Add to Calendar
top of page

דיני עבודה – צד המעסיק (ואיך קשור לכך בודק שכר מוסמך)

דיני עבודה. לרוב צמד מילים אלו שגור יותר בפי המועסקים, עד שלעיתים נדמה כי העיסוק בתחום המשפטי של דיני עבודה מגן בעיקר על זכויות העובדים. אולם, גם למעסיקים קיימות הגנות במקרים מסויימים.

קצת רקע

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה (2012) הוא הגורם לכך שעם הזמן הסיכונים המשפטיים להם חשופים מעסיקים בתחום דיני העבודה הולכים וגדלים. מדי פעם נערכות ביקורות של משרד העבודה וקנסות כבדים מוטלים על מעסיקים בכל תחומי המשק, העובדים תובעים מעסיקים בבתי הדין ובמקרים רבים גם זוכים. יתרה מכך, לא פעם קורה שעובד אחד תובע את מקום עבודתו, מספר לחבריו לעבודה ואלו תובעים את מקום העבודה גם כן.

החשיפה של המעביד לקנסות ועיצומים עשויה להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים!

בשנת 2012 חל מהלך חשוב בהקשר של דיני עבודה, והפעם שוב לזכות המועסקים: נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה בכל הקשור לזכויות העובדים במקום עבודתם.

החידוש המרכזי בחוק מתבטא בהוספת אכיפה מנהלית בנוסף לאכיפה פלילית ואזרחית.

במסגרת האכיפה המנהלית יימסרו למעסיקים התראות מנהליות ויוטלו עיצומים כספיים וקנסות באופן ישיר.

בנוסף החוק מתייחס באופן ספציפי למעסיקים המזמינים שירותי כוח אדם בתחומי השמירה, ההסעדה והניקיון (מזמין שירות) ודורש מהם להיות הסמכות האחראית לשמירת זכויותיהם של עובדי הקבלן המועסקים אצלם. החוק קובע סנקציות אזרחיות ופליליות על מזמיני שירות ומנהלים של מזמיני שירות בגין הפרות חוקי עבודה ע”י קבלנים.

לסנקציות פליליות עשויות להיות משמעויות כבדות ביותר והן עלולות להגביל השתתפות של אירגונים במכרזים מסוימים.

אז מהי ההגנה של המעסיק? הנה סקירה קצרה לפניכם

קודם כל, מומלץ להשתמש בשירותיו של בודק שכר מוסמך (רואה חשבון) שהוא בעל רישיון ובעזרתו ניתן לקבל הנחות והקלות בסכומי העיצומים השונים.

שכירת שירותיו של בודק שכר מוסמך - לפי התקנות ניתן להפחית את סכומי העיצום הכספי בשיעור של עד 30% אם המעסיק הסתמך על בדיקות שכר תקופתיות שהתבצעו ע"י בודק שכר מוסמך אשר מונה לפי החוק והוא בעל רישיון של משרד העבודה.

קבלת אישור של בודק שכר מוסמך למשרד העבודה - ניתן להפחית את סכום העיצום הכספי אם המעסיק המציא אישור של בודק שכר מוסמך שלפיו הוא הפסיק את ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי וכן תיקן את ההפרה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

בדיקות שכר תקופתיות - מזמין שירות יכול לזכות בעד 50% הפחתה בסכום העיצום, אם הוא הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן בסעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידי המעסיק החובה שהופרה.

בודק שכר מוסמך דיני עבודה

סוגיות בהם יכול לסייע בודק שכר מוסמך

העסקת נוער העסקת בני נוער היא סוגיה רגישה שאותה מעסיקים רבים מכירים מקרוב.

קיימים חוקים ספציפיים הנועדו לשמור עליהם. קיימים לא מעט סעיפי חוק ספציפיים לנוער ופסקי דין בתחום דיני עבודה על הפרות של אותם סעיפים וקנסות שהושתו על מעסיקים.

חוק עבודת לילה קובע כי אסור להעסיק נער שחלה לגביו חובת לימוד בשעות שבין 20.00 לבין 08.00 בבוקר שלמחרת, ולגבי מי שמלאו לו 16 ולא חלה לגביו חובת לימוד, בשעות שבין 22.00 לבין 06.00.

מהי ההגנה של המעסיק?

במקרים מסוימים מותר להעסיק בן נוער בלילה. מתי? הנה הפירוט:

במקום בו עובדים במשמרות - ניתן להעסיק נער, שמלאו לו 16, עד השעה 23.00, לפי היתר מיוחד או כללי. בחקלאות או במפעל תעשיה שבו עובדים במשמרות - ניתן להעסיק נער עד השעה 24.00, אם קיימים תנאים מיוחדים המצדיקים את ההעסקה בשעות אלה, ובעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה, ניתן להעסיק נער החל משעה 05.00. בשני מקרים אלה יינתן ההיתר כללי למקום העבודה או לסוג העבודה המפורט שצוין בהיתר.

במקום שבו עובדים ברציפות - ניתן להעסיק בני נוער, אם ההעסקה בלילה דרושה להשתלמות המקצועית של הנער במקרים אלה נדרש לקבל היתר מיוחד הניתן לפרק זמן מוגדר.

אם התקבלה החלטה על שעת חירום - ניתן להעסיק נער גם לאחר השעה 23.00.

ההחלטה על שעת חירום יכולה להיות מסיבות שונות: הכרזה על מצב מיוחד בעורף, גיוס למילואים לפי צו 8, או הכרזה על אירוע אסון המוני. במקרה זה ההיתר יכול להיות מיוחד להעסקת הנער באותו מקום עבודה, או היתר כללי הניתן לסוג של מקום עבודה או לסוג של בני נוער, כגון: לגילאים מסוימים, או לבני נוער הפטורים מחובת לימוד.

במקרים בהם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והתעשייה סבור שרצוי לעשות זאת בשם האומנות - ניתן להעסיק נער שמלאו לו 10 שנים, עד שעה 24.00, בעיתוי מסוים שנקבע בהיתר. ההעסקה מותנית בכך שהובטחו מראש תנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער.

מגבלות על פיטורי עובדת הרה

מעסיק המבקש לפטר עובדת בהריון נדרש לדעת כי חלות מגבלות על פיטוריה.

פיטורין מסוג זה מהווים אפליה אסורה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ולכן אסור למעסיק לפטר עובדת בהריון בגלל הריונה, דבר שתקף מיום עבודתה הראשון של העובדת. מגבלות על פיטוריה של העובדת נקבעו בחוק עבודת נשים.

קבלת היתר ממשרד העבודה - מעסיק המעוניין לפטר עובדת בתקופה זו צריך להגיש בקשה להיתר לאגף ההסדרה במשרד העבודה והרווחה. ההיתר יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים רק אם שוכנעה כי הפיטורים אינם קשורים להריון, לאחר ששקלה את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום.

לסיכום

גם אם נראה כי נטיית החוק היא להעדיף את טובת העובד, גם למעסיק יש מספר כלים בהם יוכל להגן על עצמו בעולם המשפטי הסבוך של דיני העבודה. בקרוב נקיים כנס מעסיקים בנושא בודק שכר מוסמך בתחום דיני עבודה. כנסו לקישור הבא והירשמו: https://lp.vp4.me/b46i ההשתתפות ללא עלות, אך כרוכה ברישום מראש.

בודק שכר מוסמך

לא תוכלו להגיע לכנס? מוזמנים לתאם איתנו פגישת ייעוץ ללא התחייבות. ליצירת קשר: 03-5616303 | shellyg@audit-fa.co.il

bottom of page