Add to Calendar
top of page

הרשות להגנת הפרטיות מוסיפה מערך אכיפה חדש נוסף לאכיפה הפלילית והמינהלית


מערך האכיפה יקיים פיקוחי רוחב מגזריים או נושאיים וייבחן את יישום תקנות הגנת הפרטיות. הרשות להגנת הפרטיות מעדכנת כי עד סוף השנה צפויות להיערך ביקורות בכ-150 גופים שונים, אשר מנהלים מידע אישי רב ורגיש במיוחד, ביניהם מועדוני לקוחות, מכונים רפואיים ומוסדות טיפוליים, גופים המחזיקים ומנהלים מידע על קטינים, מוסדות להשכלה גבוהה, אירגונים בענף המלונאות, גופים המספקים פלטפורמות טכנולוגיות לשימוש במידע אישי לצרכי בחירות וחברות שתפקידן שירותי עיבוד ואחסנת מידע. במסגרת הפיקוח הרוחבי יידרשו הגופים להשיב על שאלוני ביקורת ולספק נתונים שונים שייבחנו האם הם עומדים בהוראות החוק והתקנות, האם הם עומדים באופן קבלת ההסכמה לשימוש במידע אישי בו הם מחזיקים, באופן השימוש בו, עיבודו ורמת אבטחתו.

תקנות הגנת הפרטיות יישום הטמעה

השלב הבא לאחר שאלוני הביקורת מצד הרשות הוא הקביעה לאילו מהגופים ישלח צוות ביקורת לבצע פיקוח במשרדם.

כאמור, העונשים על הפרות של תקנות הגנת הפרטיות יכולים להיות מינהלתיים ואף פליליים. הטמעה מוקדמת של דרישות החוק הינה מומלצת ביותר שכן בזמן האחרון קיימות דרישות הולכות ומחמירות של הרשות להגנת הפרטיות ועבודה מול לוחות זמנים קצרים ביותר (לעיתים עד 14 ימים) למענה על שאלונים המועברים לגורמים המפוקחים.

Comentários


bottom of page