Add to Calendar
top of page

חוק מתן שירותי מידע פיננסי

נותני שירותים במידע פיננסי עומדים להכנס למסגרת של רישוי והסדרה, ויהיו מחוייבים לפעול על פי חוק שירות מידע פיננסי, תשפ"ב-2021. החוק נחקק ב-29.11.2021, במטרה לוודא את עמידת בעלי הרישיון בדרישות החוק ולאפשר פיקוח יעיל על פעילותם וכן לדאוג להגברת התחרותיות והפחתת הריכוזיות בתחום השירותים הבנקאיים והפיננסיים.


חוק זה מסדיר את כלל הפעילות הכלולה במתן שירותי מידע פיננסי, הן מצד הגופים שייתנו את השירות והן מצד הגופים הפיננסיים שיספקו את המידע, מכיוון שהם מרכזים מידע פיננסי אודות לקוחות. לדוגמא: בנקים המחזיקים תנועות בחשבון, זיכויים וחיובים, מידע אודות האשראי של הלקוח, מידע על חסכונות הלקוח, חברי בורסה המחזיקים במידע על תיק ניירות הערך שמחזיק הלקוח והעמלות שהוא משלם עבור פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך וייעוץ בדבר התנהלות כלכלית. בעל הרישיון מחוייב לשמור על חשאיות של כל מידע אודות הלקוח, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס לפעולות שביצע במסגרת מתן השירות ללקוח.חוק מתן שירותי מידע פיננסי


במסגרת שירות מידע פיננסי רשאי בעל הרישיון להציע ללקוחות שירותים שונים כמו למשל ריכוז מידע פיננסי ממקורות שונים, השוואת עלויות של פעולות פיננסיות, העברת מידע לגופים פיננסיים לשם קבלת הצעות להתקשרות עבור הלקוח (כלומר, 2 הצעות מחיר מתחרות) או לשם סיוע בהתקשרות עמם.

החוק הסמיך את הרשות לניירות להעניק רישיונות למתן שירות מידע פיננסי לתאגידים העומדים בדרישות הקבועות בחוק, המפורטות בסעיף 4 – תנאים למתן רישיון. התנאים מצטברים ויש לעמוד בכולם יחדיו. מי יכול לעסוק במתן שירות מידע פיננסי?


לא כל מי שחפץ לתת שירות של מידע פיננסי יכול לעשות כך. בנוסף לניהול סיכונים הנדרש ממחזיק הרישיון, החוק מערים תנאים מצטברים לקבלת רישיון ומפרט אותם, כך שרק מי שעומד בכל התנאים הבאים יכול לעסוק במתן שירות מידע פיננסי:

 • חברה המוגדרת כך ע"י חוק החברות או שהוא רשומה כחברת חוץ לפי סעיף 346 לחוק החברות

 • השליטה על עסקיו וניהולם של מבקש הרישיון מופעלים בישראל, ואם אינם מופעלים בישראל – ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה, וניתן לאכוף אותן לגביו

 • למבקש הרישיון קיימים אמצעים טכנולוגיים מתאימים לשם מתן שירות המידע הפיננסי שהוא מספק ומיומנות, באופן שיבטיח את אמינות המערכות שבאמצעותן יינתן השירות ואת קיום ההוראות לפי חוק זה, ובכלל זה ההוראות הנוגעות להגנת הפרטיות, אבטחת מידע, הגנת סייבר וניהול סיכונים

 • התוכנית העסקית וההצהרה על האמצעים הכספיים של מבקש הרישיון, שצירף לבקשתו לפי סעיף 5, מעידים על יכולתו לתת את שירות המידע הפיננסי שהוא מבקש לספק ולעמוד בהוראות לפי חוק זה

 • מבקש הרישיון עומד בדרישות לעניין ביטוח, הון עצמי מזערי או בטוחה אחרת, כנדרש מבעל רישיון

 • ביה"מש לא מינה למבקש הרישיון כונס נכסים או ציווה על פירוקו והמבקש לא החליט על פירוקו מרצון

 • אם קיים בעל שליטה בחברה – מתקיימים בו התנאים לקבלת היתר שליטה לפי סעיף 9

אם הרשות לניירות ערך סבורה כי מבקש הרישיון אינו ראוי לעסוק במתן שירות מידע פיננסי, בשל טעמים שבטובת הציבור או בשל טעמים הנוגעים למהימנותו, למהימנותו של בעל שליטה בו או למהימנותו של נושא משרה בכירה בו או בבעל שליטה בו, רשאית היא, בהחלטה מנומקת בכתב, שלא לתת רישיון למבקש אף אם מתקיימים לגביו התנאים שבסעיף קטן (א), ובלבד שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה או לפני מי שהיא הסמיכה לכך מבין עובדיה, בדרך שהורתה.חוק מתן שירותי מידע פיננסי


