Add to Calendar
top of page

עורך דין לדיני צרכנות משתף: ההפרות הנפוצות ביותר שאותם מבצעים בעלי העסק

דיני צרכנות - מה צמד המילים הבא אומר לבעלי עסקים? כנראה שלא הרבה בדרך כלל. כמו כן, רבים מבעלי העסקים אינם מודעים לעובדה שקיים גם עורך דין לענייני צרכנות, המכיר בצורה מקצועית ומעמיקה את חוקי דיני הצרכנות השונים. למרות זאת, נגד עסקים רבים בתחומים שונים, בין אם בתחום המזון, האופנה, השכרת רכב, הצעצועים ועוד, ננקטו בשנה החולפת הליכים מנהליים בגין הפרות של דיני הצרכנות. רבות מההפרות נגרמו בשל העובדה, כי הם אינם מודעים לכל התקנות וההוראות החלות עליהם. רבים מהם מקבלים עיצום כספי מן הרשות להגנת הצרכן כי לא התייעצו עם גורם מקצועי כגון עורך דין צרכנות. הפרות בתחום הרגולציה המסחרית, עסקת מכר מרחוק, הטעייה, מדיניות החזרת מוצרים, ביטול עיסקה, מדיניות החזרה, חובת סימון מוצרים, גילוי פרטי השירות ועוד - כל אלה היו רק חלק ממנת חלקן של החברות שביצעו את ההפרות השונות.

בעלי עסק, אז איך תוכלו להגן על העסק שלכם מפני קנסות גבוהים ופגיעה במוניטין?

לפני שתקחו עורך דין, צרכנות יכולה להיות נושא שתכירו מקרוב על ידי ידיעתו ואולי תוכלו למנוע את הטעויות הבאות בעסק שלכם. הביטוי המפורסם "ידע זה כוח" לא נאמר בכדי ולכן כדאי לדעת מהן ההפרות הנפוצות ביותר ע"י עסקים, הנה הן לפניכם:

חובת הצגת מחיר על טובין – היעדר הצגת מחירים על טובין

מה קובע החוק?

עוסק המציע, המציג או המוכר טובין לצרכן יציג על גביהם או על גבי אריזתם את מחירם הכולל.

הצגת המחיר כאמור תהיה -של המחיר הכולל בלבד, ורק במטבע ישראלי, במקום הנראה לעין, בספרות ברורות וקריאות.

הוראות סעיפים אלו יחולו גם על טובין המוצגים על ידי עוסק לראווה בכל דרך שהיא, באופן הנותן יסוד להניח שהטובין, או טובין הדומים להם, מוצעים על ידיו לצרכן למכירה. המחיר המחייב של טובין יהיה המחיר שהוצג עליהם בהתאם להוראות סעיף זה, אף אם מחירם בקופה גבוה מהמחיר האמור.

השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי טובין שלגביהם תהיה חובה להציג, נוסף על המחיר הכולל או במקומו, את המחיר ליחידת מידה, משקל או נפח, הכל כפי שיקבע.

מקרה מהשטח:

במהלך ביקורת שערכה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בבית עסק, נמצאה מודעה על מבצע, בה נרשם כי מחירם של מוצרים שהיו בסמוך לשלט ימכרו בהנחה של 20%. במהלך הביקורת נמצאו מוצרים מסוגים שונים עליהם הוצגו המחירים הרגילים לפני הנחת המבצע אך לא הוצגו על הפריטים המחירים הנמוכים לאחר 20% הנחה. לחלופין, לא הוצג שלט או תווית מדף , בסמוך לפריטים שבהנחה, עליהם מצוינים מחירי המבצע.

הסעיפים שהופרו:

סעיף 17ב. לחוק וסעיף 2 לתקנות:

17ב. (א) עוסק המציע, המציג או המוכר טובין לצרכן יציג על גביהם או על גבי אריזתם את מחירם הכולל.

(ב) הצגת המחיר כאמור בסעיף קטן (א) תהיה -

(1) של המחיר הכולל בלבד, ורק במטבע ישראלי;

(2) במקום הנראה לעין, בספרות ברורות וקריאות.

סטטוס העירעור: נדחה

סכום העיצום: 11,000 ש"ח

פרסומת או דרכי שיווק אחרות המכוונות לקטינים

מה קובע החוק?

לא יפרסם אדם פרסומת ולא ינקוט דרך שיווק אחרת אם הפרסומת או דרך השיווק כאמור עלולות להטעות קטין, לנצל את גילו, תמימותו או חוסר ניסיונו או לעודד פעילות שיש בה כדי לפגוע בגופו או בבריאותו הגופנית או הנפשית.

מקרה מהשטח:

במהלך שנת 2015 יצרה חברה העוסקת בשיווק והפצה של מים מינרליים שיתוף פעולה עם חברה בתחום הסחר בביצוע הגרלות נושאות פרסים המיועדים לקטינים.

כאמצעי להשתתפות בהגרלות, חברת הסחר יצרה ושיווקה אלבום תמונות אשר עסק בקבוצות כדורגל בשם "סופרגול" וכן מעטפות אטומות המכילות מדבקות בתוכן זהה לשל האלבום.

שיטת שיווק האלבום והמדבקות נחלקה לשניים: תחילה התבצעה הפצה ללא תשלום באזורי ריכוז ילדים כגון בתי ספר. בשלב זה הופץ בעיקר האלבום. ובהמשך, בהמשך התבצעה הפצה בתשלום בבתי עסק.

