Add to Calendar
top of page
ביקורת חקירתית

גיורא הרטוג

מייסד ויועץ חיצוני, תחום ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית | סקרי הונאות ומעילות

 

ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה בעידן המודרני, התמודדות חברות פרטיות וחברות ציבוריות עם כמויות מידע עצומות ונגישות הנתונים למגוון רחב של בעלי תפקידים בארגון ומחוצה לו, מאפשר לצד אחד לארגון גמישות ארגונית ויתרון תחרותי אולם מצד שני חושף את הארגון לסיכוני הונאות ומעילות.

הבנה של התהליכים העסקיים ומערכות המידע בהן מתרחשים תהליכים אלו הינה הכרחית לשם מניעת מעילות והונאות.

הדרך היחידה להפחתה משמעותית של רמת הסיכון וההפסדים הכרוכים בהונאות ומעילות בארגון הינה יישום מדיניות ברורה וטיפול עקבי לאורך זמן בנושא.

במהלך השנים משרדנו טיפל במקרים רבים של חקירת נסיבות קריסתן של חברות לאור חשדות למעשי גניבות והונאות של גורמים שונים בחברה, תוך ביצוע ביקורת חקירתית מקיפה ומקצועית לאימות החשדות וכימות הנזק. כמו כן ערכנו בדיקות חשבונאיות שונות ליישוב סכסוכים עסקיים בין בעלי מניות או צדדים שלישיים.

 

סקרי הונאות ומעילות


אנו מתמחים בחשיפה וחקירה של הונאות ומעילות, לרבות הונאות מחשב, הונאות חשבונאיות וכדומה. החקירה כוללת את כימות הנזק, זיהוי מבצעי ההונאה, איתור הנכסים החסרים, איסוף ראיות לצורך ניהול הליכים משפטיים או לשם העמקת החקירה בידי גורמים רשמיים. חקירת הונאות כוללת איסוף נתונים וניתוחם, לרבות באמצעות כלים ממוחשבים ותשאול גורמים רלוונטיים.

כמו כן, אנו מבצעים
סקרי הונאות ומעילות,  שמטרתם איתור וניתוח של מוקדי הסיכון הארגוניים, התפעוליים והפיננסים להם חשוף הארגון ואשר בהם טמונה רמת הסיכון הגבוהה ביותר, בהתאם למתודולוגיות מקובלות בעולם לניהול סיכונים.

סיוע במחלוקות וסכסוכים כספיים
לא אחת, במהלך ניהול מחלוקות וסכסוכים בנושאים כספיים וחשבונאיים למשל בחברות פרטיות, בין שותפים ובעלי מניות, בין חברות מכל סוג ואף בין בני משפחה, נדרש בירור עובדתי של המקרה בידי מומחה, לשם הנחת תשתית ראייתית לטענות אחד הצדדים וכימות הנזק שנגרם לו. משרדנו מעניק סיוע וייעוץ לצדדים המעורבים בהליכים משפטיים בקשר לסכסוכים כספיים שונים ומספק חוות דעת מומחה בבית משפט או דוח בדיקה המבוססים על ממצאי הביקורת החקירתית.

חשיפת אי סדרים
ניסיוננו כולל בין השאר שיתוף פעולה עם המבקר הפנימי ורואה החשבון החיצוני של התאגיד או עם מפרקים/כונסי נכסים שמונו לתאגיד, לשם סיוע בחשיפה וחקירה של הונאות או אי סדרים של עובדים, הנהלה או גורמים חיצוניים.


בין שירותינו תוכלו למצוא:

 

 • סקרי הונאות ומעילות

 • חקירת חשדות למעילות ואי סדרים

 • כימות נזקים

 • ניתוח כשלים בתהליכי עבודה

 • הכנת חוות דעת מומחה במסגרת הליכים אזרחיים

 • סיוע באיתור נכסים מוסתרים

 • ליווי משרדי עורכי דין בניהול תיקים בעלי היבט חשבונאי

 • ליווי חברות בניתוח חשבונאי- עסקי של חברה או של פעילות לפני רכישתה (דיו דיליג'נס)


   

 • לפניכם רשימה חלקית של החקירות שמשרדנו ניהל כמומחה מטעם בית משפט (*):
   

 • אורכית -  עריכת ביקורת חקירתית וליווי בחקירות

 • קלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ - ביקורת חקירתית בעניין נסיבות הקריסה

 • קאר אנד גו בע"מ - עבור הנאמן למחזיקי אגרות החוב, לאחר מתן צו פירוק לחברה האם של החברה

 • צ. לנדאו - ביקורת חקירתית בעניין נסיבות הקריסה

 • החברה הגיאוגרפית

 • התאחדות היהלומים

   

 • (*) על תיקי חקירה שלא נוהלו תחת מינוי כמומחה מטעם בית משפט חלות תקנות הגנת הפרטיות ולכן לא ניתן לפרטן.

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ונשמח לעזור
ליצירת קשר: 
03-5616303 | shellyg@audit-fa.co.il

bottom of page