"הכר את הלקוח" על פי צו איסור הלבנת הון

"הכר את הלקוח" - כך נקראת חובת הבסיס בצו איסור הלבנת הון ומימון טרור (שנכלל בהמשך בתוך חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים). הרציונל שבבסיס דרישה זו הינו, כי על נותן השירות להכיר את הלקוח טרום הפעילות ובמהלכה, על מנת שיבין את מהות הפעילות אותה מבצע הלקוח ויוכל לבחון את סבירותה בהיבטי הלבנת הון. האופן בו מיושמת חובה זאת היא מילוי טופס היכרות עם הלקוח/מבקש השירות והחתמתו על טופס זה. חובה זו חלה על נותן שירותים עסקיים ובכללם נותני שירותים פיננסיים.

מטרת תהליך זיהוי הלקוח היא לוודא שהגוף נותן השירות יכיר את לקוחותיו ואת פעילותם הפיננסית, את הרקע לפעילותם, את סוג הפעילות הפיננסית שהם מספקים/מבצעים ואת היקפה. כל זאת כמובן, בהתבסס על כלל הסיכונים הגלומים במערכת היחסים על הלקוח. לאחר מילוי הטפסים בתהליך הכר את הלקוח וקבלת המידע הפיננסי הנדרש מהלקוח, על נותן השירותים הפיננסיים (הנקרא בקיצור נש"פ), לבנות פרופיל לקוח ובו תקבע רמת הסיכון שלו בתחום הלבנת הון ומימון טרור, ובהתאמה, ייבצע פיקוח ובקרה על פעילותו.

טופס הכר את הלקוח PDF להורדה ניתן למצוא בקישור המצורף.


מתי יש למלא טופס הכר את הלקוח

טרם מתן שירות עסקי נדרש נותן שירות עיסקי (פיננסי) לבצע הליך זיהוי והכרת לקוח וכחלק מהליך זה מבקש השירות העסקי נדרש למלא את טופס הכרת הלקוח.

חובת זיהוי לקוח שאלון הכר את הלקוח כולל חובה עיקרית לזהות את הלקוח/מבקש השירות בצורה פרונטלית פנים אל פנים. לפיכך, יש לבקש מהלקוח להזדהות באמצעות תעודת זיהוי נוספת מלבד תעודת זהות ולאמת את זהותו מול המרשם המתאים.פרטים חשובים שיש למלא בטופס הכר את הלקוח

טופס הכר את הלקוח כולל גם זיהוי הנהנים מהשירות/מהכספים ובעלי השליטה במקרה של תאגיד, וכן בדיקה האם הלקוח/מבקש השירות הוא איש ציבור. כמו כן, קיימת בטופס דרישה לקבל מידע בדבר מקור משאביו הפיננסיים שלגביהם ניתנים השירותים, וביניהם תחום עיסוקו ותפקידו של הלקוח/מקבל השירות, מטרת הפעולה הפיננסית המבוקשת והאם סורב בעבר כאשר פנה לקבל שירות פיננסי מכל עוסק שהוא מסיבות הקשורות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. אם מדובר בלקוח תושב חוץ, יש לברר מהי זיקתו לישראל והאם הוא איש ציבור זר. אם מדובר באיש ציבור זר המסווג ברמת סיכון גבוהה ע"י נותן שירותים פיננסיים יש לקבל מידע בגין מקור משאביו הפיננסיים וסוג עסקיו.

עיסוק הלקוח


במידה ואין ללקוח עיסוק, יש לציין האם הלקוח מובטל, סטודנט, חייל, מקבל קצבת נכות או כל מקרה אחר. במידה והלקוח הוא בעל עסק – יש לציין את סוג עסקיו.

מקור הכספים שעמם מבוצע השירות העסקי


על סעיף זה לשקף ולפרט את המקורות הכספיים לעיסקה (לדוגמה: משכנתא, הלוואה מצד שלישי, חסכונות, מתנה וכדומה) באופן המאפשר ביצוע הערכת סיכון על-ידי נותן השירות העסקי. תיאור כללי כגון "הון עצמי" אינו מספק, אלא אם מדובר במקרה בו היקף הכספים הנדרש לצורך השירות העסקי מצומצם. כך, במקרה של הקמת תאגיד עלות השירות הנה אגרת רישום חברה. במקרים אלו, ניתן יהיה להסתפק בתיאור כללי בסעיף "מקור הכספים שעמם מבוצע השירות העסקי". פירוט מספק לדוגמא: אין להסתפק ברישום "ירושה" אלא יש לפרט את מקורה הירושה ורצוי לפרט גם פרטים נוספים.

