Add to Calendar
top of page

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - שאלות נפוצות

מהם עיקרי ומטרת החוק?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים אושר בכנסת ב-18.7.2016 ומהווה רגולציה על שוק הפיננסים שפעל תקופה ארוכה כמעט ללא פיקוח וללא אכיפה (לפני חיקוקו החוק העיקרי היה חוק איסור הלבנת הון). היה מדובר בתעשייה ענפה של נותני שירותים פיננסיים (לשעבר נותני שירותי מטבע) כגון: אשראי לעסקים קטנים ולמשקי בית, ניכיון צ'קים, פקטורינג (רכישת חובות כנגד מימון מיידי), שירותי מטבע חוץ ושירותים נוספים, המוענקים על ידי גופים שאינם בנקים או גופים מוסדיים. תאריך כניסת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים לתוקפו לנותני שירותי אשראי נקבע ליום 1 ביוני 2017, ולנותני שירות בנכס פיננסי נקבע ליום 1 ביוני 2018.

החוק קובע כי לא יוכלו נותני שירותי מטבע לתת שירותים אלו ללא קבלת הרישיון החדש של נותן שירותים בנכס פיננסי: אשראי, ניכיונות, המרות מט”ח, העברות, כרטיסי פריפייד וכיו”ב.

מטרה אחת של החוק היא לייצר פיקוח לענף שיכול להוות אלטרנטיבה ממשית למערכת הבנקאית ולשירותי המימון של הגופים המוסדיים. מטרה נוספת היא מניעה מגורמים עבריינים לעשות שימוש בענף זה למטרות לא חוקיות.

מהו הגוף המפקח על נותני שירותים פיננסיים? הגורם הרשמי האחראי על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים הוא אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. תפקיד האגף הוא לשמש כרגולטור בעל אחריות פיקוחית בתחומים בהם לא קיימת הסדרה כלל או בתחומים המוסדרים באופן חלקי. האם החוק חל רק על צ'יינגים (חלפני כספים)? נהוג לחשוב כי החוק תקף רק ל"צ'יינג'ים" אולם זוהי תפיסה שגויה. מאחר וההגדרה של "אשראי" רחבה מאוד, כל מי שיש לו פעילות של אשראי מכל סוג חייב לבדוק אם הוא לא נדרש לקבל רישיון. הגדרת "נותני שירותים בנכס פיננסי" היא הגדרה רחבה מאוד ויכולה לכלול בתוכה את העוסקים בתחומים הבאים:

· שירותי המרת מטבע

· מכירה או פידיון של המחאות נוסעים (הנקראים גם טרבל צ'קס)

· קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים במדינה אחרת

· החלפת שטרות

· שירותי ניכיון צ'קים ושטרי חליפין

· שירותי מימון (הלוואה לכל מטרה)

· חברות השקעות

· חברות מימון

· מתן שירות להמרת מטבע חוץ

· העברות כספים בינלאומיות

· מתן אשראי חוץ בנקאי

· מפיצי כרטיסים נטענים, ארנקים אלקטרוניים ומאגדים (פריפייד)

· נותני שירות במטבעות קריפטוגרפיים כגון: קריפטו, ביטקוין, לייטקוין, איתריום, בלוקצ'יין, ריפל, מונרו ועוד

· שירותי מתן הלוואות חברתיות (שכפופים גם לחוק ההלוואות החברתיות) חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - שאלות נפוצות

אני רוצה לקבל רישיון לנותני שירותים פיננסים, מה עליי לעשות?

את הגשת בקשה לרישיון נותן שירותים פיננסיים (נש"מ) של אשראי/שירות בנכס פיננסי יש לבצע במערכת המקוונת באתר של רשות שוק ההון. יש צורך לצרף לבקשה מסמכים כגון טופס פרטי מבקש רישיון, מצב חשבון הכולל יתרת חוב ממס הכנסה, מצב חשבון הכולל יתרת חוב ממס ערך מוסף ועוד. השלב הבא הוא בדיקה טכנית כי הבקשה מולאה כראוי, לאחר מכן ייתכן כי תתקבל בקשה להשלמת מסמכים חסרים ולבסוף תתבצע בדיקה סופית של הבקשה. ההחלטה בבקשה לקבלת רישיון תינתן ע"י המפקח בתוך 70 ימים מיום הגשתה. במקרים בהם נדרשים מסמכים נוספים, ההחלטה תינתן תוך 70 ימים מהיום בו הוגשו כלל המסמכים. לאחר קבלת הרישיון נותן מטבע יופיע באתר מאגר נותני שירותי מטבע.