בקשה לקבלת רישיון


את הבקשה לרישיון יש להגיש לרשות לניירות ערך, תוך כדי פירוט של סוג שירות המידע הפיננסי אותו מבקש ספק השירות לתת. כמו כן, לבקשה לרישיון יצורפו מסמכים המעידים על קיום התנאים לקבלת הרישיון ואם חסרים מסמכים על פי שיקול דעתו של יו"ר הרשות או עובד הרשות, הם רשאים לבקש פרטים, מסמכים או דו"חות נוספים.


ביטול הרישיון


נותני שירות מידע פיננסי מחוייבים לתנאים רבים במסגרת עבודתם ולכן, אם הפרו או עברו על החוק, ניתן להתנות או לבטל את רישיונם תחת תנאים מסויימים. הרשות רשאית, בהחלטה מנומקת בכתב, לבטל רישיון או להתלותו לתקופה של עד שנה או במקרים חריגים, לתקופה של עד חמש שנים, אם מתקיים אחד מאלה:

 • הרישיון מתבסס על יסוד מידע כוזב או שגוי

 • חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן רישיון כאמור בסעיף 4(א) או שהוא הפר תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון לפי סעיף 6

 • בעל הרישיון הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה

 • קיימות נסיבות המצביעות על פגם במהימנות. הנסיבות כאמור ייבחנו לגבי בעל הרישיון, בעל שליטה בו ונושא משרה בכירה בבעל הרישיון או בבעל שליטה בו.

 • טעמים שבטובת הציבור מצדיקים את ביטול הרישיון או את התלייתו

החוק קובע 2 סוגי עונשים למפרים: עיצומים ועונשין.


הפרות ועיצומים - אמצעי אכיפה מינהליים


הסכום הבסיסי להפרה הוא הסכום כמפורט בתוספת השישית, דהיינו 300,000 ₪. החוק קובע מספר דרגות חומרת ענישה, לפי הפירוט הבא:

 • מפר שהוא יחיד שהוא עובד של בעל רישיון ואינו נושא משרה בכירה בו – יכולה הרשות להטיל עליו קנס בסכום מרבי של עד 25,000 שקלים חדשים

 • מפר שהוא יחיד אחר – סכום מרבי של עד 1,000,000 שקלים חדשים

 • מפר שהוא תאגיד – סכום מרבי של עד 5,000,000 שקלים חדשים

עונשין


החוק גם קובע עונש מאסר שנתיים או קנס פי שניים וחצי מהקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – פי שנים עשר וחצי מהקנס כאמור באותו סעיף, למי שעשה אחד מאלה:

 • עסק במתן שירות מידע פיננסי בלי שבידו רישיון לכך או שלא בהתאם לתנאי הרישיון

 • עסק במתן שירות מידע פיננסי בלי שבידו אישור לכך או שלא בהתאם לתנאי האישור

 • כלל פרט מטעה בבקשה, בדיווח או במידע אחר שמסר לרשות

 • ביצע גישה למידע פיננסי באמצעות פרטי הגישה הסודיים של הלקוח - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – כפל הקנס האמור

לסיכום,


אין ספק שלצד השירות החדש שיגביר את תחרותיות בשוק על ידי כך שיספק מידע ללקוחות, קיימות גם דרישות רבות וסבוכות למבקש להוציא רישיון למתן שירות מידע פיננסי. לכן, נדרש ידע מקצועי ומשפטי בכדי לעמוד בדרישות החוק בלא סכנה להפרה או לשלילת הרישיון. נשמח לעזור גם לכם בקבלת הרישיון תוך כדי שמירה מיטבית על העסק שלכם, ייעוץ ליווי והכוונה. למשרדנו ניסיון בסיוע לגופים בהליכי קבלת רישיונות למול רגולטורים שונים, ובכלל זה מול רשות ני"ע.


השירותים שמשרדנו מספק לנותני שירות מידע פיננסי

 • עריכת סקרי ציות

 • כתיבת נהלים

 • עריכת תוכנית אכיפה פנימית

 • הטמעת תוכנית האכיפה באירגון (ביצוע הדרכה, בקרות וכדו')


צרו קשר עוד היום עם עו"ד מיכאל גילינסקי, ראש תחום רגולציה אצלנו במשרד.

מייל: michaelg@audit-fa.co.il

טלפון נייד: 052-4326617Opmerkingen


bottom of page