Add to Calendar
top of page

מערך אכיפה ברשות להגנת הפרטיות - מקיים פיקוחי רוחב מגזריים או נושאיים לבחינת יישום חוק ותקנות הגנת הפרטיות במשק הישראלי

מערך אכיפה - פיקוח רוחב, התווסף בשנת 2018 לזרועות האכיפה הפלילית והמנהלית ברשות להגנת הפרטיות.

המערך מקיים פיקוחי רוחב מגזריים או נושאיים לבחינת יישום חוק ותקנות הגנת הפרטיות במשק הישראלי.

המערך פועל לאיתור הפרות של חוק הגנת הפרטיות, להגברת מודעות המשק להוראות החוק, לאיתור כשלים ענפיים הדורשים התערבות והנחיות מיוחדות ולקבלת תמונת מצב מגזרית לגבי עמידה בהוראות החוק. 

 
במסגרת פיקוחי הרוחב ידרשו הגופים להשיב על שאלוני ביקורת ולספק נתונים שונים שייבחנו את עמידתם בהוראות החוק והתקנות, בין היתר בהתייחס לאופן קבלת ההסכמה לשימוש במידע אישי בו הם מחזיקים, אופן השימוש בו, עיבודו ורמת אבטחתו. 

 

גילוי דעת - שאלוני ביקורת (פיקוח רוחב)

 

עו"ד מיכאל גילינסקי ישמח לייעץ לכם בנושא

bottom of page