Add to Calendar
top of page
ציות ואכיפה מנהלית

אכיפה מנהלית בדיני ניירות ערך
 

בפברואר 2011 נכנס לתוקף חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), (התשע"א) 2011, המכונה "חוק אכיפה מנהלית". חוק זה מתקן את חוק ניירות ערך, חוק הייעוץ וחוק השקעות משותפות בנאמנות. כך למעשה, חלות הוראות החוק על כלל הגורמים המפוקחים על ידי רשות ני"ע ובכללם: חברות ציבוריות ופעילים נוספים בשוק ההון.

 

כמו כן אישרה הכנסת את תיקון 16 לחוק החברות. התיקון כולל מספר שינויים מהותיים באשר להרכב הדירקטוריון וועדותיו, הליך אישור עסקאות מיוחדות, תחולה וולנטרית של כללי ממשל תאגידי בחברות (משטר של "אמץ או גלה"), חיזוק מעמדה של וועדת הביקורת והסמכת רשות ני"ע להטיל עיצומים כספיים על חברות שלא מילאו את הוראות חוק החברות.

 

בחוק נקבעו מנגנוני אכיפה מנהלית אותם רשאית רשות ניירות ערך להפעיל כנגד גורמים שביצעו הפרה. השינוי המהותי שמביא עמו החוק הוא הסמכות שניתנה לרשות למצות את הדין עם מפירי חוק מבלי להזדקק בהכרח להליך הפלילי. בחוק הוגדר האופן בו יופעלו אמצעי האכיפה, מנגנוני הבקרה אחר פעילות הרשות וזכויותיהם של הגורמים המפוקחים לערור על החלטת הרשות.


החוק קובע שורה של עונשים אשר בסמכות ועדת האכיפה להטיל בגין הפרות החוק אשר אינן מגיעות לכדי עבירות פליליות וביניהם: קנסות, הרחקה מעיסוק כנושא משרה בכירה, ביטול או התלייה של רשיון, אישור או היתר, נוראה על פעולות לתיקון ההפרה והפקדת עירבון לשם כך, תשלום לנפגעי ההפרה.

 

חשוב לציין, כי העבירות שהינן ברות אכיפה מנהלית הינן באופן יחסי העבירות ה"קלות" שבחוקים השונים. כן ראוי להדגיש, כי נאסר על שיפוי ו/או ביטוח נושאי המשרה או העובדים כנגד הסיכון שבנקיטת אמצעי הליכי האכיפה המנהליים.

בנוסף ראוי להדגיש, כי במסגרת תיקון החוק הוסף סעיף 52 ס"ד לחוק ניירות ערך בו נקבעה חובתו של מנכ"ל התאגיד לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים בנסיבות העניין למניעת הפרה ואת הסנקציה שתוטל עליו במידה ותתגלה הפרה בחברתו.

אנו מנוסים בסיוע לחברות בהיערכות לעמידה בדרישות החוק ובצמצום החשיפה האפשרית לסיכון ציות וזאת באמצעות ביצוע הפעילויות הבאות:
 
 • מיפוי פעילות החברה, באמצעות עריכת "סקר חשיפות", בתחומים העלולים לעלות כדי "הפרה מנהלית" – נבחן את ההפרות הרלבנטיות לפעילות החברה למול הפעילות המבוצעת בפועל.

 • הגדרת הגורמים בחברה האחראים על ביצוע תהליך העבודה (גורם מבצע וגורם מבקר).

 • בחינת הבקרות הננקטות כיום על ידי החברה במטרה לוודא את העמידה בהוראות הדין.
 • סקירת נהלי העבודה שעוגנו בחברה בתחומים הרלבנטיים והתאמתם להוראות החוק.

 • המלצות להידוק הבקרות, לשיפור תהליכי העבודה והפניות להתאמת נהלי העבודה להוראות הדין.

 • סקירת תוכנית הביקורת הפנימית ובחינת התייחסות תוכנית הביקורת לנושאים בהן עלולה להיות לחברה חשיפה לסיכון ציות.

 • ביצוע הדרכות לעובדים ומנהלים בחברה.

 • סיוע לקצין הציות ו/או הענקת שירותי קצין ציות במיקור חוץ.

 • ליווי החברה עד להטמעת ההמלצות, תוכנית האכיפה ו/או נהלי העבודה.

 • סקר ציות להוראות חוק בתחומים נוספים ובכלל זה: ההגבלים העסקיים, הגנה על הפרטיות, דיני עבודה, הגנת הסביבה וכדו'.

 • עדכון או כתיבת נהלי עבודה.

 • עריכת תוכנית אכיפה פנימית.

 • איתור מוקדי הסיכון להפרה.

Stock Market Data

אנו בטוחים כי ביצוע תהליך של עריכת סקר חשיפות לחוק האכיפה המנהלית על ידי צוות בעל ניסיון מוכח בביצוע ביקורות אלו, בשילוב הידע המשפטי הרלוונטי יסייע לחברתכם בעמידה בדרישות החוק.

מוזמנים לתאם איתנו פגישת ייעוץ ללא התחייבות
ליצירת קשר 03-5616303 | michaelg@audit-fa.co.il 

bottom of page