה, לגרום להפרה של הוראות הדין.
   

 • ביקורת פנימית בנושאי צרכנות - לחברתנו ניסיון רב בעריכת ביקורות. נשמח לבצע ביקורת פנימית בנושאים הרלוונטיים לדיני צרכנות כגון: פיזיות בסניפים (בחינת התאמת החיוב למחיר הנקוב, יישום מבצעים, עמידה בהוראות הדין לעניין מדיניות החזרה ועוד), ביקורות כלי ביקורת ממוחשבים בנושאים שונים, ביקורת חיובית, לקוחות, והחזרות, מבצעים, פרסומים ועוד.
   

 • כתיבת נהלים - לחברתנו ניסיון רב בכתיבת נהלי עבודה נגישים ובהירים, אשר ישלבו בין ההיבטים התפעוליים והרגולטוריים בתהליך.
   

 • לקוח סמוי - לחברתנו ניסיון רב בהפעלת לקוח סמוי במגוון תחומים, באמצעות הלקוח הסמוי ניתן לבחון היבטים רגולטוריים, אך גם מדדי שירות.
   

 • הדרכות למנהלים ועובדים בנושאי רגולציה צרכנית.

שירותים בתחום דיני צרכנות לחברות בתחומים שונים במשק

Hanger
130298.png
fuel.png

דלק

הורדה.png
delivery.png

תחבורה

smart.png

מוזמנים לתאם איתנו פגישת ייעוץ ללא התחייבות
ליצירת קשר 03-5616303 | michaelg@audit-fa.co.il 

bottom of page