Add to Calendar
top of page

ניצול ארגונים למטרות הלבנת הון ומימון טרור - דגלים אדומים


הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות שנועדו לסייע לנותני שירותים פיננסיים אשר נותנים שירותי העברת כספים בהטמעת גישה מבוססת סיכון, כחלק ממשטר הציות של הגופים בתחום הלבנת הון ומימון טרור. 


רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון פרסמה נוהל רישוי להפעלת מערכת לתיווך באשראי. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2018 ביום 22.1.2018 אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים להפצתו, התשע"ח-2017 (להלן: "החוק"). מטרת החוק היא להסדיר ולייעל את הליך קליטת ההכרזות בישראל על גורמים המפיצים והמממנים נשק להשמדה המונית ועל גורמים המסייעים להם (להלן: "גורמים פרוליפרטוריים") וביישום סנקציות פיננסיות עליהם באופן מידי, זאת בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים של ארגון ה-FATF  (להלן: "הארגון").  


ועדת חוקה, חוק ומשפט אשרה את הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 2) (הכרזה על ארגון טרור או על פעיל טרור בשל הכרזה מחוץ לישראל), התשע"ח-2017 לקריאה שנייה ושלישית ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה ביום 22.01.18 את הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 2) (הכרזה על ארגון טרור או על פעיל טרור בשל הכרזה מחוץ לישראל), התשע"ח-2017. מטרת התיקון לחוק היא לייעל את הליך ההכרזות על  ארגוני טרור ופעילי טרור זרים בישראל על מנת להתאימו לדרישות הבינלאומיות בתחום המאבק במימון טרור, שפרסם ארגון הFATF -.


ועדת החוקה אישרה צו המטיל חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותי אשראי וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה ביום 31.1.2018 את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2017 אשר מטיל משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותי אשראי. ליחצו כאן לקריאת הידיעה בהרחבה ועדת השרים פרסמה ברשומות הכרזות וביטול הכרזות על פעילי טרור זרים מתוקף סמכותה לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו- 2016 (להלן: "החוק") הכריזה ועדת השרים ביום 1.2.2018, על רשימת פעילי טרור.

1

ניצול ארגונים למטרות הלבנת הון ומימון טרור - דגלים אדומים

bottom of page