Add to Calendar
top of page

עדכוני הרשות לניירות ערך בנושא רישוי ופיקוח על יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים

הסכמה מודעת של יחיד להיחשב כלקוח כשיר

נערכה ביקורת בחברת ניהול תיקים ונמצא כי החברה החתימה לקוחות יחידים על מסמך בו צוין שהם מסכימים לכך שמתקיימים בהם שניים מתוך שלושת התנאים הנדרשים על מנת שיסווגו כלקוחות כשירים לפי חוק הייעוץ.
 

טופס הבקשה להתמחות

במספר מקרים הוגש לסגל הרשות טופס בקשה להתמחות שלא מולא כראוי ובו תחת סעיף "תוכן ההתמחות", ניתן פירוט כללי ביותר שאינו מאפשר להבין מהם הנושאים אליהם צפוי המתמחה להיחשף במהלך התמחותו.
 

דיווח מיידי לרשות על הגשת הודעה לחברת הביטוח

במספר ביקורות שנערכו בחברות בעלות רישיון נמצא כי החברות לא דיווחו לרשות על הודעות על תביעות כנגדן שנתנו לחברת הביטוח וזאת בניגוד לחובתן על פי תקנות הדוחות. אחת החברות סברה שאינה נדרשת בדיווח כאמור מאחר שלדעתה הכללתן של עילות מכוח חוק הייעוץ בכתב התביעה שהוגש נגדה נעשתה ללא כל בסיס.

ליקויים בנהלי חברה

בביקורות שנערכו בחברות בעלות רישיון נמצא כי התרחשו פעולות לא תקינות בחשבונות הלקוחות.
פעולות אלו נבעו מטעויות של בעל הרישיון בחברה או מתקלות טכניות ובמקרים מסוימים אף גרמו להפסד כספי ללקוח. לעיתים בעל הרישיון לא דיווח על הטעות לגורם הרלוונטי בחברה בניגוד לחובה הקבועה בעניין זה בנהלי החברה.

 

עדכון התובנה בנושא צבירת ניסיון מעשי משמעותי של המתמחה

במספר ביקורות שנערכו בחברות ניהול תיקים ואצל יועצי השקעות עצמאיים, נמצא שרוב שעות ההתמחות לקראת קבלת רישיון, הוקדשו ללימוד חומר תאורטי, מבלי שניתנה למתמחה אפשרות להתנסות מעשית משמעותית.

למסמך המלא יש ללחוץ כאן 

bottom of page