Add to Calendar
top of page

מינוי מבקר פנים על פי חוק

מבקר פנים הוא בגדר חובה ע"פ חוק לחברות ולגופים רבים. כל גוף ציבורי, לרבות חברה ציבורית, חברה לתועלת הציבור וחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, חייב ע"פ חוק בקיום ביקורת פנימית המבוצעת ע"י מבקר פנים חיצוני לחברה. תפקידם של המבקרים הפנימיים ומחלקות הביקורת הפנימית בארגונים הוא לסייע להנהלת הארגון בזיהוי וניהול סיכונים, בייעול תהליכים, בשיפור התרבות הארגונית ועמידה בדרישות הרגולציה. תפקידם של המבקרים הפנימיים ומחלקות הביקורת הפנימית בארגונים הוא לסייע להנהלת הארגון בזיהוי וניהול סיכונים, בייעול תהליכים, בשיפור התרבות הארגונית ועמידה בדרישות הרגולציה.

ביקורת פנימית מהווה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה וייעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעילות האירגון. היא מסייעת לארגון להשיג מטרותיו, ע"י שימוש בגישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח ושליטה. בדיקת תקינותן של פעולות הארגון מבחינת שמירה על החוקים, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל חיסכון ויעילות. על מנת לעמוד באתגרים הניצבים בפני המבקרים הפנימיים, עליהם להיות בעלי ידע מעמיק ומקצועי בתחומים רבים ולספק פתרונות בקרה יצירתיים אשר יעניקו לאירגון המבוקר ערך מוסף ויתרון תחרותי. בעת עבודתו, על אף העובדה כי הוא כפוף להנהלת החברה, ועל מנת לשמור על האינטרס הציבורי ועל האינטרס של מקבלי השירותים מהגוף המבוקר ו/או המשקיעים בו, על מבקר הפנים לפעול באובייקטיביות מלאה, ונאמנותו צריכה להיות בראש ובראשונה לחוק.


"שומרי הסף" של החברה, ביניהם מבקר פנים ורו"ח מבקר, זוכים ברמת אמינות גבוהה מהרשות לניירות ערך, וזאת בזכות העובדה כי הם משתמשים כגוף חיצוני לאירגון ולכן יש להם תמריץ קטן יותר להטעות את המשקיעים. תפקידי המבקר הפנימי ע"פ חוק


· חוק החברות, סעיף 151: בדיקת תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין. על פי החוק, המבקר הפנימי יבדוק את תקינות הגוף המבוקר בהיבטים של: פעילות הגוף, מנהל תקין, טוהר מידות, שמירה על החוק, חסכון ויעילות, עמידה ביעדים.

· חוק הביקורת הפנימית, סעיף 4, מפרט על תפקידיו הנוספים של מבקר פנים:

(1) המבקר הפנימי יבדוק אם הפעולות של הגוף הציבורי שבו הוא משמש מבקר ושל נושאי משרה וממלאי תפקידים באותו גוף תקינות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החסכון והיעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן;

(2) אם מקוימות ההוראות המחייבות את הגוף הציבורי;

(3) את ניהול הנכסים וההתחייבויות של הגוף הציבורי, ובכלל זה את הנהלת החשבונות שלו, וכן את דרכי שמירת הרכוש, והחזקת הכספים והשקעתם;

(4) אם ההחלטות בגוף הציבורי נתקבלו על פי נהלים תקינים;

(5) אם הגוף הציבורי הוא גוף מבוקר כאמור בפסקה (1) או (3) להגדרת גוף ציבורי שבסעיף 1 (להלן – גוף מבוקר) – את תיקון הליקויים שעליהם הצביע מבקר המדינה.

(ב) המבקר הפנימי יערוך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים.
חוקים המחייבים במינוי מבקר פנים


ניתן לומר כי ברוב המקרים מינוי מבקר פנים נעשה מכורח חובת החוק אשר דורש זאת. לפניכם רשימת החוקים, הסעיפים ופירוטם בהם מופיעה החובה החוקתית למנות מבקר פנים:

חוק החברות, התשנ"ט 1999 – בפרק רביעי של חוק החברות מפורטת חובת מינוי מבקר פנימי בחברה ציבורית ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. חברות רבות נדרשות למינוי מבקר פנים, כולל חברות העומדות לפני הנפקה בבורסה. על פי החוק, תפקידו של מבקר הפנים לבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין. חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 1992 – חוק הביקורת הפנימית מחייב ביקורת פנימית בכל גוף ציבורי, המוגדר בחוק בצורה רחבה ביותר. החוק מחייב מינוי מבקר פנימי בחברות לפני הנפקה בבורסה, חברות ציבוריות, ממשלתיות, עירוניות, בחברות לתועלת הציבור ובשורה ארוכה של חברות ותאגידים השייכים למוסדות אקדמיים ולגופים פרטיים שונים. על פי חוק זה המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, אם הפעולות של הגוף הציבורי שבו הוא משמש מבקר ושל נושאי משרה וממלאי תפקידים באותו גוף תקינות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החסכון והיעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן; אם מקוימות ההוראות המחייבות את הגוף הציבורי; את ניהול הנכסים וההתחייבויות של הגוף הציבורי, ובכלל זה את הנהלת החשבונות שלו, וכן את דרכי שמירת הרכוש, והחזקת הכספים והשקעתם; אם ההחלטות בגוף הציבורי נתקבלו על פי נהלים תקינים; ועוד. חובת מינוי מבקר פנים חלה על גופים ציבוריים וממשלתיים כאחד.


חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה -1975 - על פי חוק זה, חברה ממשלתית הינה חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית. סימן ג' בחוק החברות הממשלתיות מפרט כי "הדירקטוריון של חברה ממשלתית ימנה לחברה מבקר פנימי, זולת אם אישרה הרשות שהקף פעולות החברה או אופיין אינו מחייב מינוי של מבקר פנימי."