אני סוחר במטבעות וירטואליים, האם החוק חל עליי? אכן כן. חוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים מסדיר את פעילותם של גורמים שונים המספקים שירותים פיננסיים לעסקים, כהגדרתם בחוק, ובכלל זה גם גורמים העוסקים ב"מטבעות וירטואליים" כמו נכסים פיננסיים בצורת מטבעות קריפטוגרפיים כגון קריפטו, ביטקוין, לייטקוין, איתריום, בלוקצ'יין, ריפל, מונרו ועוד.

מה הדין במקרה של הפרה של החוק?

נותני שירות המפרים את החוק צפויים לסנקציות מנהליות ופליליות. הפרת החוק או פעילות ללא רישיון גוררות הטלת עיצום כספי (קנסות) ומתן שירותים ללא רישיון מהווה עבירה פלילית. מפר החוק יכול להיות גם נושא משרה בתאגיד שהינו נותן שירות פיננסי.

מי פטור מציות לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים?

קיימת רשימה של גופים הפטורים מציות לחוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים, ביניהם: · הבורסה לניירות ערך

· חברה אשר מעניקה שירותי כספיים מטעם חברת הבת שלה (חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה)

· מבטח (תאגיד הנשלט על ידי המבטח או תאגיד שהמבטח מחזיק ביותר מ- 20% באחד מאמצעי השליטה בו)

· חברה שקיבלה רישיון מנהלת

· זירת סוחר כפי שמוגדרת בחוק ניירות ערך

· חבר בורסה

· מנהל תיקי השקעות

· מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ; מסלקת מעוף בע"מ; תאגיד אחר, בשליטת בורסה העוסק בסליקת ניירות ערך. וכמו כן מי שאושר על ידי המסלקה כחבר מסלקה, למעט בנק ישראל

· מערכת תשלומים שהוכרזה על ידי הנגיד כמערכת מבוקרת

· סולק- בעל רישיון סליקה

· תאגיד הנשלט על ידי הסולק או תאגיד שהסולק מחזיק ביותר מ- 20% באחד מאמצעי השליטה בו

· תאגיד בנקאי ותאגיד עזר

· תאגיד שהוקם על פי הדין

· אדם העוסק ברכישת איגרות חוב שהוצעו לציבור על פי תשקיף

· מנהל קרן שאושר בידי יושב ראש הרשות לפי סעיף 4 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994

האם קיים מאגר של נותני השירות הפיננסי המאגד את כולם?

כן, קיים מאגר שאותו הקימה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הנקרא "מאגר נותני שירותי מטבע" בו מצויים כלל נותני השירותים הפיננסיים, המאגר נמצא בקישור זה ומאגד את המידע הבא על נש"פים:

· שם נותן שירות

· מספר מזהה

· מספר רישיון

· סוג רישיון

· סטטוס רישיון – רישיון פעיל/ רישיון פג תוקף/ בקשת הרישיון נדחתה/אישור בקשת הגשה לרישיון

· יחיד/תאגיד

· כתובת העסק

קורונה: מה לגבי פעילות נש"פים בתקופת סגר? האם נותני שירותים פיננסיים נחשבים "חיוניים"?

כן, נותני שירותים פיננסיים נחשבים חיוניים. הוחלט לאפשר לבעלי עסקים הפועלים תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016, להמשיך ולהפעיל עסקיהם (בכפוף להנחיות משרד הבריאות) גם בתקופת הסגר.

רוצים להימנע מנזק תדמיתי וכלכלי? רגולציה בשוק ההון הוא תחום ההתמחות שלנו. חברתנו מספקת שירותי ציות ואכיפה מנהלית, מלווה ומייעצת לגופים פיננסיים הכפופים להוראות החוק, מסייעת להם להתעדכן בחובות הרגולציה השונות ומתאימה את תהליכי העבודה לדרישות הרגולציה המשתנות באמצעות יישום תכנית ביקורת ואכיפה פנימית. נשמח לסייע גם לכם לעמוד בדרישות החוק. השירות ניתן גם בזמן שגרת קורונה וגם בזמן סגר, כשירות חיוני.


צרו קשר לכל שאלה או בירור בנושא עם עו"ד מיכאל גילינסקי, ראש תחום רגולציה בשוק ההון.


נייד: 052-4326617Comments


bottom of page