Add to Calendar
top of page

בואו לשמוע כיצד חוקי העבודה חלים על אירגונים!

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 אשר נכנס לתוקפו במהלך חודש יוני 2012 מקנה למשרד התמ"ת סמכויות אכיפה מנהליות ביחס למעסיקים אשר הפרו הוראות המפורטות בו בתחום דיני העבודה.

במסגרת החוק, נקבעה לראשונה אחריותו של "מזמין שירות" (כהגדרתו בחוק), על הפרות דיני עבודה שנעשו על ידי קבלן שירותי ניקיון/ הסעדה ו/או אבטחה ושמירה לעובדיו. מנגד נקבעה בחוק הגנה ל"מזמין שירות", אם הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי "
בודק שכר מוסמך", בסמוך לפני מועד ביצוע העבירה.

מטרת הכנס הינה להעשיר את האחראים על העובדים, העבודה והשכר בחברות, ארגונים ומפעלים במידע וידע, הרלוונטי לתחום עיסוקם. במהלך הכנס יידונו נושאים, הרלוונטיים למעסיקים, ויוצגו כלים להתמודדות עם התקנות להגברת האכיפה בתחום דיני עבודה.

בכנס נתייחס לסוגיות הללו ולאחרות:

 

בדיקות של בודק שכר - מי צריך ולמה?

טיפים ותובנות שימושיות ליישום מניסיוננו כבודקי שכר

צווים מיוחדים לעובדי קבלני שירות – דגשים למזמין שירות

אחריות המעסיק ונושאי המשרה בו 

 

 

לו"ז הכנס


09:30 - 09:00 התכנסות
 

10:30 - 9:30 רו"ח שלי גליקליך-פוקס

שותפה וראש תחום בדיקות שכר, אודיט בקרה וביקורת 

דברי פתיחה והקדמה 

סקירה כללית על תפקיד בודק השכר     

מה אומר החוק, איך בודקים את השכר, מי צריך בודק שכר
וטיפים כיצד להימנע מקנסות

10:45 - 10:30 הפסקה


11:45 - 10:45  עו"ד יעל דולב 

שותפה ומנהלת תחום דיני עבודה, גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'
על פסיקות חדשות, מקרים ודוגמאות שבהם השתמשו בבדיקות שכר למניעת קנס ולצימצום העונש

 

12:45 - 11:45  הגברת ריבקה מקובר  
לשעבר מנהלת אגף ההסדרה במנהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה העוסק בהסדרת חוקי העבודה.

על האכיפה המינהלית, העיצומים הכספיים שניתנים בגין עבירות בתחום דיני העבודה.
 

13:00 - 12:45 שאלות ותשובות   

 

קהל היעד של הכנס 
 

הכנס מיועד למעסיקים,
מנהלי עבודה,
מנכ"לים,
חשבי שכר באירגונים,
סמנכ"לי כספים,
מנהלי כוח אדם ומשאבי אנוש
ולאחראים ישירות על נושא חוקי העבודה והשכר  

כנס מעסיקים בנושא בודק שכר מוסמך (דיני עבודה) 19.11.19
בהשתתפות עו"ד יעל דולב ממשרד עו"ד GKH

GKH-Logo-t-GKH-Law-Offices.jpg
אודיט רקע shakoof.png

מצגות הכנס לפי סדר ההרצאות

תמונות הכנס

וידאו הכנס

bottom of page