Add to Calendar
top of page

כנסים 

כנס מעסיקים בנושא בודק שכר מוסמך (דיני עבודה)

במסגרת החוק, נקבעה לראשונה אחריותו של "מזמין שירות" (כהגדרתו בחוק), על הפרות דיני עבודה שנעשו על ידי קבלן שירותי ניקיון/ הסעדה ו/או אבטחה ושמירה לעובדיו. מנגד נקבעה בחוק הגנה ל"מזמין שירות", אם הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי "בודק שכר מוסמך", בסמוך לפני מועד ביצוע העבירה.

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לעמותות.png

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לאירגונים

בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע). התקנות הסדירו לראשונה את רמת האבטחה המינימלית בה מחויבים בעלי מאגרים ומחזיקי מאגרים. במסגרת זו נדרשים אלו לקביעת מדיניות, נהלים, בקרות ופעילויות נוספות בהתאם למאפייני המאגר. 


כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לעמותות.png

כנס תקנות הגנת הפרטיות - המרכז הבינלאומי לכנסים

הכנס המקצועי להדרכה מעשית ליישום החוקים החדשים להגנת הפרטיות ואבטחת המידע בישראל

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לעמותות.png

הרצאה בנושא תקנות הגנת הפרטיות - עמותות

בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).

התקנות הסדירו לראשונה את רמת האבטחה המינימלית בה מחויבים בעלי מאגרים ומחזיקי מאגרים. במסגרת זו נדרשים אלו לקביעת מדיניות, נהלים, בקרות ופעילויות נוספות בהתאם למאפייני המאגר.

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לעמותות.png

המרכז הבינלאומי לכנסים - וועידת משאבי אנוש

הוועידה מתמקדת בשינויים ובחדשנות של עולם העבודה בדגש על ניהול המשאב האנושי בעידן החדש.

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לעמותות.png

כנס ISACA בנושא תקנות הגנת הפרטיות וGDPR

כנס ISACA בנושא תקנות הגנת הפרטיות וGDPR

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לעמותות.png

כנס מניעת הלבנת הון - המרכז האקדמי רופין

כנס מניעת הלבנת הון - המרכז האקדמי רופין

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לעמותות.png

מצגות יום עיון בנושא שוויון תעסוקתי

יום עיון בנושא שיוויון הזדמנויות בעבודה ושיוויון לאנשים עם מוגבלויות

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לעמותות.png

כנס תאגידים בחדר החקירות

הכנס המרכזי לניהול סיכונים

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לעמותות.png

כנס התיקון לחוק העמותות

כנס בנושא ניהול בקרה ופיקוח לאור תיקון חוק החברות

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לעמותות.png

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לעמותות

כנס מקצועי בנושא תקנות GDPR ותקנות הגנת הפרטיות בהשתתפות ברי סמכא.

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לעמותות.png
bottom of page