סטטוס העירעור: נדחה

סכום העיצום: 252,000 ש"ח

איסור הטעיה

בחוק נקבעו מספר איסורים על הטעיה המתייחסים לסוגים רבים של הטעיות כמו למשל: הטעיה לעניין סוג המוצר, תנאי הביטול, מחיר המוצר, משקלו, ועוד. מעיון בעיצומים שהוטלו על ידי הרשות עולה כי מרבים ההפרות הנוגעות להטעיה נוגעות להטעיה במחיר .

איסור הטעיה – הטעיה במחיר

מה קובע החוק?

לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניינים אלה כמהותיים בעסקה: הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות, המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס;מועד ההספקה או מועד מתן השירות;המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר, לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית.

מקרה מהשטח:

חברה להשכרת רכב פירסמה באתר שלה רכב שמחיר המחירון שלו היה154,900 ₪ ומחיר השקה 149,900 ₪. ביום הפירסום, פנה לקוח שהתעניין ברכב לסניף החברה וביקש לרכוש את הרכב, אולם המחיר שנדרש לשלם בעבורו היה 155,620 ₪ . מחיר זה כלל "חבילת השקה" שהתווספה למחיר המחירון אך כאשר המתלונן ביקש מנציג החברה להוריד את חבילת ההשקה ממחיר הרכב ולשלם את מחיר ההשקה בלבד כפי שפורסם באתר החברה, הנציג השיב כי לא ניתן להוריד את חבילת ההשקה והיא חלק בלתי נפרד מהעסקה.

סטטוס העירעור: נדחה

סכום העיצום: 36,000 ₪

עסקת מכר מרחוק – אי מסירת פרטים בשיווק

מה קובע החוק?

בשיווק מרחוק חייב העוסק לגלות לצרכן פרטים אלה לפחות:

(1) השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ;

(2) התכונות העיקריות של הנכס או של השירות;

(3) מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים;

(4) מועד ודרך הספקת הנכס או השירות;

(5) התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף;

(6) פרטים בדבר אחריות לנכס;

סעיף 2 (א) לחוק מורה על איסור הטעיה של הצרכן בכל עניין בעסקה, בשים דגש על פרטים

מהותיים הקשורים לטובין השונים, סוג הטובין נחשב כפרט מהותי. הטעייה בסוג הטובין היא

הפרה שבגינן ניתן להטיל עיצום כספי בסך של 45,000₪ על כל הפרה, כאמור בסעיף

22 ג (א) (24).

מקרה מהשטח:

מייבש כביסה מדגם מסויים נרכש על ידי לקוחה של אחד ממועדוני מכירה טלפונית. המוצר נרכש לאחר שהוצג באתר כבעל מאפיינים מגוונים אשר הולמים את רצון הלקוחה ובפרט פתיחת דלת המוצר לצד ימין כפי שהוצג בתמונה באתר. המוצר סופק לביתה של הלקוחה, ועם פתיחת אריזת המוצר וטרם חיבורו לחשמל, התברר כי מפרט המוצר אשר הוצג באתר אינו תואם למוצר שסופק: דלת המוצר נפתחת לצד שמאל ולא לצד ימין כפי שהוצג בתמונה באתר.

סטטוס העירעור: נדחה

סכום העיצום: 89,600 ₪


מתן שירות טלפוני חינם – גילוי פרטי השירות

מה קובע החוק?

בחוק נקבע, כי עסקים מסויימים מחוייבים לספק שירות טלפוני חינם לשם מתן מענה לכל פניה של צרכן; השירות הטלפוני יכלול גם מענה אנושי. על העסק לגלות לצרכן, באופן ברור ובולט, את מספר הטלפון שבו ניתן לקבל את השירות הטלפוני וכן את השעות שבהן ניתן השירות הטלפוני, בהסכם למול הצרכן, בחשבונית, ובאתר החברה.

מקרה מהשטח:

כחלק מהאכיפה היזומה אשר מנהלת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נבדקה חברה למתן שירותי גישה לאינטרנט. במהלך הביקורת נמצאו הממצאים הבאים: לא ניתן שירות מענה טלפוני ללא תשלום לשם מתן מענה לכל פניה של צרכן. כמו כן, החברה לא גילתה את שעות פעילות שירות המענה הטלפוני באתר החברה.

הסעיפים שהופרו:

סעיף 18ב(א1) לחוק

סעיף 18ב (א2) לחוק

סטטוס העירעור: נדחה

סכום העיצום: 42,900 ₪

אלה הם רק דוגמאות לחלק קטן מההפרות הרבות בתחום דיני צרכנות. הפרות אלה גוררות קנסות ועיצומים כספיים בסך מיליוני שקלים היכולים לפגוע בעסק קטן או בינוני מבחינה כלכלית, וזאת מבלי להזכיר את הפגיעה במוניטין העשויה להיגרם לעסק. לכן, חשוב לדעת ולהכיר את חוקי הצרכנות וליישמם. לא בטוחים אילו חוקים חלים על העסק שלכם? רוצים להבין יותר לעומק?

לכל שאלה בנושא דיני צרכנות לחברות/עסקים/אירגונים ניתן לפנות אל עורך דין לענייני צרכנות מיכאל גילינסקי, ראש תחום רגולציה באודיט בקרה וביקורת.

bottom of page