Add to Calendar
top of page

בודק שכר מוסמך – מדריך מלא


"בודק שכר מוסמך". ייתכן מאוד וכמעסיקים נתקלתם במושג זה אך לא ידעתם בדיוק מהו תפקידו ואיך הוא קשור לאירגון שלכם. עם הזמן יותר ויותר מעסיקים מגלים כי פונקציה זאת היא חשובה מאין כמוה ומתפקדת כהגנה על המעסיקים במקרים בהם הוטלו עליהם עיצומים וקנסות ממשרד העבודה. בחודש יוני 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב 2011. חוק זה נועד להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני עבודה. בהמשך, החל מפברואר 2019 משרד העבודה פירסם הנחיה כי לעומת המצב שהיה לפני כן, בו מפאת מחסור בבודקי שכר, כל רואה חשבון יוכל לתפקד כבודק שכר, כעת רק רואה חשבון אשר קיבל תעודת הכרה על פי החוק, יוכל לתפקד כבודק שכר מוסמך.

מהי מטרת החוק להגברת האכיפה

• תיחום והדגשת תחומי האחריות של מזמיני השירות השונים • עידוד וחיזוק רגולציה עצמית (בין אם מדובר בבודק שכר מוסמך או אחריות של מנהלים) • מיקוד האחריות הפלילית במזמיני השירות או בנושאי המשרה

• הוספת אכיפה חלופית לאכיפה הקיימת • בניית מחויבות משותפת של אירגונים כמו ההסתדרות/ארגוני מעבידים/ממשלה בתחום אכיפת זכויות העובדים

מהו החידוש המרכזי בחוק הגברת האכיפה?

החידוש כולל אכיפה מנהלית בנוסף לאכיפה הפלילית והאזרחית. במסגרת האכיפה המנהלית ייקבלו מפרי החוק התראות מנהליות וכן יוטלו עיצומים כספיים על מעסיקים ועל מנהלים באופן ישיר. העיצומים הכספיים יכולים להגיע לסכומים של עד 17,500 ליחיד ועד 35,000 ₪ למעסיק בגין כל הפרה.

חוק הגברת האכיפה חל על מעבידים מכל סוג בגין העסקת עובדיהם ועל מזמיני שירות מקבלנים. נכון להיום קובע החוק, כי האחריות הישירה של מזמין השירות על עובדי הקבלן חלה ב3 ענפים שירותים: שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה. החוק קובע כי למזמין השירות יש אחריות ישירה וספציפית לאכיפה ושמירה על זכויות העובדים וקבלני המשנה גם אם הוא אינו המעסיק הישיר.

בחוק נקבעו סנקציות אזרחיות ופליליות על מזמיני שירות ומנהלים של מזמיני שירות בגין הפרות חוקי עבודה ע”י קבלנים.

מעסיקים שיינקטו בפעולות בכדי למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן ייהנו מהגנות החוק. חלק מהצעדים אותם יכולים המעסיקים לבצע בכדי להימנע מקנסות ועיצומים, הם הסתמכות על בדיקות שכר שנעשו ע"י בודק שכר מוסמך שהוא כמובן גם רואה חשבון (עם רישיון ממשרד העבודה) ונערכות לגבי 10% לפחות מהעובדים, לפחות אחת לתשעה חודשים. פעולה נוספת שיכול לבצע המעסיק על מנת להגן על עצמו הוא שינוי והתאמה של מערך הסכמים מול קבלני השירות להוראות החוק החדש.


מעסיקים, הידעתם?

 • מעסיק שנחשף לעיצום כספי יוכל להנות מהפחתה בשיעור של 30% אם הסתמך על בדיקות שכר תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך.

 • אם מזמין השירות הסתמך על בדיקות שכר תקופתיות שנערכו ע"י בודק שכר מוסמך, הוא יוכל ליהנות מהפחתה בשיעור של 50% בסכום העיצומים הכספיים.

 • בדיקות של בודק שכר מוסמך מורשה עשויות לשמש הגנה למזמין שירות הן במישור הפלילי והן בתביעה אזרחית שמגיש נגדו עובד של קבלן, אם הסתמך עליהן בתום לב.

מה עושה בודק שכר?


בודק שכר מוסמך (עם הסמכה של משרד הכלכלה) עורך בדיקות תקופתיות באירגונים מרובי עובדים (בדומה לכתיבת נהלים, שאותם יש לרענן מדי פעם) ובודק את התאמת תנאי העבודה שלהם למשפט העבודה בישראל. במסגרת תפקידו, בודק שכר מוסמך מוודא שאין הפרת זכויות עבודה מצד המעסיקים בתחום דיני העבודה. התפקיד מגוון וכולל בין היתר בדיקת חוזה עבודה, מערכות שכר, תשאול עובדים, בדיקה והגשת דו"חות למזמין השירות.


תנאים לבחירת בודק שכר מוסמך – או: איך בוחרים בודק שכר מוסמך

נדרשים להתקיים מספר תנאים מצטברים בהם צריך לעמוד בודק שכר מוסמך, ביניהם קודם כל הוא שבודק שכר מוסמך חייב להיות רואה חשבון.