במידה והלקוח הוא הצד המוכר בעסקה אין צורך בתיאור מקור הכספים לנכס הנמכר, אך אם יש ברשות הלקוח מידע על מקורות הכספים לעסקה של הצד השני – הקונה, עליו לציין אותם. סוג השירות העסקי המתוכנן להיות מבוצע בשביל הלקוח יש לסמן את התיבה הרלבנטית מבין חמש האפשרויות בטופס הכר את הלקוח, שאותו ניתן למצוא בקישור זה:

· קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא ניידי

· קנייה או מכירה של עסק

· ניהול נכסי הלקוח ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי או בחבר בורסה, במנהל תיקים, חברת ביטוח וסוכן ביטוח, חברה מנהלת של קופות גמל או בנק הדואר

· קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד

· הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחרעידכון טופס הכר את הלקוח

תהליך הכר את הלקוח הוא תהליך מתמשך, אותו יש לבצע במהלך זמן מתן השירות/קיום החשבון. קיימים מקרים בהם יש לבצע תהליך חוזר של הכר את הלקוח, ביניהם שינוי בבעלות החשבון, שינוי מיופה כוח/מורשה חתימה, נהנים, בעלי שליטה (במקרה של תאגיד) או כאשר מתבצעת פעילות שאינה עולה בקנה אחד עם הצהרת הלקוח במסגרת תהליך הכר את הלקוח.

טופס הכרת הלקוח שאלות נפוצות


ש: האם רכישה של חלק מעסק (למשל – רכישה של 20% ממניות חברה) עונה על הגדרת "קנייה או מכירה של עסק" המופיעה בחוק?

​ת: כן. כאשר נרכש או נמכר רק חלק מעסק הדבר מהווה שירות עסקי ומחייב ביצוע הליך של זיהוי והכרת הלקוח.

ש: האם שירותי הנהלת חשבונות מהווים שירות עסקי?

ת: ​לא. שירות של ייעוץ מס, כולל דיווח לרשויות המס, אינו מהווה שירות עסקי כהגדרתו בחוק.


ש: האם לחברה מסונפת או חברת בת של מוסד ציבורי יש לבצע הליך זיהוי כשל מוסד ציבורי?

ת: לא, חברה מסוג זה לא זוכה להליך המקל השמור למוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 1 לצו.


​ש: מה נחשב כמוסד ציבורי על פי צו איסור הלבנת הון?

ת: כהגדרתו בחוק, "מוסד ציבורי", לפי סעיף 1 בצו איסור הלבנת הון מתייחס אל "משרדי הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק".


לסיכום, אין ספק כי מילוי נכון ומדויק של טופס הכר את הלקוח יכול לחסוך הפרה של החוק, קנסות, פגיעה במוניטין ועוד. אנו באודיט בקרה וביקורת עוסקים ברגולציה של שוק ההון בתדירות יומיומית ומספקים שירות משפטי למגוון חברות במשק, ביניהם נותני שירותים פיננסיים בתחום האשראי, חברות לניהול תיקי השקעות, חברות מנהלות של קופות גמל, חברות ביטוח ועוד.


נשמח ללוות ולסייע גם לכם בהתאמת העסק להוראות הרגולציה השונות. שימו לב: בעת שיגרת קורונה השירות ניתן גם מרחוק.

צרו קשר לכל שאלה או בירור בנושא עם עו"ד מיכאל גילינסקי, ראש תחום רגולציה בשוק ההון. נייד: 052-4326617 מייל: michaelg@audit-fa.co.ilאודיט,  בית אשרא, דרך מנחם בגין 65 ת"א | טלפון: 03-5616303 | פקס: 03-5616304 | מייל: info@audit-fa.co.il
ליצירת קשר מהירה שילחו הודעה בוואטסאפ