פקודת הבנקאות 1941 – תיקון מספר 17 בפקודת הבנקאות מפרט כי "דירקטוריון של תאגיד בנקאי ימנה מבקר פנימי לתאגיד על פי הצעת ועדת הביקורת של הדירקטוריון. המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינות הפעולות של התאגיד הבנקאי מבחינת השמירה על החוק, השמירה על טוהר המידות, השמירה על החסכון והיעילות והשמירה על נוהל בנקאי תקין, וכן יבדוק האם מקוימות הוראות המפקח על הבנקים."


חוק העמותות – ע"פ סימן ג': ועדת ביקורת, רואה חשבון ומבקר פנימי, כל עמותה/חל"צ שמחזורה מעל 10 מיליון ש"ח נדרשת למנות מבקר פנים. ביקורת פנימית בעמותות הנעשית ע"י מינוי מבקר פנים משמשת ככלי נוסף לחיזוק הבקרה הפנימית בעמותה. תפקיד הביקורת הפנימית אינו זהה לתפקידי וועדת הביקורת/הגוף המבקר אותם צריך להעסיק האירגון גם ע"פ חוק ועל כן לא ניתן למנותו במקומם. המבקר הפנימי ימונה על-ידי הוועד המנהל בהסכמת וועדת הביקורת שתבחן את תוכנת העבודה שלו, כאשר יו"ר הוועד המנהל וכן וועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית בנוסף על תוכנית העבודה.


חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) – בסעיף 41ג לחוק זה הוחלו על חברת ביטוח הוראות סעיפים 146-153 לחוק החברות, דהיינו ההוראות המחייבות מינוי מבקר פנים.


חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) – סעיף 10 לחוק זה מטיל על חברות מנהלות של קופות גמל (גמל, השתלמות וקרנות פנסיה) את החובות החלות על מבטח לעניין האורגנים, ובכללם מינוי מבקר פנים.


פקודת המועצות המקומיות – סעיף 13ה, מפרט את תחולת הוראות הביקורת הפנימית: "(א) הוראות סעיפים 167(ב) עד (ד), 167א, 170א(א) עד (ד), 170ב, 170ג, 170ג1 ו-334א לפקודת העיריות, יחולו לענין מבקר מועצה מקומית (בסעיף זה – מבקר), בשינויים המחויבים, ואולם השר רשאי לקבוע בצו הכינון כי מבקר יכהן במשרה חלקית בהתחשב במספר התושבים והיישובים במועצה המקומית, ובהיקף תקציבה של אותה מועצה מקומית; השלמת משרה תהיה בכפוף להוראות סעיף קטן (ב)."על פי חוק זה ניתן להבין עד כמה מבקר פנים ברשות מקומית מתפקד כפונקציה חשובה.


פקודת העיריות - (מעודכן עד תיקון מס' 80 מיום 14.01.02) כמו כן, מתייחס סעיף 167(ב) לפקודת העיריות, למצב בו מועצה שא מינתה מבקר ומפרט: "(א) מועצה שלא מינתה מבקר, (ב) לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות מבקר לעיריה ולקבוע את שכרו. כמו כן חלות על העיריות תקנות העיריות המתייחסות לדו"ח מבקר העירייה, מכרזים, וספירות מלאי.


חוק השקעות משותפות בנאמנותסעיף 99, הנקרא "מינוי רואה חשבון וחובותיו", מחייב מינוי מבקר פנים בחברות מנהלות של קרנות נאמנות.


חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעותע"פ סעיף 24, על חברת ניהול תיקים גדולה למנות מבקר פנים.


חוק תאגידי מים וביוב – (תיקון מס' 6) תשע"ג-2013 קובע כי "כל עוד החברה היא חברה בשליטת רשות מקומית, יחולו עליה הוראות חוק הביקורת הפנימית..."


נוהל לתאגידי אפוטרופסות ולאפוטרופסים מקצועיים - שפרסם משרד המשפטים קובע בסעיף 79(ה) כי תאגיד הממונה כאפוטרופוס על יותר מ-500 אנשים, או המחויב לכך לפי כל דין, יעסיק מבקר פנים.מבקר פנים ביקורת פנים

מהם תנאי הכשירות לתפקיד מבקר פנים?

קיימים 5 תנאים בסיסיים בהם חייב לעמוד מבקר פנים בכדי לתפקד:

· יחיד

· תושב ישראל

· לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון

· בעל תואר אקדמי או שהוא עורך דין או רואה חשבון

· בעל ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת, או שהשתתף בהשתלמות מקצועית שאושרה על ידי הגורמים. ואולם, ניתן להעסיק מי שאינם בעלי הניסיון הנדרש ממבקר פנימי, ובלבד שמספרם לא יעלה על שני שלישים ממספר המועסקים בביקורת פנימית. באחריות מבקר פנימי לבדוק ולוודא את קיום התנאים כאמור.

לפירוט בנושא כנסו למאמר כיצד לבחור מבקר פנים.


לסיכום,

אין ספק שמבקר פנים הוא בעל חשיבות עליונה לכל אירגון, ותפקידו הוא לשמור על הסדר הקיים, למנוע מעילות והפסדים לחברה ולשמור עלייה יעילה ומתפקדת בזמני שיגרה וחירום. אודיט בקרה וביקורת מעמידה לשירותכם את מבקרי הפנים המנוסים והמקצועיים ביותר. עם ניסיון של למעלה מעשור כמבקרי פנים יש לנו את הידע המעשי והתיאורטי כדי לבצע את עבודת ביקורת הפנים הארגונית בצורה הטובה ביותר עבור האירגון שלכם. פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות


Comments


bottom of page