בודק השכר נדרש להיות עצמאי כלפי הקבלן ומזמין השירות, ללא ניגוד עניינים. בודק שכר מוסמך לא יהיה עובד של הקבלן או מזמין השירות, לא יהיה נושא משרה, לא יהיה בעל זיקה לאחד הצדדים (מעסיק או מועסק) והוא חייב להיות בעל רישיון בודק שכר מוסמך, אשר אותו קיבל ממשרד התמ"ת.

בודק שכר מוסמך

למי דרושים שירותי שירותי בודק שכר

שירותי בודק שכר מוסמך רלוונטיים לכל מעסיק וכמו כן במקרים הבאים:

> למעסיק יש צורך לבצע ביקורת שכר פנים ארגונית על מנת לוודא שהאירגון עומד בדינים והחוקים החלים על העסק.

> מזמין שירות המעסיק עובדי קבלן מבקש לקבל הגנה מפני עיצומים כספיים ותביעות שונות (אזרחיות ופליליות ) בתחום דיני עבודה ומבקש לבדוק האם אופן הרישום, הפעילות והדיווח של העסק ומחלקת שכר תקינים.

> השירות של חברת הקבלן למזמין השירות ניתן למשך תקופה ארוכה משישה חודשים. > אם בעקבות ביקורת של משרד העבודה והרווחה נמצאו באירגון ליקויים בתחום זכויות העובדים/קבלני משנה ובתוקף זה, נדרש המעסיק ו/או מזמין השירות לקבל אישור ודו"ח רישמי של בודק שכר מוסמך כי הליקויים הוסרו.

אילו מסמכים יש לספק לבודק שכר מוסמך במסגרת עבודתו

 • רשימה של כלל עובדי הקבלן במהלך תקופת הבדיקה

 • רישיון למבקש לעסוק כקבלן כוח אדם

 • הודעה רישמית לעובד על תנאי השכר

 • פנקסי שכר, תלושי שכר

 • פנקס שעות עבודה, פנקס חופשה

 • אישורי הפקדות לבנק – מס"ב

 • טפסי 102 למס הכנסה, טפסי ביטוח לאומי

 • אישור רואה החשבון מטעם הקבלן

 • אישורי הפקדה לפנסיה ולגמל

בודק שכר מוסמך

מה דו"ח בודק שכר כולל

קיימות בדיקות רבות אותן מבצע בודק השכר. ביניהן ניתן למצוא בדיקות מדגמיות ל- 10% מעובדי הקבלן בתחומים שנקבעו, בחינת ימי החופשה (האם נוצלו וזוכו כראוי), בחינת תשלום הבראה (האם שולמו במלואם), בחינת היקף שעות העבודה (קיים איסור לעבוד מעל מספר שעות מסוים בשבוע או בחודש), תשלום שעות נוספות, בחינת תשלומי הוצאות נסיעה, בחינת הפרשות לפנסיה וגמל, בחינת העסקה ביום המנוחה השבועי, בחינת תנאי ההעסקה, בחינת העסקת נוער ועוד.

תוצר דו"ח בודק שכר מוסמך

לאחר הבדיקות המעמיקות שאותן מבצע בודק השכר, ניתן להגיע למסקנות ולפעול לטובת האירגון בעזרת הדו"ח של בודק השכר. התוצר שאותו מקבל מזמין השירות כולל דו"ח מסכם ומפורט הכולל את כל הממצאים שעלו בבדיקות. במידה ויש הפרות ייקבל הלקוח הוראות תיקון והמלצות. כמו כן הדו"ח ידווח למנכ"ל וייתנהל מעקב הבודק האם התיקונים וההמלצות יושמו.


לסיכום

אין ספק כי בודק שכר מוסמך היא פונקציה חשובה בכל אירגון המעסיק עובדים. שימוש בבודק שכר יכול למנוע ולצמצם פגיעה עיסקית, כללית ובמוניטין של העסק. אנו באודיט בקרה וביקורת נעזור לך ליישם הלכה למעשה חוקים ודיני עבודה על מנת למנוע חשיפה של המעסיק לתביעות ועיצומים מצד העובדים ורשויות החוק. הניסיון שצברנו בביקורת מאפשרים לנו ביקורת שכר רחבה ומעמיקה שתוכל לסייע גם לעסק שלך.

רוצים לדעת עוד על בודק שכר מוסמך?

בקרוב נקיים כנס מעסיקים בנושא בודק שכר מוסמך בתחום דיני עבודה. כנסו לקישור הבא והירשמו: https://lp.vp4.me/b46i ההשתתפות ללא עלות, אך כרוכה ברישום מראש

כנס בודק שכר מוסמך יום עיון

לא תוכלו להגיע לכנס?

מוזמנים לתאם איתנו פגישת ייעוץ ללא התחייבות. ליצירת קשר עם שלי גליקליך-פוקס, ראש תחום בדיקות שכר, משמשת כ"בודק שכר מוסמך" למגוון חברות מן השורה הראשונה התקשרו למספר 03-5616303 | shellyg@audit-fa.co.il

bottom of page