Add to Calendar
top of page
ביקורת בשוק ההון

ביקורת בשוק ההון

 

חברות בשוק ההון בארץ ובעולם מתמודדות עם מגוון רגולציות בתחום הממשל התאגידי, שמטרתן להגביר שקיפות ולייצר סטנדרט של ניהול ואיכות לטובת המשקיעים.

 

אנו מתמחים בשוק ההון ומעניקים שירותי ייעוץ, בקרת סיכונים וביקורת פנימית לגופים הפעילים בשוק ההון, לרבות בנקים, חברות ביטוח, חברי בורסה, מנהלי קרנות נאמנות, חברות לניהול תיקים, חברות המנהלות קופות גמל, חברות המנפיקות תעודות סל, חברות המנפיקות מוצרים מובנים וחברות נאמנות.

 

בין לקוחותינו נמנים: בנק דיסקונט, אקסלנס נשואה, מנורה מבטחים, מגדל שוקי הון, הראל פיננסים, כלל פיננסים בטוחה, תכלית תעודות סל, החברה לנאמנות של בנק איגוד והחברה לנאמנות של ארנסט אנד יאנג.

 

בין השירותים השונים אותם אנו מספקים:

 

סקרי סיכונים

 

סקר סיכונים כולל, מצביע על תהליכים ואירועים פוטנציאליים שהתרחשותם עלולה לפגוע בפעילות התאגיד. על מנת להבטיח ניהולם הזהיר והתקין של הסיכונים השונים, יש ליישם עקרונות וכללים ברורים לזיהוי, מדידה, ניהול, מעקב ובקרה שוטפים אחר החשיפות לסיכונים השונים. הסקר משמש כלי בידי הנהלת החברה להעריך ולכמת את הסיכונים הפוטנציאליים העומדים בפניה, לחשב את ההסתברות להתרחשותם ולהעריך את אפקטיביות הבקרות המופעלות על ידה.

 

תוצאות הסקר ישמשו את הנהלת החברה, הן במסגרת הפעילות השוטפת (ובכלל זה, לצורך עדכון מדיניות החברה, תהליכי העבודה, נהלי העבודה והבקרות, בכדי למזער ככל הניתן את הסיכונים) והן לצורך קביעת יעדי הביקורת הפנימית ודירוג הנושאים לתוכנית רב שנתית.

 

IMG_8164_ps2.jpg

כתיבת נהלים

 

כתיבת נהלי עבודה המסדירים את תהליכי העבודה בסוגי הגופים השונים הפועלים בשוק ההון, ובכלל זה פעילות ברוקראז', ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות, חיתום, הנפקת תעודות סל ועוד. תהליך כתיבת הנהלים על ידינו מתחיל בלמידת תהליכי העבודה הנהוגים בגוף המסוים, תוך בחינת התאמתם להוראות הרגולטוריות החלות על הגוף ורק לאחר מכן, נכתבים הנהלים על ידינו. התוצר הסופי הינו סט נהלים המותאם לגוף המסוים ולתהליכי העבודה הנהוגים בו ומבטיח עמידה בהוראות הרגולטריות.

 

ביקורת פנימית

 

אנו מציעים שירותי ביקורת פנימית לגופים הפעילים בשוק ההון, הן כמינוי למבקר הפנימי של הגוף והן כסיוע למבקר הפנימי בביצוע פרויקטים מסוימים במיקור חוץ.

 

סקרי ציות

 

אנו מבצעים סקרי ציות, במסגרתם נבדקים תהליכי העבודה בתאגיד ונהלי הבקרה הפנימית הקיימים, למול הוראות החוקים החלים על התאגיד (אזרחיים ופליליים), לצורך איתור מקרים של אי התאמה להוראות הרגולטוריות הרלוונטיות והצבעה על החשיפות המשפטיות הקיימות, ולצורך אבחון כשלים בתהליכי הבקרה הפנימית.

 

בהתאם לממצאי הסקר, אנו מציעים שיפורים נדרשים, לרבות כתיבת נהלי עבודה והעמקת תהליכי הבקרה הפנימית בתאגיד, על מנת לצמצם את הסיכונים האמורים. בנוסף, ניתן להעמיק את הבדיקה במוקדים עתירי סיכון בכדי לאתר אי סדרים נוספים, באם קיימים.

 

ביקורת ציות

 

אנו עורכים ביקורות אצל מנהלי קרנות מטעם הנאמנים. בנוסף, אנו עורכים ביקורות בחברות לניהול תיקי השקעות הפונות אלינו, במטרה לבחון את התאמת תהליכי העבודה הנהוגים באותן חברות להוראות החוק ולהוראות רשות ניירות ערך. כמו כן, אנו עורכים ביקורות מטעם רשות ניירות ערך, אצל מנהלי קרנות נאמנות וגם אצל מנהלי תיקים וחברי בורסה (בנושא איסור הלבנת הון).

 

ביקורת השקעות

 

בדיקת תקינות הניהול של תיקי ניירות ערך המנוהלים על ידי מנהלי תיקים. במסגרת זו, אנו בודקים את התאמת אופן ניהול התיק למדיניות ההשקעות שהוגדרה על ידי הלקוח ולהנחיותיו, במטרה לאתר אי התאמות או פעולות חריגות שבוצעו לכאורה שלא לטובת הלקוח.

 

אכיפה פנימית בקופות גמל

 

יישום תכנית אכיפה פנימית בקופות גמל ובחברות מנהלות (במתכונות שונות), במטרה לצמצם את האחריות הפלילית העשויה לחול על נושאי משרה בקופה או בחברה המנהלת, במקרה שהתאגיד או עובדיו יפרו את הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 וכן במטרה להגביר את הציות לחוק בקרב עובדי התאגיד. בנושא זה, אנו פועלים בשיתוף עם משרד עו"ד המתמחה הן בתחום תכניות אכיפה פנימית והן בתחום קופות הגמל.

מוזמנים לתאם איתנו פגישת ייעוץ ללא התחייבות 
טלפון: 03-5616303 | מייל: info@audit-fa.co.il 

bottom of page